POPŻ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że z przyczyn niezależnych od tut. Ośrodka nie zostały jeszcze wyznaczone terminy wydawania żywności w zawiązku z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Jednocześnie informujemy, że informacja na temat wyznaczonych terminów zostanie umieszczona na stronie internetowej tut. Ośrodka niezwłocznie po ich ustaleniu.  

Ponadto informujemy o zmianie w zakresie kwalifikowania osób do wsparcia w ramach Podprogramu:

Podprogram 2020

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

Uwaga! Istotne informacje o zmianach!

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:

– 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, od dnia 15 września 2020 r. możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią zmiany Wytycznych oraz nowymi wzorami skierowań do POPŻ Podprogram 2020, które należy stosować w przypadku kwalifikowania odbiorców w sposób zdalny i stacjonarny.

Więcej informacji dostępnych pod adresem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020