Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Kim jest Asystent Rodziny i co robi?

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny asystent:

  • Doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci
  • Pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe
  • Chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych
  • Pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wolnego czasu z dziećmi
  • Doradza jak zarządzać pieniędzmi
  • Wspiera w zwiększaniu kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz w znalezieniu pracy
  • Informuje jak działają instytucje wspierające rodziny i dzieci
  • Wyjaśnia i pomaga wypełniać dokumentację oraz załatwiać sprawy urzędowe
  • Wspiera w kontaktach z pracownikami szkół, przedszkoli, sądu, poradni, przychodni lekarskich, policji i innych

Asystent rodziny spotyka się z rodziną w domu rodziny oraz czasem towarzyszy członkom rodziny podczas załatwiania spraw w instytucjach. Początkowo spotyka się z rodziną często, potem coraz rzadziej.

Asystent rodziny prowadzi dokumentację, planuje z rodziną wspólną pracę, wzajemne zobowiązania oraz sporządza sprawozdania z wykonanych działań.

Współdziała z innymi pracownikami różnych instytucji zaangażowanymi na rzecz dobra rodziny, a zwłaszcza spokoju i bezpieczeństwa dzieci.

Asystent rodziny pomaga osiągnąć to, co ważne dla całej rodziny oraz to, czego oczekują od rodziny inne służby społeczne.

Zasady i zakres pracy Asystenta Rodziny określa  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                   i systemie pieczy zastępczej. Wskazuje, że rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, będą mogły otrzymać wsparcie od gminy w postaci asystenta rodziny.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000575

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy  z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy    z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych ;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka  i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego (zastępstwo)

  Rumia, dnia 10.02.2017 r.

SP.1101.01.2017

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI 

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w Dziale Pracy Socjalnej i Pomocy Instytucjonalnej  (umowa na czas określony w celu zastępowania pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności) w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna na stronie BIP.

Dokumenty można składać osobiście w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Ośrodka lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi,  84-230 Rumia, ul. Ślusarska 2, z dopiskiem: dotyczy rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego (na zastępstwo w Dziale Pracy Socjalnej i Pomocy Instytucjonalnej)  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi w terminie do dnia 20.02.2017 r. do godz. 15.30

INFORMACJA

 Informujemy, że w wyniku rekrutacji na stanowisko Pracownika Socjalnego nie wpłynęła żadna oferta.

Zakup i sukcesywna dostawa druków akcydensowych

DA.222.1.5.2017

                                                                                                       Rumia,  dnia 09.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na zakup i sukcesywną dostawę druków akcydensowych w roku 2017 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

więcej

INFORMACJA O WYBORZE (doc)