Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor

 

ZSP.1100.02.2021

Rumia, dnia 12.05.2021 r.

 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR

W DZIALE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ I USŁUG ŚRODOWISKOWYCH

(umowa na czas określony) 

w wymiarze 1/1 ETAT

OFERTA Z DNIA 12 MAJA 2021 ROKU

Ogłoszenie o zamówieniu na specjalistyczne usługi opiekuńcze

 ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM W TRYBIE PODSTAWOWYM OPARTYM NA WYMAGANIACH WSKAZANYCH W ART. 359 PKT 2 W ZW. ART. 275 PKT 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

,,SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM  DLA OSÓB Z AUTYZMEM) – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI”

Pola Nadziei na Pomorzu 2021

Pola Nadziei organizowane są każdej wiosny w wielu miastach Polski, także w Trójmieście i w Pucku. Celem akcji jest pozyskanie finansowego wsparcia hospicyjnej opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi i dorosłymi u kresu życia. Równie ważny jest także jej cel edukacyjny i wspólnotowy: propaguje wolontariat, otwiera serca i oczy na potrzeby osób cierpiących. 

Program

W programie tegorocznej akcji znalazły się:

 • 19 kwietnia – 2 maja: zbiórka środków na rzecz opieki paliatywnej (poprzez stronę www.polanadzieinapomorzu.pl, portalu Facebook, portalu zrzutka.pl oraz w skarbonkach) 
 • 23-25 kwietnia: marszobieg „Żonkilowa droga” – wspólny marsz, gdzie osoby zainteresowane mogą łączyć się w dowolnym miejscu, na dowolnym dystansie.
 • 25 kwietnia: Akcja charytatywna oraz premiera telewizji Pól Nadziei, gdzie będzie można zobaczyć na czym polega opieka hospicyjna, jak wygląda troska o pacjentów i codzienne działanie. Ogranizatorzy zapewniają iż nie zabraknie energetycznych koncertów i rozmów z ciekawymi ludźmi.

Informacje

Szczegółowe informacje na temat akcji znaleźć można na stronie internetowej oraz profilu facebook akcji.

19.04.2021 Marcin Mielewczyk

Pomorskie dla Seniora

Rusza kolejna edycja konkursu „Pomorskie dla Seniora”! Zgłoś swojego kandydata do nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego [INFORMACJA]

13.04.2021 Marcin Mielewczyk

Grafika przedstawia plakat konkursowy. Fot: Mateusz Kaliński. Na zdjęciu Pani Jadwiga Chadrysiak – laureatka konkursu w kategorii Zwyczajny Niezwyczajny Senior w roku 2020.

Rusza tegoroczna edycja konkursu „Pomorskie dla Seniora”. Celem konkursu jest wyróżnienie seniora, pracodawcy, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim. Zgłoszenia przyjmowane są 28 maja br.

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”

Nagrodę otrzymują Seniorzy, osoby działające na rzecz Seniorów oraz Pracodawcy i organizacje pozarządowe przyczyniające się, poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

 1. Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
 2. Pracodawca przyjazny Seniorom,
 3. Przyjaciel Seniora.

Kto może uczestniczyć?

W Konkursie mogą wziąć udział: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, pracodawcy z terenu województwa pomorskiego, którzy spełnią wymagania Regulaminu Konkursu.

 1. W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: Osoby w wieku 60 lat i więcej, z terenu Województwa Pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej.
 2. W kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom: Pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia.
 3. W kategorii Przyjaciel Seniora: organizacje pozarządowe, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu Województwa Pomorskiego wyróżniający się w sposób szczególny w działaniach na rzecz osób starszych, w tym inicjujących współpracę międzypokoleniową.

Kto może zgłosić kandydata?

Dokonać zgłoszenia mogą:

 • jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego;
 • organizacje pozarządowe zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów z województwa pomorskiego;
 • osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego.

Jedna organizacja pozarządowa, samorząd i osoba fizyczna mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej z kategorii.

Jak można dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27).

Terminarz

Nabór zgłoszeń trwa od 14 kwietnia do 28 maja br. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15 czerwca br.

Informacje

Szczegółowych informacji udziela Barbara Bałka – Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Senioralnej, tel. 58 326 87 34; adres e-mail: b.balka@pomorskie.eu

[Film z zaproszeniem marszałka Mieczysława Struka do udziału w konkursie „Pomorskie Dla Seniora”.]

Dokumenty do pobrania

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

ZSP 1100.01.2021

ZASTĘPCA DYREKTORA  MIEJSKIEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  RUMI  

UL. ŚLUSARSKA 2, 84 – 230 RUMIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

w MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

PEŁEN ETAT

nazwa stanowiska pracy i wymiar etatu

OFERTA Z DNIA 07.04.2021 ROKU

Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego

ZSP.1101.06.2021                                                                                            

Rumia, dnia 07.04.2021 r.                      

ZASTĘPCA DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

 OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

w Dziale Wsparcia Środowiskowego

 (umowa na czas określony – na zastępstwo)

w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 07.04.2021 ROKU

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ OPRACOWANIA I PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ

DA.222.2.1.2021

Rumia, dnia 30.03.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.2019 z późn. zm.),  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na usługę opracowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu ekonomii społecznej dla grupy liczącej ok. 15 osób przez trenera posiadającego odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie w zakresie ekonomii społecznej. Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Projektu „Klub Integracji Społecznej – Zagórze” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa 06 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwanego dalej Projektem)

Rozmiar czcionki
Kontrast