Projekt AKTYWNY RUMSKI SENIOR

Projekt Socjalny „AKTYWNY RUMSKI SENIOR” (ARS)

Głównym celem projektu „AKTYWNY RUMSKI SENIOR” jest zwiększenie aktywności i integracji osób starszych oraz zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami, a aktywnym młodym pokoleniem poprzez propagowanie spędzania czasu wolnego bez środków odurzających.

[read more=”więcej” less=”mniej”]

Diagnoza:

Rumia miasto w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim nad Zagórską Strugą.

Z miastami Wejherowem i Redą tworzy zespół trzech miast zwany Małym Trójmiastem Kaszubskim. Komunikacja miejska obsługiwana przez MZK Wejherowo (jedna linia) i ZKM Gdynia (3 linie pośpieszne, 7 zwykłych i jedna nocna), zapewnia połączenia wewnątrz miasta i do miejscowości ościennych. Transport wewnątrz aglomeracji zapewnia SKM w Trójmieście. W mieście znajduje się stacja kolejowa oraz przystanek SKM Rumia Janowo.

Komunikacja drogowa to przede wszystkim droga krajowa nr 6. W odległości 30 km znajduje się Port lotniczy Gdańsk-Rębiechowo z połączeniami do wielu państw europejskich; planowany jest również Port lotniczy Gdynia-Kosakowo, zlokalizowany na lotnisku wojskowym w sąsiedniej gminie.

Według danych GUS 30 czerwca 2014 miasto miało 47 506 mieszkańców. Jest największym polskim miastem niebędącym siedzibą powiatu.

Zwiększa się odsetek mieszkańców Rumi w wieku poprodukcyjnym (z 14% w 2010 do 18% w 2015 r.). Liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrosła na przestrzeni ostatnich 5 lat o 1/3 i wynosi obecnie 8,6 tys. osób.. Sięgając do analizy przygotowanej na poczet Strategii rozwoju usług społecznych miasta  Rumi Najliczniejszą grupę osób w wieku poprodukcyjnym stanowią osoby do 70 roku życia. Przybywa osób w wieku 85 lat i więcej. W ciągu ostatnich 5 lat liczba mieszkańców Rumi w tym wieku zwiększyła się o 30% (z 500 w 2010 r. do 728 w 2015 r.), co powoduje, iż wraz ze wzrostem liczby osób w wieku starczym zwiększają się także potrzeby opiekuńcze. Wraz z wiekiem zmniejsza się poziom sprawności narządów zmysłu i ruchu, a tym samym wzrasta poziom niesamodzielności.

Najważniejsze źródło wsparcia usługami opiekuńczymi dla osób starszych stanowi rodzina. Kolejnym filarem wsparcia usługowego dla osób starszych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi. Na terenie miasta w 2016 r. z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania skorzystały 122 osoby.

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych nieznacznie, choć systematycznie wzrastała w ostatnich latach. Ze względu na zwiększającą się populację osób w wieku poprodukcyjnym, w tym w szczególności osób po 85 roku życia należy się spodziewać większego zapotrzebowania na tego rodzaju usługi.

Brak jest także informacji o środowiskowych usługach opiekuńczych realizowanych w ramach działalności gospodarczej bez udziału środków publicznych. Istnieje potrzeba zapewnienia wsparcia dla rodzin opiekujących się osobami starszymi oraz zagospodarowania czasem wolnym osób starszych w ciągu dnia.

W Rumi działa dzienna placówka wsparcia dla osób w podeszłym wieku prowadzona przez organizacje pozarządową, a także uniwersytet trzeciego wieku i kluby seniora, jednakże nie zaspokaja w pełni potrzeb osób starszych, szczególnie jeśli to dotyczy osób starszych będących klientami Ośrodka Pomocy społecznej. Osobami tymi są głównie osoby samotne, posiadające trudności w poruszaniu się po otoczeniu, nawiązywaniu i podtrzymaniu kontaktów społecznych ze względu na różne przyczyny wykluczenia społecznego (samotność, choroby, uzależnienia, ubóstwo, bezdomność).

Ważnym elementem jest spowolnienie procesu wykluczania osób starszych, utrzymanie poziomu ich aktywności fizycznej i intelektualnej.  Osoby starsze są często osobami samotnymi, z uwagi na brak osób bliskich lub zerwane więzi rodzinne.

Takim działaniem ukierunkowanym na podnoszenie aktywności społecznej i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej osób starszych oraz ich integrację międzypokoleniową jest projekt socjalny „Aktywny Rumski Senior”.

Projekt wpisuje się swoimi celami w strategiczne dokumenty opracowane dla Miasta Rumi i wyznaczone przez nie cele i kierunki działań.

Projekt wpisuje się w Priorytet 4 Strategii Rozwoju Miasta „Bezpieczni i wykształceni mieszkańcy”tj. Podnoszenie poziomu życia, bezpieczeństwa, wiedzy i kwalifikacji mieszkańców, realizując cel 4.1. Zwalczanie zagrożeń społecznych (uzależnień, przemocy, bezrobocia, wykluczenia społecznego). Szczególnie kierunki działań 4.1.5. umożliwienie osobom niepełnosprawnym oraz starszym aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym miasta.

Projekt jest spójny z celami Strategii rozwoju usług społecznych dla obszaru rewitalizacji miasta Rumi na lata 2017-2022, wpisując w główny cel: poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji w Rumi, realizując cel szczegółowy: Rozszerzenie zakresu usług społecznych zgodnie z potrzebami mieszkańców obszaru rewitalizacji, kierunek działań: poprawa dostępu do usług dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Istotnym dla rezultatów projektu jest integracja międzypokoleniowa oraz dążenie do przedłużenia aktywności fizycznej
i intelektualnej osób starszych.

Dodatkowym aktem strategicznym miasta Rumi, którego cele realizuje poniższy projekt jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok przyjęty Uchwała Nr XXXII/360/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku. Zadanie „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży, poprzez: propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego oraz prowadzenie profilaktyki czasu wolnego” realizowane będzie podczas spotkań międzypokoleniowych oraz spotkań integracyjnych – propagując zdrowy sposób spędzania czasu wolnego bez używek.

CEL:

Głównym celem projektu „AKTYWNY RUMSKI SENIOR” jest zwiększenie aktywności i integracji osób starszych oraz zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami, a aktywnym młodym pokoleniem poprzez propagowanie spędzania czasu wolnego bez środków odurzających.

Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

 • integracja i organizowanie wzajemnej pomocy ze stosowaniem zasady wzajemności między starszą i młodszą generacją
 • zainicjowanie działań wolontarystycznych wśród osób starszych oraz na rzecz osób starszych otocznia lokalnego
 • wzmocnienie postrzegania kulturowej wartości starzejącego się społeczeństwa
 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród seniorów oraz dzieci i młodzieży
 • uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych

Cele mają w efekcie służyć poprawie jakości życia osób starszych i pełniejsze wykorzystanie ich potencjału w różnych rolach społecznych oraz przełamywanie stereotypów w myśleniu o sobie.

 ADRESACI:

Projekt skierowany jest do Mieszkańców Gminy Rumia, będących w wieku 55+ oraz dzieci i młodzieży  z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowych).

Osoby będą rekrutowane przez pracowników instytucji pomocowych działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dotyczy to osób, u których zaobserwowano problem  z brakiem więzi rodzinnych i samotność.

Przewiduje się przeprowadzenie działań dla 30 osób starszych oraz 30 dzieci.

Spotkania będą mieć charakter otwarty. Osoby do kolejnych zadań będą pozyskiwane na bieżąco  w zależności od potrzeb danych osób.

 DZIAŁANIA:

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

 • spotkania usprawniające i integracyjne
 • spotkania informacyjno – edukacyjne
 • zajęcia artystyczne i rękodzieło
 • turystyka i rekreacja

Miejscem spotkań będą placówki użytku społecznego typu dom kultury, place, atrakcje turystyczne.

Spotkania będą połączone z prezentacją form spędzania czasu wolnego dostępnego na terenie Rumi oraz okolicznych gmin oraz promocja idei wolontariatu i wzmacnianie działań na rzecz innych ludzi  i grup.

Spotkania mają mieć charakter spotkań o zabarwieniu rodzinnym i integracyjnym. Podczas spotkań seniorzy będą uczestniczyć w warsztatach zdrowego żywienia, dbania o wygląd.

Działania w ramach organizacji będą wspierane przez podmioty funkcjonujące na terenie Rumi; szkoły, przedszkola, domu kultury.

W ramach spotkań będzie poruszana tematyka dotycząca:

–  zdrowia, wartości rodzinnych, dbanie o własne samopoczucie i wizerunek, wartości spędzania czasu wolnego wśród ludzi

Do uzyskania założonych celów wykorzystane zostaną: zajęcia grupowe, impreza kulturalna, spotkania indywidualne, dyskusja, warsztaty manualne.

Do wybranych potencjalnych podmiotów lokalnych zostaną wystosowane (osobiste i/lub listowne) zaproszenia do włączenia się w realizację projektu.

Na terenie placówek MOPS Rumia zostaną wywieszone informacje i zaproszenia na spotkania. Każda zainteresowana osoba zostanie wpisana przez pracownika socjalnego na listę osób zainteresowanych.

Obecność będzie dokumentowana w zależności od działania w formie listy obecności, dokumentacji
i opinii.

 HARMONOGRAM „ARS”

Spotkania będą odbywały się od stycznia do października 2017 roku.  Każdorazowo będą miały charakter otwarty, czyli potencjalni odbiorcy będą rekrutowani każdorazowo do danego działania.

Budżet projektu:

Część I  „SPOTKANIE POKOLEŃ”

Wyjściem do organizacji „SPOTKANIA POKOLEŃ” są coroczne obchody Dnia Dziadka i Babci.

Celem jest wzmocnienie osób starszych, które nie posiadają więzi rodzinnych bądź nie są one silne, przez co wzrasta poczucie osamotnienia tych osób. Dodatkowo spotkanie służy wzbudzeniu zainteresowania młodzieży potrzebami ludzi starszych oraz integrowanie pokoleń, budowanie
i podtrzymywanie relacji w grupie wielopokoleniowej.

Podział zadań „ SPOTKANIE POKOLEŃ”

Przebieg spotkania „ SPOTKANIE POKOLEŃ”

Zakończenie cz.I

Na zakończenie spotkania pokoleń odbędzie się dyskusja odnośnie potrzeb osób starszych mieszkańców Rumi.

Celem jest poznanie oczekiwań wobec instytucji samorządowych i pozarządowych w kontekście organizacji zajęć, aktywności i form spędzania czasu wolnego.

Zadania cz.II

REZULTATY

Zakłada się:

 • Przeprowadzenie 4 spotkań informacyjno – integracyjnych dla 30 seniorów
 • Podniesienie poczucia własnej wartości i aktywności wśród grupy 30 rumskich seniorów
 • Zwiększenie aktywności wśród 30 osób starszych podczas spędzania czasu wolnego
 • Zwiększenie świadomości wśród 10 seniorów i 15 dzieci i młodzieży w zakresie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego w trzeźwości
 • Zorganizowanie czasu wolnego dla grupy dzieci z rodzin borykających się z problemem alkoholowym
 • Wzmocnienie więzi i relacji społecznych wśród 30 osób starszych i 20 dzieci i młodzieży
 • Przeprowadzenie 3 spotkań pokoleń dla łącznie 20 osobowej grupy dzieci i młodzieży oraz 30 osobowej grupy seniorów
 • Wymiana doświadczeń międzypokoleniowych wśród 20 osobowej grupy dzieci i młodzieży oraz 30 osobowej grupy seniorów
 • Przygotowanie 50 kalendarzy na 2018 zawierających prezentację działań w ramach ARS

MONITORING

W celu monitoringu i zbadania rezultatów miękkich prowadzona będzie obserwacja uczestników zajęć przygotowanych w ramach projektu.

ZARZĄDZANIE

Projekt będzie realizowany przez pracowników Działu Pracy Socjalnej i Pomocy Instytucjonalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi.

Nadzór merytoryczny nad projektem będzie sprawował kierownik DPSI –

Realizatorzy projektu posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe oraz odpowiedni staż pracy i uczestniczą czynnie w aktywizowaniu społeczności zagrożonej wykluczeniem społecznym w formie codziennej pracy socjalnej.

Koordynator:  Joanna Smolińska – j.smolinska@mops.rumia.pl, 58 671 05 56 – koordynator Zespołu ds. osób starszych i niepełnosprawnych.

Partnerzy projektu:

– Urząd Miasta, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi, szkoły na terenie Rumi, Miejski Dom Kultury w Rumi, ZHP, Stowarzyszenie „Pomóż sąsiadowi” , inne pomioty lokalne

Sporządziła:

A. Ziętek-Walenciej we współpracy z J.Smolińską

PODZIĘKOWANIA!!!

[/read]