Zapytanie ofertowe na wykonanie grawitacyjnej wentylacji nawiewnej i wywiewnej

DA.222.1.44.2018                                                                                        

Rumia,  dnia 17.07.2018 r.

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zmian.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na roboty budowlane, polegające na wykonaniu grawitacyjnej wentylacji nawiewnej i wywiewnej w dwóch pomieszczeniach biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. Ślusarskiej 2, oznaczonych numerami 2 i 2a.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Załącznik nr 2 (wersja Word)

Załącznik nr 3 (wersja Word)

Unieważnienie postępowania