Opracowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu wolontariatu dla 30 osób (podzielonych na 2 oddzielne grupy)

DA.222.2.6.2017

Rumia,  dnia 25.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na usługę opracowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu wolontariatu dla 30 osób (podzielonych na 2 oddzielne grupy), na terenie Rumi przez trenera posiadającego odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie. Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”.

[read more=”więcej” less=”mniej”]

treść ogłoszenia, zał. 1 i 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6 [/read]

DA.222.2.6.2017

Rumia, dnia 08.05.2017 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że w dniu 08.05.2017 r. unieważnia postępowanie DA.222.2.6.2017 przeprowadzane w drodze analizy rynku na świadczenie usługi opracowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu wolontariatu dla 30 osób (podzielonych na 2 oddzielne grupy), na terenie Rumi przez trenera posiadającego odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

Unieważnienie postępowania następuje zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzonego w dniu 28.02.2017 r. Zarządzeniem Dyrektora MOPS nr 5a/2017 tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.

Unieważnienie postępowania- warsztaty z wolontariatu (PDF)