Zapytanie ofertowe na wykonanie grawitacyjnej wentylacji nawiewnej i wywiewnej

 

DA.222.1.46.2018                                                                                        

Rumia,  dnia 26.07.2018 r.

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zmian.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na

roboty budowlane, polegające na wykonaniu grawitacyjnej wentylacji nawiewnej
i wywiewnej w dwóch pomieszczeniach biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rumi przy ul. Ślusarskiej 2, oznaczonych numerami 2 i 2a.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 (wersja Word)

Załącznik nr 3 (wersja Word)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie grawitacyjnej wentylacji nawiewnej i wywiewnej

DA.222.1.44.2018                                                                                        

Rumia,  dnia 17.07.2018 r.

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zmian.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na roboty budowlane, polegające na wykonaniu grawitacyjnej wentylacji nawiewnej i wywiewnej w dwóch pomieszczeniach biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. Ślusarskiej 2, oznaczonych numerami 2 i 2a.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Załącznik nr 2 (wersja Word)

Załącznik nr 3 (wersja Word)

Unieważnienie postępowania

 

Nabór na stanowisko Podinspektora w Dziale Reintegracji Społecznej i Zawodowej

  Rumia, dnia 13.07.2018 r.

SP.1100.06.2018

 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ul. ŚLUSARSKA 2, 84 – 230 RUMIA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR

W DZIALE REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

(umowa na czas określony w celu zastępowania pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności) 

w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 13 LIPCA 2018 ROKU

ogłoszenie o naborze (pełna treść)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż przyjmuje dokumenty doręczane elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: link

adres skrzynki    /MOPSRUMIA/SkrytkaESP

 

Dokumenty elektroniczne przekazywane w powyższy sposób muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.