Świadczenie usług opieki wytchnieniowej

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługę społeczną:

,, Świadczenie usług OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW W SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIEĆMI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIE TRAKTOWANE NA RÓWNI Z ORZECZENIEM O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (UCZESTNIKÓW PROGRAMU), świadczona na zasadach zgodnych z Programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego”

prowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 359 pkt 2 w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)

Wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych.