Zadbajmy o siebie

Bieg codziennego życia, wiele spraw na głowie, różne nieprzewidziane stresujące sytuacje – to wszystko znamy doskonale. Wiemy również jak wiele czasu i energii kosztuje nas zajmowanie się rozmaitymi zadaniami i jak niewiele siły mamy na cokolwiek pod koniec intensywnego dnia.

Energia jest tutaj kluczowym pojęciem, ponieważ wydatkujemy ją na każdą, nawet najprostszą czynność. Ilość wydatkowanej energii zależy od tego jak skomplikowane jest dla nas jakieś zadanie. Im trudniejsze, tym więcej energii musimy na nie zużyć. Analogicznie – łatwe, dobrze znane nam zadania, jesteśmy w stanie wykonywać automatycznie, tracąc bardzo niewiele z naszych zasobów energetycznych.

Jeżeli takie intensywne dni zdarzają się sporadycznie, a na co dzień mamy raczej optymalną ilość pracy (nie za mało, żeby się nie zanudzić i nie za dużo, żeby się nie zmęczyć), wyczerpanie poczujemy raczej później niż prędzej. Co innego dzieje się, gdy nasza praca, czy to zawodowa, czy np. w postaci zajmowania się dziećmi jest dla nas mocno obciążająca, a po niej czujemy się „wyprani”.  Taki stan odbija się w dużej mierze na dwóch sferach naszego życia – fizycznej i psychicznej.

Fizyczne zmęczenie jest odczuwalne najszybciej, ponieważ wszystko co robimy w specyficzny sposób angażuje nasze mięśnie czy narządy percepcji, które wraz z użytkowaniem, męczą się. Wrażenia z ciała docierają do nas nieustannie, więc na bieżąco dostrzegamy nawet drobne oznaki dyskomfortu i staramy się na nie odpowiedzieć np. gdy od stania bolą nas nogi, staramy się usiąść. Oczywiście, pewne niewygody jesteśmy w stanie znosić, natomiast gdy trwają one zbyt długo, ich skutki odbijają się na nas ze wzmożoną siłą, dlatego na ogół staramy się możliwie szybko reagować na fizyczne zmęczenie (chyba, że mówimy o sporcie, gdzie wprowadzenie się w stan zmęczenie jest naszą decyzją).
Inaczej jednak sprawa wygląda w drugiej z wymienionych sfer.

W sferze psychicznej, intensywna praca może powodować w nas
pobudzenie, stres czy zmartwienie. Jeżeli wzmożony wysiłek coraz bardziej rozciąga się w czasie, to stan ten może prowadzić m.in. do spadku poczucia sprawczości (np. myśli, że do niczego się nie nadaję), zwiększonej nerwowości, poczucia ogólnego wyczerpania, zniechęcenia czy rezygnacji. Te z kolei w dalszej perspektywie mogą przekształcić się w depresję, która nieleczona ma poważne skutki dla zdrowia, a nierzadko również życia.

Niebezpieczną pułapką zdarzającą się stosunkowo często,
jest sytuacja, w której bagatelizujemy powyższe objawy i niejako z poczucia obowiązku kontynuujemy wysiłek, co ostatecznie okazuje się być na próżno, ponieważ możemy nie być w stanie odpowiednio skupić się na pracy, popełniamy masę błędów, czy czujemy się permanentnie wyczerpani.

Można sobie to wyobrazić na przykładzie telefonu komórkowego, którego bateria rozładowuje się za każdym razem, gdy z niego korzystamy. Na koniec dnia po intensywnym użytkowaniu telefonu, ten będzie wymagał ładowania, abyśmy dalej mogli z niego korzystać. Nie jesteśmy w stanie dzwonić, robić zdjęć, czy korzystać z aplikacji, jeżeli bateria w telefonie jest rozładowana.

Gdyby tę historię przełożyć na grunt codziennego życia, widoczny jest prosty wniosek – nie jesteśmy w stanie działać, jeżeli nie mamy na to energii.

Żeby ponownie zyskać energię, musimy skorzystać z ładowarki. Taką ładowarką może być odpoczynek, zajęcie się hobby, rozmowa, spotkanie w miłym towarzystwie, czy po prostu sen. Ładowarką może być też kontakt ze specjalistą (psychologiem, psychiatrą, lekarzem itd.), gdy jesteśmy skrajnie wyczerpani i jest nam trudno wrócić na właściwe tory.

Kluczem w balansowaniu między różnymi obowiązkami jest zadbanie o siebie. Jeżeli my tego nie zrobimy, nikt inny za nas tego nie zrobi, także pozwólmy sobie na zasłużony odpoczynek po pracy. Zajmijmy się czymś, co sprawia nam przyjemność i pozwoli naładować baterie.

Odradzam alkohol i inne używki, które poza szeregiem rozmaitych skutków ubocznych, bardziej męczą nasz organizm niż go regenerują.

Zachęcam natomiast do innych konstruktywnych aktywności – być może jazda na rowerze lub inny sport, albo po prostu sen, jeżeli to w danym momencie jest potrzebne.

Warto się również zastanowić nad tym, czy dane zadania faktycznie wymagają od nas tyle wysiłku ile w nie wkładamy. Ewentualnie, czy chcemy dalej funkcjonować w układzie, który nas wyczerpuje.

Zadbajmy o siebie

Link do przydatnych telefonów w sytuacjach kryzysu emocjonalnego: Ważne telefony antydepresyjne | Forum Przeciw Depresji

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Z tej okazji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, składa wyrazy uznania
i podziękowania wszystkim rodzinom zastępczym za ich ogromne zaangażowanie i opiekę na dziećmi. Wyrażamy również szczery podziw dla Państwa empatii, odwagi i odpowiedzialności. 

Przyjęli Państwo pod swój dach dzieci dając, im poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, a przede wszystkim miłość. Troszcząc się o swoich wychowanków przeżywają Państwo razem z nimi chwile radości i smutku, a każdy gest ciepłych, rodzicielskich uczuć pomaga tym młodym ludziom wejść w dorosłe życie i stać się mądrym, dobrym i życzliwym człowiekiem.

Zachęca również osoby, które kochają dzieci, mają dużo cierpliwości i wyrozumiałości, do stworzenia rodziny zastępczej.

W tym celu zapraszamy do kontaktu z

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

ul. Sobieskiego 279 A, 84-200 Wejherowo

tel.: 58 672 27 02

tel.: 58 672 40 63

Warunki, które należy spełnić, chcąc zostać rodziną zastępczą:

W myśl obowiązujących przepisów, pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeśli spełniają następujące warunki:

– dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

– wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

– nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

– przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

– zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb oraz posiadają stałe źródło dochodu

– nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ważne, aby wiedzieć, że:

• opieka zastępcza jest sprawowana czasowo,

• dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny biologicznej, zostać adoptowane lub usamodzielnić się,

• piecza zastępcza nie jest adopcją,

• dzieci kierowane do pieczy zastępczej doświadczyły traumy rozstania z rodzicami i wielu innych trudności,

• dzieci w opiece zastępczej mają specjalne potrzeby, większość z tych dzieci wymaga większej uwagi i uczucia, więcej zrozumienia i cierpliwości,

• kandydaci na rodziców zastępczych muszą przejść przez procedurę kwalifikacyjną, są też zobligowani do udziału w szkoleniu przygotowującym do pełnienia roli opiekunów zastępczych.

Szkolenie odbywa się metodą warsztatową i trwa około trzech miesięcy.

• Szkolenie ma na celu:

• pogłębienie wiedzy na temat pedagogiki i psychologii dziecka,

• poszerzenie świadomości na temat trudności w przeżywaniu przez dziecko rozstania
z rodziną biologiczną,

• uzyskanie informacji na temat więzi dziecka z rodziną biologiczną i obowiązku umożliwiania kontaktu dziecka z najbliższymi,

• zwiększenia umiejętności opiekuńczych i wychowawczych.

Zapytanie ofertowe na usługi doradcy zawodowego

DA.222.2.5.2022

Rumia, dnia 17 maja 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

realizację usług doradztwa zawodowego, przygotowania i przeprowadzenia warsztatów aktywizacji zawodowej oraz usług wspierających aktywizację zawodową dla odbiorców ostatecznych projektu Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE NR RPPM.06.01.01-22-0004/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.1. „Aktywna Integracja” Poddziałanie 6.1.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Międzynarodowy Dzień Rodzin

Dziś Międzynarodowy Dzień Rodzin

Międzynarodowy Dzień Rodzin to święto obchodzone 15 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 r. Pierwszy Światowy Dzień Rodziny obchodzony był w 1984 roku.

Celem tego wyjątkowego święta jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy społeczeństwa o wszystkich trudnościach, z jakimi muszą borykać współczesne rodziny. Jest to też idealny czas do refleksji na temat kondycji rodziny w dzisiejszym świecie oraz sposobów rozpoznawania i radzenia sobie z jej problemami.

Niezależnie od okoliczności, rodzina jest kręgiem, zarówno społecznym, jak
i osobistym. W nim wychowują się i dorastają dzieci, czerpiąc z niego wyznawane w dorosłym życiu wartości, wzorce zachowań i styl życia.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Dzieci, Drodzy Dziadkowie – spędźcie dzisiejszy dzień razem, cieszcie się i świętujcie! To Wasz dzień, to dzień Rodziny.

NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA

ZSP.1100.03.2022   Rumia, dnia 05.05.2022 r.

 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTORA

W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

(umowa na czas określony) 

w wymiarze 1/1 ETAT

OFERTA Z DNIA 05 MAJA 2022 ROKU


Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi doradcy zawodowego

DA.222.2.4.2022

Rumia, dnia 29 kwietnia 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

realizację usług doradztwa zawodowego, przygotowania i przeprowadzenia warsztatów aktywizacji zawodowej oraz usług wspierających aktywizację zawodową dla odbiorców ostatecznych projektu Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE NR RPPM.06.01.01-22-0004/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.1. „Aktywna Integracja” Poddziałanie 6.1.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wsparcie psychologiczne w języku ukraińskim/ психологічна допомога укр

Informujemy, że w budynku Klubu Integracji Społecznej przy ul. Sabata 3 w Rumi dostępne jest wsparcie psychologa w języku ukraińskim. W celu umówienia spotkania zapraszamy do kontaktu pod numerem 537 807 960.
Konsultacje prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Консультація психолога для українців (по-українську).
Щоб домовитися про зустріч треба зателефонувати за нyмерем 537 807 960
Понеділок – п’ятниця 7:30-15:30
адреса: Sabata 3, Rumia

Rozmiar czcionki
Kontrast