Archiwum kategorii: Postępowania do 30 tysięcy euro

Zapytanie ofertowe na wykonanie grawitacyjnej wentylacji nawiewnej i wywiewnej

DA.222.1.44.2018                                                                                        

Rumia,  dnia 17.07.2018 r.

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zmian.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na roboty budowlane, polegające na wykonaniu grawitacyjnej wentylacji nawiewnej i wywiewnej w dwóch pomieszczeniach biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. Ślusarskiej 2, oznaczonych numerami 2 i 2a.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Załącznik nr 2 (wersja Word)

Załącznik nr 3 (wersja Word)

Unieważnienie postępowania

 

Zapytanie ofertowe – świadczenie usługi wsparcia informatycznego w zakresie systemów dziedzinowych

DA.222.1.42.2018

Rumia,  dnia 12.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zmian.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi wsparcia informatycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi w zakresie obsługi oprogramowań i doraźnie w sytuacjach awaryjnych.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wersja Word)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (wersja Word)

Informacja o wyborze Wykonawcy

 

Usługa terapii i mediacji dla Uczestników Projektu Centrum Usług Społecznych Zagórze

DA.222.3.8.2018                                                                             

Rumia, dnia 30.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.    z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zgodnie z § 20 ust.2 pkt 4 umowy o dofinansowanie Projektu ,,Centrum Usług Społecznych Zagórze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzonego w dniu 28.02.2017 r. Zarządzeniem Dyrektora MOPS nr 5a/2017, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na:

Usługę terapii i mediacji dla Uczestników – osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin ww. Projektu z terenu Rumia Zagórze (w tym osób niesamodzielnych).

realizowaną w ramach Projektu Centrum Usług Społecznych Zagórze określonego we wniosku  o  dofinansowanie Projektu Nr RPPM.06.02.01-22-0012/17,   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.2. „Usługi społeczne” Poddziałanie 6.2.1 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Sprostowanie do treści zapytania ofertowego

Zmiana terminu składania ofert

Informacja o wyborze Wykonawcy

Usługa poradnictwa prawnego w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – ZAGÓRZE”

DA.222.3.10.2018                                                                          

Rumia, dnia 18.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U.    z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zgodnie z § 20 ust.2 pkt4 umowy o dofinansowanie Projektu ,,Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata   2014 -2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 23.06.2017r., oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzonego w dniu 28.02.2017 r. Zarządzeniem Dyrektora MOPS nr 5a/2017, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na:

usługę poradnictwa prawnego w ramach projektu pn. ,,Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE” określonego we wniosku o dofinansowanie Nr RPPM.06.01.01-22-0004/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata   2014 -2020,    Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.1 „Aktywna integracja” Poddziałanie 6.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Uczestników ww. Projektu  z terenu Rumia Zagórze zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o wyborze Wykonawcy

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu magazynowo-handlowego z obsługą wózków jezdniowych dla 1 osoby

DA.222.2.6.2018

Rumia,  dnia 28.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu magazynowo – handlowego z obsługą wózków jezdniowych dla jednego uczestnika projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy.

Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 3 – informacja o współfinansowaniu

Załącznik nr 4 – plakat

Załącznik nr 5 – wzór zaświadczenia i suplement

Załącznik nr 6 – Ankieta oceniająca

Załącznik nr 7 – karta ewidencyjna zajęć praktycznych

Załącznik nr 8a – papier firmowy kolor

Załącznik nr 8b – papier firmowy cz.-b.

Załącznik nr 9 – oświadczenie

Wzór umowy

Wzór umowy przetwarzanie danych

Informacja o wyborze oferty

Warsztaty z ekonomii społecznej dla uczestników Projektu – zapytanie ofertowe

Rumia, dnia 23.03.2018 r.

DA.222.2.5.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

usługę organizacji i przeprowadzenia warsztatów z ekonomii społecznej dla uczestników dziesięcioosobowej grupy.

Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- oferta

Załącznik nr 2- informacja o współfinansowaniu

Załącznik nr 3 a – wzór ologowanego papieru

Załącznik NR 3 b- wzór ologowanego papieru- czarno- biały

Załącznik nr 4- wzór zaświadczenia

Załącznik nr 5 – ankieta oceniająca

Załącznik nr 6 – plakat

Informacja o wyborze

 

Usługa opracowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu pokonywania stresu

DA.222.1.15.2018

  Rumia,  dnia 27.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na

usługę opracowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu pokonywania i radzenia sobie ze stresem dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o wyborze

Sprzedaż i dostawa artykułów biurowych

DA.222.1.3.2018                                                                                                                                                                                                 Rumia, dnia, 14.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę:

  artykułów biurowych i papierniczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi,

(zwanego dalej MOPS) w okresie od 23.02.2018r. do 30.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wzór umowy

Informacja o wyborze Wykonawcy

Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych

 DA.222.1.4.2018                                                                                                                                                                                           Rumia, dnia, 14.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi,

(zwanego dalej MOPS) w okresie od 21.03.2018r. do 31.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wzór umowy

Informacja o wyborze Wykonawcy

Zakup i sukcesywna dostawa druków akcydensowych

DA 222.1. 10 .2018                                                                                                                                                                                               Rumia,  dnia 13.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na

zakup i sukcesywną dostawę druków akcydensowych w terminie: Marzec 2018 r. – Czerwiec 2019 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – oferta

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik do wzoru umowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 WERSJA PRAWIDŁOWA

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty