Nabór na stanowisko Podinspektor w Dziale Administracyjnym

  Rumia, dnia 25.06.2019 r.

ZSP.1100.04.2019

 

 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ul. ŚLUSARSKA 2, 84 – 230 RUMIA 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR

W DZIALE ADMINISTRACYJNYM

(umowa na czas określony) 

w wymiarze 1/1 ETAT

OFERTA Z DNIA 25 CZERWCA 2019 ROKU

Pełna treść oferty

Kwestionariusz

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Wynik naboru

Nabór na stanowisko Podinspektor

Rumia, dnia 17.06.2019 r.

ZSP.1100.03.2019

 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ul. ŚLUSARSKA 2, 84 – 230 RUMIA 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR

W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

(umowa na czas określony) 

w wymiarze 1/1 ETAT

OFERTA Z DNIA 17 CZERWCA 2019 ROKU

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz do pobrania

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Wynik naboru

Informacja w sprawie 500+

Dnia 1 lipca wchodzi w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

Większość zmian wprowadzonych przez nowelizację dotyczy rozszerzenia kręgu beneficjentów. Po zmianach świadczenie „500+” będzie przysługiwać na każde dziecko w rodzinie do 18. roku życia, bez wyłączania z niego pierwszego dziecka i niezależnie od dochodu.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji (przyjmie kształt rozwiązań przyjętych w programie „Dobry start”, tzn. będzie miało charakter informacyjny).

Wydania decyzji natomiast będzie wymagała odmowa przyznania, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Od 1 lipca 2019 r. będzie możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną, zaś w formie papierowej od 1 sierpnia 2019 r. (wnioski w formie papierowej na okres 2019/2021 będzie można składać od 1 sierpnia w budynku Urzędu Miasta Rumi w pokoju 016 na parterze).

Świadczenia wychowawcze przyznane na podstawie wniosków złożonych na nowy okres świadczeniowy zostaną przyznane do 31 maja 2021 roku. Wnioskodawcy którzy do tej pory nie pobierali świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko składają również tylko jeden wniosek na nowy okres świadczeniowy. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko zostanie przyznane  i wypłacone z wyrównaniem za okres od 1 lipca.

WAŻNE ! Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wniosek złożony do 31 sierpnia br. następuje do dnia 31 października br., zaś wnioski złożone od 1 do 30 września zostaną rozpatrzone  do 30 listopada br.

Nowelizacja ustawy zawiera ponadto rozwiązania dotyczące:

  • wprowadzenia 3-miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko, co będzie skutkowało również przyznaniem świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka,
  • przyznania, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu
    z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,
  • zmiany okresu świadczeniowego, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (z 1 października do 30 września roku następnego, na 1 czerwca do 31 maja następnego roku) począwszy od 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług schronienia wraz z możliwością wyżywienia oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej dla osób bezdomnych – Świadczeniobiorców MOPS w Rumi (z podziałem na części A-F)”

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

,,ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ WYŻYWIENIA ORAZ USŁUG UKIERUNKOWANYCH NA WZMACNIANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, WYJŚCIE Z BEZDOMNOŚCI I UZYSKANIE SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ DLA OSÓB BEZDOMNYCH – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI (z podziałem na części A-F)

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

IWZ

IWZ załączniki

Informacja o udzielonym zamówieniu – część A, B, D, F

Informacja o udzielonym zamówieniu – część C

Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego

  Rumia, dnia 06.06.2019 r.

ZSP.1101.07.2019

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI 

ul. ŚLUSARSKA 2, 84 – 230 RUMIA 

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w Dziale Wsparcia Środowiskowego

 (umowa na czas określony)

w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 06.06.2019 ROKU

Pełna treść ogłoszenia o rekrutacji

Zgoda kandydata do pracy