Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Sukcesywna sprzedaż artykułów spożywczych wraz z dostawą

DA.222.1.6.2017

  Rumia,  dnia 07.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą artykułów spożywczych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

[read more=”więcej” less=”mniej”]

treść zapytania ofertowego (doc)

załącznik nr 2 (xls)

załącznik nr 3 (doc) [/read]

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Podziękowania

Koordynator projektu socjalnego Mały Może Dużo składa serdeczne

podziękowania właścicielom Pierogarni Mandu

Państwu Dorocie i Maciejowi Semeniuk

Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka.

Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń” (Jan Paweł II)

Wyrażając swą wdzięczność za zrozumienie potrzeb dzieci i wielkie serce życzę Państwu wielkich sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń.

Koordynator projektu

Anita Naumiuk

Zakończenie działań w projekcie

Prelekcją dla asystentów rodziny i pracowników socjalnych dnia 02.02.2017 roku zakończyły się działania w ramach Projektu Socjalnego „Mały Może Dużo”.

Działania projektu realizowane były od dnia 13.01.2017 roku do dnia 02.02.2017 roku. Głównymi odbiorcami projektu były dzieci jednakże do działań włączono ich rodziców oraz asystentów rodziny i pracowników socjalnych. Projekt socjalny Mały Może Dużo cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród najmłodszych, którzy każdego dnia radośnie brali udział w zorganizowanych dla nich zajęciach. Dzięki zaangażowaniu i hojności sponsorów harmonogram został wzbogacony o wyjście do kaktusiarni, pizzerii, a także o wyjazd do Parku Oliwskiego połączony z wizytą w Pierogarni Mandu.

Kim jest Asystent Rodziny i co robi?

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny asystent:

  • Doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci
  • Pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe
  • Chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych
  • Pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wolnego czasu z dziećmi
  • Doradza jak zarządzać pieniędzmi
  • Wspiera w zwiększaniu kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz w znalezieniu pracy
  • Informuje jak działają instytucje wspierające rodziny i dzieci
  • Wyjaśnia i pomaga wypełniać dokumentację oraz załatwiać sprawy urzędowe
  • Wspiera w kontaktach z pracownikami szkół, przedszkoli, sądu, poradni, przychodni lekarskich, policji i innych

Asystent rodziny spotyka się z rodziną w domu rodziny oraz czasem towarzyszy członkom rodziny podczas załatwiania spraw w instytucjach. Początkowo spotyka się z rodziną często, potem coraz rzadziej.

Asystent rodziny prowadzi dokumentację, planuje z rodziną wspólną pracę, wzajemne zobowiązania oraz sporządza sprawozdania z wykonanych działań.

Współdziała z innymi pracownikami różnych instytucji zaangażowanymi na rzecz dobra rodziny, a zwłaszcza spokoju i bezpieczeństwa dzieci.

Asystent rodziny pomaga osiągnąć to, co ważne dla całej rodziny oraz to, czego oczekują od rodziny inne służby społeczne.

Zasady i zakres pracy Asystenta Rodziny określa  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                   i systemie pieczy zastępczej. Wskazuje, że rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, będą mogły otrzymać wsparcie od gminy w postaci asystenta rodziny.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000575

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy  z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy    z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych ;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka  i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego (zastępstwo)

  Rumia, dnia 10.02.2017 r.

SP.1101.01.2017

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI 

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w Dziale Pracy Socjalnej i Pomocy Instytucjonalnej  (umowa na czas określony w celu zastępowania pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności) w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna na stronie BIP.

Dokumenty można składać osobiście w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Ośrodka lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi,  84-230 Rumia, ul. Ślusarska 2, z dopiskiem: dotyczy rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego (na zastępstwo w Dziale Pracy Socjalnej i Pomocy Instytucjonalnej)  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi w terminie do dnia 20.02.2017 r. do godz. 15.30

INFORMACJA

 Informujemy, że w wyniku rekrutacji na stanowisko Pracownika Socjalnego nie wpłynęła żadna oferta.

Zakup i sukcesywna dostawa druków akcydensowych

DA.222.1.5.2017

                                                                                                       Rumia,  dnia 09.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na zakup i sukcesywną dostawę druków akcydensowych w roku 2017 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

[read more=”więcej” less=”mniej”]

treść zapytania ofertowego wraz z załącznikiem nr 1 (doc)

załącznik nr 2- oferta cenowa (xls)

załącznik nr 3 cz 1- Wzory druków wewnętrznych 1-34 (doc)

załącznik nr 3 cz 2- Wzory druków wewnętrznych 35 (xls)

załącznik nr 4 cz 1- Wzór umowy wraz z załącznikiem nr 1 (doc)

załącznik nr 4 cz 2- załącznik nr 2 do wzoru umowy (doc)

Sprostowanie do zapytania ofertowego (PDF) [/read]

INFORMACJA O WYBORZE (doc)