Okres zasiłkowy 2021/2022

OKRES ZASIŁKOWY
2021/2022
_____________________________

ZASIŁEK RODZINNY

I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Do wniosku należy dołączyć:

Dokument tożsamości wnioskodawcy (DO WGLĄDU!);

 1. zaświadczenie szkoły lub oświadczenie w przypadku uczęszczania dziecka do szkoły ponadpodstawowej lub dziecka, które ukończyło 18 rok życia;
 2. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( kopia i oryginał do wglądu);
 3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 
  • oświadczenia członków rodziny o dochodzie osiągniętym w roku 2020, niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (np. alimenty, stypendium, gospodarstwo rolne) – ZSR-05;
  • zaświadczenie organu gminy lub kopia nakazu płatniczego o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2020 lub oświadczenie o wielkości gosp. rolnego – ZSR – 07;
  • kopia odpisu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązującej do alimentów;
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w 2020 r. – jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą zatwierdzoną przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
  • w przypadku utraty dochodu dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu z 2020 r. lub po tym roku (np. kserokopia świadectwa pracy, kserokopia umowy zlecenia/o dzieło, kserokopia PIT-u 11);
  • w przypadku uzyskania dochodu w roku  2020 dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód został osiągnięty (np. zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia i wysokości dochodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochody od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne);
  • w przypadku uzyskania dochodu po roku 2020 dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, (np. zaświadczenie pracodawcy o dacie zatrudnienia i wysokości dochodu uzyskanego za kolejny miesiąc od podjęcia zatrudnienia, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochody od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne);
 4. kserokopię karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; karta pobytu i decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniający do wykonywania pracy;
 5. kserokopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację, odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz dziecka, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (z aktualną datą!) − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 6. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2020 – w przypadku nie otrzymywania alimentów albo otrzymywania ich w niższej wysokości niż ustalona w ugodzie lub wyroku;
 7. kserokopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 8. kserokopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 9. zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującym wzorem wystawione przez lekarza lub położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu oraz udzielenie świadczenia zdrowotnego co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży – w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka;
 10. zaświadczenie pracodawcy o terminie i okresie udzielenia urlopu wychowawczego, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 11. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, zawierające klauzulę następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego należy załączyć odpowiednio dokumenty, dotyczące uzyskania/utraty dochodów z roku bazowego 2020 lub po tym roku.