Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjno – zdrowotnych dla grupy nieprzekraczającej 30 osób, w tym dla osób niepełnosprawnych

DA.222.2.1.2017

                                                                         Rumia,  dnia 14.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na usługę zorganizowania i przeprowadzenia zajęć rekreacyjno – zdrowotnych dla grupy nieprzekraczającej 30 osób, w tym dla osób niepełnosprawnych. Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”.

[read more=”więcej” less=”mniej”]

treść zapytania ofertowego (doc)

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (informacja współfinansowanie)

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (wzór ankiety)

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (ologowany papier)

załącznik nr 5 do zapytania ofertowego (wzór umowy) [/read]

INFORMACJA O WYBORZE (PDF)

Podsumowanie projektu

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zespół pracowników socjalnych zorganizował i przeprowadził  spotkanie aktywizacji zawodowej dla osób poszukujących zatrudnienia. Uczestnictwo w proponowanej formie aktywizacji zawodowej to świetna okazja do zapoznania się z ofertami realizowanych działań przez profesjonalne podmioty do możliwości odbycia kursów, staży i praktyk.

Spotkanie odbyło się o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Rumi przy
ul. Mickiewicza 17. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, którzy zaprezentowali swoje oferty pomocowe na rzecz osób szukających zatrudnienia tj:

 • Klub Integracji Społecznej z Rumi
 • Powiatowy Urząd Pracy z Wejherowa
 • Punkt Pośrednictwa Pracy Ochotniczych Hufców Pracy z Rumi
 • Centrum Integracji Społecznej z Rumi
 • Fundacja Gospodarcza z Gdyni
 • Spółdzielnia Socjalna „Dobrodziejki” z Wejherowa

W spotkaniu wzięło udział 21 osób bezrobotnych z terenu miasta Rumi, którzy z zaciekawieniem przysłuchiwali się wykładom. Po zakończonych prezentacjach każdy mógł indywidualnie porozmawiać z prelegentami, dopytać o szczegółowy zakres proponowanych działań, zgłosić swoją kandydaturę, wypełnić ankiety rekrutacyjne do projektów, zapisać się do doradcy zawodowego, pobrać ulotki, gadżety.

Podczas spotkania nie zabrakło także słodkiej strefy poczęstunku gdzie zgromadzeni goście mogli nawiązać nowe znajomości, kontakty, wymienić doświadczenia, spędzić miło czas.

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi zaangażowani w realizację projektu TWOJA AKTYWNOŚĆ-TWOJA PRACA  mają nadzieję, że ta zaprezentowana wykładowa forma przekazu dla osób poszukujących zatrudnienia uświadomiła tym osobom, że w bliskim środowisku, tuż obok, istnieje wiele alternatyw dla znalezienia zatrudnienia, bądź podniesienia swoich kwalifikacji.
Mamy nadzieję, taki zaproponowany bezpośredni kontakt, spotkanie wielu osób w jednym miejscu  pozwoliło przełamać barierę lęku konieczności indywidualnej rozmowy w miejscu nieznanym.

Dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi spotkanie przedstawicieli tak wielu instytucji dało możliwość wymiany doświadczeń w procesie realizowanych projektów i stworzyło szansę nawiązania nowych partnerstw.

Galeria zdjęć:

Spotkanie aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo

Nazwa zadania: TWOJA AKTYWNOŚĆ-TWOJA PRACA

Spotkanie aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Twoja aktywność-Twoja praca to projekt stworzony dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, który ma na celu przybliżenie możliwości uzyskania zatrudnienia poprzez udział w realizowanych projektach, działaniach na terenie gminy Rumia jak i gmin sąsiadujących.

 Radzenie sobie z bezrobociem poprzez poszukiwanie nowego zatrudnienia jest to szczególny rodzaj działania, związany z podstawowa formą aktywności życiowej osoby dorosłej, jaką jest praca. Poszukiwanie pracy podejmowane jest przez ludzi, którzy ją utracili i może być traktowane jako działanie zaradcze w obliczu krytycznego wydarzenia życiowego. Poszukiwania pracy podejmują się też absolwenci szkół, którzy zazwyczaj jeszcze nie posiadali stałego zatrudnienia, a którzy po ukończeniu szkoły wkraczają w kolejną fazę rozwoju zawodowego. W obu przypadkach działania tych ludzi podporządkowane są celowi, ważną również rolę odgrywają czynniki osobowościowe i sytuacyjne, a także przedłużający się czas realizacji tego celu. Poszukiwanie pracy jest procesem a nie jednorazowym działaniem, zmienia się w trakcie jego przebiegu, tak jak zmienia się sama sytuacja zewnętrzna oraz wewnętrzna osoby bezrobotnej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów Miejski Ośrodek pomocy Społecznej postanowił zorganizować spotkanie aktywizacji zawodowej osób poszukujących zatrudnienia wraz z przedstawicielami, profesjonalistami w dziedzinie pomocy dla tych osób.

Uczestnictwo w proponowanej formie aktywizacji zawodowej to świetna okazja do zapoznania się z ofertami realizowanych działań przez profesjonalne podmioty do możliwości odbycia kursów, staży i praktyk.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znają potrzeby swoich klientów, dlatego podczas organizowanego spotkania aktywizacji zawodowej chcemy pomóc klientom w odnalezieniu swojego kierunku poprzez zainteresowanie się ofertami projektów i zainspirowanie swojej osoby kierunkami działań przedstawionych przez zaproszonych gości. Bezpośredni kontakt, spotkanie wielu osób w jednym miejscu  pozwoli przełamać barierę lęku konieczności indywidualnej rozmowy, da możliwość nawiązania nowych znajomości, pomoże w odnalezienia indywidualnej ścieżki rozwoju.

Uzasadnienie znaczenia zadań dla realizowanych kierunków i celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 2014-2020, przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej Rumia Nr XLVI/506/2014 z dnia 30 stycznia 2014

Projekt jest następstwem zapisów zawartych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 2014-2020. (Uchwała Nr XLVI/506/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 stycznia 2014 roku.) – projekt uwzględnia cele i kierunki działania w obszarze integracja społeczna, cel strategiczny: Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa, w następującym zakresie:

 1. Badania potrzeb, problemów i zasobów poszczególnych społeczności i grup społecznych.
 2. Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 15-30 lat znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w porównaniu z innymi grupami wiekowymi.
 3. Działania na rzecz włączania społeczności lokalnych w rozwiązywanie problemów istniejących na ich terenie zamieszkania.
 4. Rozwijanie efektywności usług na rzecz reintegracji i integracji społecznej i zawodowej.
 5. Rozwijanie dialogu społecznego i obywatelskiego.
 6. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów na rzecz społeczności lokalnych.
 7. Wspieranie rodzin w samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych i zawodowych.
 8. Poprawa jakości życia mieszkańców wykluczonych społecznie i zawodowo.

Termin realizacji zadania: Luty 2017

Miejsce realizacji zadania:

a) Zespół Pracy Socjalnej nr 2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Stoczniowców 23, 84-230 Rumia

b) Zespół Pracy Socjalnej nr 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

c) Miejski Dom Kultury w Rumi

ul. Mickiewicza 17, 84-230 Rumia

Sposób rekrutacji/zaproszeń uczestników

Do udziału w projekcie zaproszeni zostaną wszystkie osoby chętne korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo.

Zakładane rezultaty realizacji zadania dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo:

 • podniesienia poziomu aktywności zawodowej poprzez udział w spotkaniach w OHP, bądź udział w realizowanych projektach na terenie naszego województwa,
 • lepsza diagnoza swojej sytuacji zawodowej,
 • Odnalezienie swojej ścieżki aktywizacji zawodowej,
 • Nawiązanie nowych kontaktów,
 • Podniesienie wiedzy o możliwości skorzystania z projektów poza granicami własnej gminy, które mogą bardziej odpowiadać preferencjom danej osoby.

Zakładane rezultaty realizacji zadania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

– wymiana doświadczeń w procesie realizowanych projektów,

– nawiązanie nowych partnerstw,

– podniesienie jakości pracy socjalnej

Partnerzy w realizacji zadania

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi- Klub Integracji Społecznej
 • CIS Rumia
 • OHP w Rumi
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Spółdzielnia Socjalna Wejherowo
 • Fundacja Gospodarcza Gdynia
 • Centrum Integracja Gdynia

Liczbowe określenia skali działań przy realizacji zadania:

40 osób:  w tym 20 kobiet i 20 mężczyzn

 Powstałe logo projektu:

         

 Nazwa, adres i telefon kontaktowy placówki bezpośrednio  wykonującej zadanie:

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Stoczniowców 23, 84-230 Rumia

tel.:  (58) 671 05 56, mail: sekretariat@mops.rumia.pl

Osoba do kontaktu:

Justyna Malinowska  tel.: (58) 671 05 56 wew. 15

mail: j.malinowska@mops.rumia.pl

Sukcesywna sprzedaż artykułów spożywczych wraz z dostawą

DA.222.1.6.2017

  Rumia,  dnia 07.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą artykułów spożywczych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

[read more=”więcej” less=”mniej”]

treść zapytania ofertowego (doc)

załącznik nr 2 (xls)

załącznik nr 3 (doc) [/read]

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Podziękowania

Koordynator projektu socjalnego Mały Może Dużo składa serdeczne

podziękowania właścicielom Pierogarni Mandu

Państwu Dorocie i Maciejowi Semeniuk

Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka.

Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń” (Jan Paweł II)

Wyrażając swą wdzięczność za zrozumienie potrzeb dzieci i wielkie serce życzę Państwu wielkich sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń.

Koordynator projektu

Anita Naumiuk

Zakończenie działań w projekcie

Prelekcją dla asystentów rodziny i pracowników socjalnych dnia 02.02.2017 roku zakończyły się działania w ramach Projektu Socjalnego „Mały Może Dużo”.

Działania projektu realizowane były od dnia 13.01.2017 roku do dnia 02.02.2017 roku. Głównymi odbiorcami projektu były dzieci jednakże do działań włączono ich rodziców oraz asystentów rodziny i pracowników socjalnych. Projekt socjalny Mały Może Dużo cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród najmłodszych, którzy każdego dnia radośnie brali udział w zorganizowanych dla nich zajęciach. Dzięki zaangażowaniu i hojności sponsorów harmonogram został wzbogacony o wyjście do kaktusiarni, pizzerii, a także o wyjazd do Parku Oliwskiego połączony z wizytą w Pierogarni Mandu.

Rozmiar czcionki
Kontrast