Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób z niepełnosprawnością intelektualną

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że  w październiku 2023 r.
w Centrum Pomocowym im. św. Siostry Faustyny CARITAS w Rumi przy ul. Ks Gierosa 8A rozpocznie swoją działalność

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA :

  – osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

LICZBA MIEJSC: 20

Osoby pełnoletnie chętne do udziału w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy zapraszamy  do zgłoszenia się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi ul. Ślusarska 2 z wnioskiem o przyjęcie do placówki.

Wymagane dokumenty:

-wniosek o przyjęcie

-zaświadczenie od lekarza specjalisty (psychiatry, neurologa)

-zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie

-aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Decyzję w sprawie skierowania i korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi po przeprowadzonym w miejscu zamieszkania uczestnika rodzinnym wywiadzie środowiskowym.

Zajęcia rozwojowe dla Twojego dziecka !

Zapraszany do udziału w naszych bezpłatnych działaniach!

https://forms.gle/a8vCSknGKA7cPM799

🔸Grupa rozwojowa dla dzieci młodszych:

To cykl zajęć oparty na Treningu Umiejętności Społeczno-Emocjonalnych, wzbogacony o elementy relaksacji, bajkoterapii, rytmiki, zajęcia twórczo-artystyczne, sensoryczne i sprawnościowe.

Przeznaczone są dla dzieci od 6 do 9 roku życia.

– Liczba zgłoszeń przekroczyła limit dostępnych miejsc.

🔸Grupa rozwojowa dla dzieci starszych:

To cykl zajęć oparty na Treningu Umiejętności Społeczno-Emocjonalnych, wzbogacony o zajęcia twórczo-kreatywnie i zajęcia obejmujące tematykę self-care (troska o siebie, akceptacja zmian, jakie zachodzą podczas okresu dorastania, rozumienie swoich emocji i potrzeb, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i własnej samooceny)

Przeznaczone są dla nastolatków od 10 do 13 roku życia.

🔸Grupa rozwojowa dla nastolatków:

To cykl zajęć oparty na Treningu Umiejętności Społeczno-Emocjonalnych, wzbogacony o zajęcia twórczo-kreatywnie, warsztaty wzmacniające kompetencje liderskie (asertywność, umiejętność współpracy, otwartość, umiejętność organizacji czasu) i zajęcia obejmujące tematykę self-care (troska o siebie, akceptacja zmian, jakie zachodzą podczas okresu dorastania, rozumienie swoich emocji i potrzeb, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i własnej samooceny)

Przeznaczone są dla nastolatków od 14 do 16 roku życia.

Zachęcamy do szybkiej rezerwacji, ponieważ mamy ograniczoną liczbę miejsc w grupach!

🔷 Informacje organizacyjne:

📣 START ZAJĘĆ – 11.09.2023

O zakwalifikowaniu się do projektu poinformujemy mailowo i telefonicznie.

Od 5.09.2023 (wtorek) będziemy do Państwa dzwonić.

Zakładamy również stworzenie listy rezerwowej.

Oferta skierowana jest do osób z powiatu Wejherowskiego. Udział w programie „Wyznacznik Rozwoju” jest całkowicie bezpłatny.

Zajęcia odbywać się będą w Klubie Integracji Społecznych (Sabata 3, Rumia) w godzinach popołudniowych raz w tygodniu, a czas ich trwania to 80-90 minut (10 ostatnich minut to wymiana informacji z rodzicami dzieci).

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani psycholodzy i pedagodzy, posiadający kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi.

Oferujemy:

– Wstępną konsultację z rodzicami dzieci, której celem jest zebranie wywiadu o funkcjonowaniu dziecka.

– Cykl spotkań dla uczestników trwający od września do stycznia i od lutego do czerwca

– Materiały dla uczestników zajęć.

– Możliwość uczestnictwa rodzica w spotkaniu podsumowującym pierwszy semestr zajęć i zaplanowanie dalszych oddziaływań grupowych, na drugi cykl zajęć trwający od lutego do czerwca 2024

– Wyjazd wakacyjny podsumowujący cały cykl spotkań.

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021-2030.

Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Oferujemy wsparcie psychologa w ramach projektu pt. „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”

Pani Psycholog:

Katarzyna Grzegorczyk,

Miejsce przyjmowania: Strefa Dla Was, ul. Pomorska 11.

Godziny pracy: od pon. do pt. w godzinach 9:00-17:00

Numer kontaktowy: 510 455 321

Doświadczenie:

Psycholog- z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, w szczególności z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i z nadpobudliwością psychoruchową. Prowadziła zajęcia terapeutyczne i edukacyjne dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizowała konferencje i zajęcia rehabilitacyjne dla osób niewidomych. Współtworzyła książki do komunikacji alternatywnej i przewodnik po Dolnym Śląsku dla osób niewidomych. Ma również doświadczenie w pracy rehabilitacyjno- terapeutycznej dla dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności i w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych.  

Wypełnij formularz rekrutacyjny dostępny w siedzibie MOPSu, ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia bądź w Strefie Dla Was, ul. Pomorska 11, 84-230 Rumia.

NABÓR DO PROJEKTU „NAKRĘĆ SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ”

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych oraz Netflix uruchamiają program warsztatów dla młodzieży pod nazwą ‚Nakręć się na przyszłość!’ wprowadzających w tajniki produkcji filmowej i dających szansę “połknięcia bakcyla” zawodu filmowca.  

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt został przygotowany dla osób: 

  • w wieku 18-26 lat, 
  • niemających doświadczenia w branży audiowizualnej,
  • mieszkających w jednym z 7 województw: dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, pomorskim, śląskim i warmińsko-mazurskim.    

PRZEBIEG PROJEKTU

1 ETAP

W pierwszym etapie projektu jego uczestniczki i uczestnicy wezmą udział w dwudniowych warsztatach obejmujących wprowadzenie w tajniki realizacji filmów oraz prezentację wybranych zawodów związanych z produkcją filmową. 

Warsztaty dla uczestników projektu w województwie pomorskim odbędą się 19 i 20 sierpnia, w Kosakowie.

Spośród zgłoszeń na warsztaty zostanie wybranych 140 uczestniczek i uczestników, po 20 w każdym województwie.
Warsztaty mają charakter bezpłatny, a nocleg i wyżywienie zostaną zapewnione przez organizatorów. 

2 ETAP

W drugim etapie 21 uczestniczek i uczestników, po 3 z każdego województwa, zostanie zaproszonych do udziału w warsztatach filmowych Film Spring Open w Krakowie, które odbędą się w dniach 10-19 października 2023 r., a poprzedzi je seria wprowadzających szkoleń online. 
Osoby biorące udział w warsztatach będą miały za zadanie przygotować pod okiem mentorów filmy o wybranych zawodach filmowych.
Stypendia pokrywające koszty udziału w warsztatach Film Spring Open, noclegu i wyżywienia zapewnia firma Netflix. 

ZGŁOSZENIA

Nabór do udziału w projekcie trwa w terminie od 15 do 30 lipca. 

Aby zgłosić swój udział należy:

  • wypełnić ankietę | LINK DO ANKIETY oraz
  • przesłać 2-minutowy film przedstawiający motywację do podjęcia pracy w branży filmowej*. 

*filmik należy umieścić na Youtube lub Vimeo i umieść link do filmu w ankiecie, w wyznaczonej rubryce. Link do filmu powinien być aktywny do 31 października 2023.

WYNIKI NABORU

Informacja o zakwalifikowaniu się na warsztaty zostanie ogłoszona na stronie KIPA między 4 a 8 sierpnia, osobno dla poszczególnych województw. 

Z zakwalifikowanymi uczestnikami KIPA skontaktuje się bezpośrednio w celach organizacyjnych. 

REGULAMIN PROJEKTU „NAKRĘĆ SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ” –  TUTAJ LINK 

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – TUTAJ LINK 

Korpus Wsparcia Seniora – edycja 2023

Już po raz kolejny Gmina Miejska Rumia przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, który jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób w wieku 65 + poprzez zwiększanie dostępu do opieki na odległość czyli tzn. „opasek bezpieczeństwa”.

„Opieka na odległość”  rozumiana jest jako szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu Seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

Opaski bezpieczeństwa wyposażone są min. w:  przycisk bezpieczeństwa pozwalający na połączenie się Seniora z ratownikiem medycznym, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, możliwość monitorowania pulsu. Użycie przez Seniora przycisku bezpieczeństwa, w przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu, pozwala na połączenie się z działającym 24 godziny na dobę centrum telemedycznym gdzie Senior może uzyskać wsparcie ze strony ratowników medycznych, a w przypadkach zagrożenia życia mogą zostać wezwane odpowiednie służby. Rozwiązanie to, jest szczególnie ważne dla osób samotnych i ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego Seniora poprzez stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych, a w przypadku ich nagłego pogorszenia możliwości jak najszybszej reakcji.

W celu uzyskania informacji nt. Programu oraz zasad dotyczących kwalifikacji zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rumi, ul. Ślusarska 2, osobiście lub telefonicznie  058 671 05 56 wew. 816.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUG ANIMATORA SPOŁECZNEGO DLA ODBIORCÓW OSTATECZNYCH PROJEKTU KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZAGÓRZE

DA.222.2.2.2023                                                                Rumia,  dnia 04.07.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na realizację usług animatora społecznego dla odbiorców ostatecznych projektu Klub Integracji Społecznej Zagórze oznaczonego numerem  RPPM.06.01.01-22-0004/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.1. „Aktywna Integracja” Poddziałanie 6.1.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.    

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje o terminach odbioru żywności dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020  Podprogram 2021 PLUS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

Odbiór żywności będzie możliwy w siedzibie Harcerskiego Ośrodka Centrum Przygody ZHP w Rumi przy ul. Włókienniczej 14a w terminie 29 – 30.06.2023 r. w godzinach 10.00 – 17.00.

Kolejnym terminem wydawania żywności będzie 24 – 25.08.2023 r. w godzinach 10.00 – 17.00

Wyróżnienie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dla Klubu Integracji Społecznej ZAGÓRZE w Rumi

Z dumą informujemy, że Klub Integracji Społecznej ZAGÓRZE w Rumi otrzymał wyróżnienie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w uznaniu za szczególne osiągnięcia z okazji 20-lecia Ustawy o Zatrudnieniu Socjalnym. Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się 13 czerwca w siedzibie ministerstwa w Warszawie. Statuetkę z rąk Pani Wiceminister Anity Czerwińskiej w imieniu wszystkich pracowników odebrała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Gabriela Konarzewska. 

Chcielibyśmy przy tej okazji podziękować wszystkim uczestnikom naszych zajęć i warsztatów za ich zaangażowanie i obecność. Dzięki Wam nasza praca ma sens – DZIĘKUJEMY!

Pracownicy KIS ZAGÓRZE

Rozmiar czcionki
Kontrast