ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA, ODBIORU I WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH

DA.222.1.71.2020

Rumia, dnia 08.12.2020

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zmian.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na świadczenie kompleksowej usługi w zakresie opróżniania, odbioru i wywozu nieczystości stałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z pojemników  usytuowanych   przy   siedzibie   Miejskiego   Ośrodka   Pomocy   Społecznej   w    Rumi, na ul. Ślusarskiej 2, od dnia 01.01.2021 r. do  dnia 31.12.2021 r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego

DA.222.1.72.2020    

                                                                                           Rumia, dnia 08.12.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na: świadczenie usług monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. Ślusarskiej 2 razem z odrębnym budynkiem sali konferencyjnej oraz w dwóch filiach przy, ul. Stoczniowców 7B (składnica akt) oraz przy ul. Młyńskiej 8 w Rumi, w roku 2021.

POPŻ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że z przyczyn niezależnych od tut. Ośrodka nie zostały jeszcze wyznaczone terminy wydawania żywności w zawiązku z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Jednocześnie informujemy, że informacja na temat wyznaczonych terminów zostanie umieszczona na stronie internetowej tut. Ośrodka niezwłocznie po ich ustaleniu.  

Ponadto informujemy o zmianie w zakresie kwalifikowania osób do wsparcia w ramach Podprogramu:

Podprogram 2020

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

Uwaga! Istotne informacje o zmianach!

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:

– 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, od dnia 15 września 2020 r. możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią zmiany Wytycznych oraz nowymi wzorami skierowań do POPŻ Podprogram 2020, które należy stosować w przypadku kwalifikowania odbiorców w sposób zdalny i stacjonarny.

Więcej informacji dostępnych pod adresem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

„Biała Wstążka”

16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet…

25 listopada przypada pierwszy dzień światowej kampanii społecznej „Biała wstążka”. 
Jest to sprzeciw wobec przemocy, której ofiarami są kobiety …a jej symbolem jest właśnie biała wstążeczka…
Miasto Rumia przyłącza się do tego ruchu…solidaryzujemy się z wszystkimi kobietami, które doświadczyły przemocy, pragniemy Wam nieść realną pomoc….

Przemoc jest zjawiskiem społecznym i  występuje w każdym środowisku. W Rumi, prawie 50 tysięcznym mieście przemoc w rodzinach jest coraz częściej ujawniana. Liczba „Niebieskich Kart” z każdym rokiem rośnie, np. w roku 2017 zostało wszczętych 76 procedur, w roku 2019 –  117, w chwili obecnej MOPS obejmuje wsparciem 67 rodzin. Wzrost ilości „NK „każdego roku pokazuje, że przemoc w naszej lokalnej społeczności jest niestety dość powszechna, ale też oznacza, że mamy coraz większą świadomość w tym obszarze i podejmujemy działania na rzecz zatrzymania tego krzywdzącego zjawiska.

Przemocy doznają kobiety w każdym wieku, bez względu na status społeczny czy wykonywany zawód i w rożnych formach: fizycznej – uderzanie, szturchanie, popychanie; psychicznej: wyzywanie, krytykowanie, poniżanie, ośmieszanie, izolacja; ekonomicznej; wydzielanie określonej kwoty pieniędzy, czy wreszcie seksualnej – zmuszanie do aktu płciowego.

Kobiety, które doświadczają przemocy, ulegają działaniom sprawcy przemocy, ulegają jego narracji, że są nic nie warte, nic nie potrafią, nic nie znaczą, nikogo nie obchodzą. Funkcjonują tylko dzięki swemu oprawcy, a on łaskawie pozwala im być. Nieustanna krytyka, poniżanie, izolowanie od świata i ludzi życzliwych sprawia, że ofiara się poddaje i przyjmuje ocenę przemocowego partnera jako prawdziwą.

Ofiary przemocy często ulegają złudzeniom chwilowej czułości ze strony sprawcy przemocy. Żywią nadzieję, że skoro sprawca przemocy potrafi zdobyć się na czułość, opiekuńczość, to kiedyś się zmieni. Niestety zbyt często ofiary z biegiem czasu ulegają przekonaniu, że żadne ich działanie nie przyniesie zmiany na lepsze, nie zatrzyma przemocy. W związku z tym uczą się znosić przemoc, udawać, że jej niema przed sobą, przed bliskimi, znajomymi…

Nadal przemoc nie jest zgłaszana ze względu na silny strach przed sprawcą przemocy, poczuciem, że nikt nie jest w stanie pomóc. Kobieta doznająca przemocy odczuwa brak kontroli nad swoim życiem, jest przekonana, że nie ma wyjścia z jej sytuacji a oprawca nie zaprzestanie swoich zachowań nawet po jej odejściu – ucieczce. A w nas wciąż też żyje w nas przekonanie, że nie powinniśmy się mieszać
w cudze sprawy, życie.

Procedura „Niebieskie Karty”, która jest wszczynana dla osób doznających przemocy, jest sygnałem alarmowym dla wszystkich służb pomocowych. Taką kartę może założyć funkcjonariusz Policji, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej, lekarz, pielęgniarka, psycholog, pedagog w szkole. Oczywiście coraz częściej zdarzają się zgłoszenia ze środowiska od osób prywatnych, które są zaniepokojone jakimś zachowaniem. Te informacje są sprawdzane i jeżeli zachodzi taka potrzeba podejmowane są odpowiednie działania ze strony MOPS, Policji, szkoły czy innych instytucji.

Musimy przerywać przemoc, musimy jej zapobiegać…. Możliwie jak najszybciej odizolowywać sprawcę od ofiary. Jeżeli widzimy, słyszymy coś co nas niepokoi zadzwońmy po patrol policji, poinformujmy MOPS. REAGUJMY. Kiedy ktoś nam bliski zmienia swoje zachowanie, izoluje się , pytajmy…dlaczego się tak dzieje…..Zawsze najgorsza jest obojętność.

Jeśli doświadczasz przemocy …zrób pierwszy krok…powiedz o tym na głos…!!!

Numer Alarmowy: 112

Policja: 997

Straż Miejska Rumia: 508-356-697, 58-679-35-55

MOPS w Rumi: 58-671-05-56, 516-415-679

22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”)

http://www.niebieskalinia.pl

Centrum Praw Kobiet (cpk.org.pl)

tel. 58-34-17-915 
kom. 
+48-604-590-117
e-mail: cpk_gdansk@cpk.org.pl

Amnesty International

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

,,SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM  DLA OSÓB Z AUTYZMEM) – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Rumi – Świadczeniobiorców MOPS w Rumi

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

,, USŁUGI OPIEKUŃCZE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUMI – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi w zakresie medycyny pracy

DA.222.1.64.2020 

                                                                                        Rumia, dnia 10.11.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na: świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, (zwanego dalej MOPS) i bezrobotnych,  dla których MOPS  jest organizatorem stażu oraz uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej ZAGÓRZE” – osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin ww. Projektu z terenu Rumia Zagórze (w tym niepełnosprawnych), w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wykonania drobnych prac naprawczych i konserwatorskich

DA.222.1.62.2020      

                                                                                               Rumia, dnia 10.11.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zmian.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług wykonania drobnych prac naprawczych i konserwatorskich w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2021 roku

Rekrutacja na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

ZSP.1100.09.2020      

 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ul. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

poszukuje osoby świadczącej usługi

ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

w formie umowy zlecenia

w ramach Programu ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” 

Organizacja pracy Ośrodka

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników, w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że od 03 listopada do odwołania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi łącznie z Działem Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego kontynuuje pracę w trybie wewnętrznym i profilaktycznie jest zamknięty dla dostępu Interesantów

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z późniejszymi zmianami)

Prosimy o korzystanie z innych kanałów komunikacji:

elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@mops.rumia.pl lub poprzez skrzynkę ePUPAP, zgodnie z zasadami przyjmowania i załatwiania spraw w Ośrodku  (https://bip.rumia.pl/m,1291,elektroniczna-skrzynka-podawcza.html)

telefonicznie pod numerem telefonu: 58 671 05 56 i Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 58 679 47 50

– przy drzwiach wejściowych przy ul. Ślusarskiej 2 oraz ul. Abrahama 17 wewnątrz budynku zostały ustawione skrzynki, do których można składać dokumenty bez konieczności kontaktu z urzędnikiem.

W przypadku konieczności stawiennictwa osobistego, pracownicy działów będą kontaktować się z Państwem w celu ustalenia dogodnego terminu.

Pracownicy:

  • Zespołu ds. Asystentury Rodzinnej oraz Zespołu ds. Poradnictwa Rodzinnego z filii przy ul. Starowiejskiej 17 nie przyjmują interesantów,
  • Klubu Integracji Społecznej ZAGÓRZE, Centrum Usług Społecznych Zagórze do dnia 05.11.2020 r. prowadzą warsztaty dla Uczestników Projektu, po tym terminie nie przyjmują interesantów,
  • Punktu Konsultacyjnego z filii przy ul. Młyńskiej 8 – nie przyjmują interesantów.

Sprawy można załatwić wyłącznie telefonicznie pod nr telefonu:

asystenci rodziny 537-807-269
CUS Zagórze 537-807-960
KIS ZAGÓRZE 537-807-430
Punkt konsultacyjny   516-415-939

Ponadto sprawy można bezpośrednio zgłaszać w siedzibie Ośrodka przy ul. Ślusarskiej 2 oraz pod nr telefonu 58 671 05 56 (z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego).

O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Przepraszamy za utrudnienia i z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Rozmiar czcionki
Kontrast