Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od stycznia 2020 r. ponownie rozpoczyna się wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.

Celem ustalenia prawa do skorzystania z powyższej formy pomocy należy zgłosić się do pracownika socjalnego obsługującego określony rejon. Osoby, których sytuacja nie jest znana tut. Ośrodkowi powinny zgłosić się do MOPS z dokumentami potwierdzającymi dochód wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym wystawione zostanie skierowanie. 

Informacje dot. Programu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019