Usługa poradnictwa prawnego w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej – ZAGÓRZE”

DA.222.3.10.2018                                                                          

Rumia, dnia 18.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U.    z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zgodnie z § 20 ust.2 pkt4 umowy o dofinansowanie Projektu ,,Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata   2014 -2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 23.06.2017r., oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzonego w dniu 28.02.2017 r. Zarządzeniem Dyrektora MOPS nr 5a/2017, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na:

usługę poradnictwa prawnego w ramach projektu pn. ,,Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE” określonego we wniosku o dofinansowanie Nr RPPM.06.01.01-22-0004/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata   2014 -2020,    Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.1 „Aktywna integracja” Poddziałanie 6.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Uczestników ww. Projektu  z terenu Rumia Zagórze zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o wyborze Wykonawcy