Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną – świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

,,ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA WRAZ Z WYŻYWIENIEM ORAZ USŁUG UKIERUNKOWANYCH NA WZMACNIANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, WYJŚCIE Z BEZDOMNOŚCI I UZYSKANIE SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ DLA OSÓB BEZDOMNYCH – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Istotne Warunki Zamówienia treść

IWZ załączniki

Informacja o zawartej umowie- część A, B, E

Informacja o zawartej umowie – część C i D

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną – przygotowanie, dostarczanie/dowóz i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków Świadczeniobiorcom MOPS w Rumi

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

,,PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZANIE/DOWÓZ I WYDAWANIE JEDNODANIOWYCH GORĄCYCH POSIŁKÓW (DRUGIE DANIE) ŚWIADCZENIOBIORCOM MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Istotne Warunki Zamówienia z załącznikami

IWZ treść

IWZ załączniki

Informacja o zawartej umowie

Usługa związana z realizacją ochrony danych osobowych

DA.222.1.55 .2017                                                                                                                                                                                                 Rumia,  dnia 24.11 .2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na : świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „UODO”, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”  i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla osób z autyzmem) – Świadczeniobiorców MOPS w Rumi

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

,, SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM  DLA OSÓB Z AUTYZMEM)– ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Istotne Warunki Zamówienia z załącznikami

IWZ treść

IWZ załączniki

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną – usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Rumi – Świadczeniobiorców MOPS w Rumi

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

,, USŁUGI OPIEKUŃCZE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUMI – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Istotne Warunki Zamówienia z załącznikami

IWZ treść

IWZ załączniki

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną – specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Rumi wymagających okresowo całodobowej opieki w ośrodkach wsparcia

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

,,SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUMI DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH OKRESOWO CAŁODOBOWEJ OPIEKI W OŚRODKACH WSPARCIA – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Istotne Warunki Zamówienia

IWZ załączniki

Informacja o zawartej umowie

Działania kierowane do osób bezdomnych

INFORMACJA O DZIAŁANIACH KIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH 

W OKRESIE JESIENNO-ZIMOWYM

 

Zbliżający się okres zimowy jest okresem szczególnie trudnym dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych i starszych.

Z ramienia Wojewody Pomorskiego funkcjonuje komórka interwencyjna o nazwie CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWODY, która pełni całodobowy dyżur pod numerem alarmowo-interwencyjnym 987.

Pod wskazany numer zgłaszać można sytuacje kryzysowe związane z zagrożeniem życia  i zdrowia mieszkańców oraz potrzebę pomocy osobom bezdomnym i ubogim.

W obrębie Gminy Miejskiej Rumia zgłoszenia takie kierować można także pod numery interwencyjne Policji 997 oraz Straży Miejskiej 58-671-94-83.

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy w tym okresie mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Stoczniowców 23 w dni robocze w godzinach  od 8.00 do 15.30.

Udzielamy  również informacji telefonicznej pod nr tel. 58 671-05-56 Pracownikiem zajmującym się sprawami osób bezdomnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi jest Pan Daniel Grabski nr tel. 58 671-05-56 wew. 43/44.

Jednocześnie informujemy iż na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje ogrzewalnia dla osób bezdomnych, do której można udać się bez skierowania.

Poniżej podajemy adres:

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”

Dojazd i lokalizacja:

Z dworca PKP Gdańsk Główny linią nr 123, przystanek docelowy dolna brama. Należy przejść przez bramę, po około 100 m skręcić w prawo;

ul. Mostowa 1A, tel./faks 58 721-50-70

Czynna: 20:00-7:00  Liczba miejsc: 20

W ramach działania ogrzewalni istnieje możliwość zmiany odzieży, odwszawienia oraz wypicia ciepłej herbaty.

W ramach umów zawartych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rumi  na rok 2017 osoby bezdomne kierowane są do następujących placówek (wymagane skierowanie) :

1.Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Filia Wiele ul. Derdowskiego 32a, 83-441 Wiele

Placówka przyjmuje bezdomnych mężczyzn, którzy wymagają aktywizacji zawodowej i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

   2.Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne  ul. Jana z Kolna 28, 81-357 Gdynia

Placówka świadczy usługi w formie schronienia wraz z wyżywieniem, przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn, którzy wymagają aktywizacji zawodowej, wsparcia
w codziennym życiu i wzmacnianiu samodzielności osób bezdomnych.

  1. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz” ul. Zakopiańska 40, 80-139 Gdańsk

Placówka przyjmuje bezdomne kobiety z dziećmi, które wymagają zapewnienia niezbędnych warunków socjalnych oraz aktywizacji zawodowej. Placówka zapewnia ponadto prowadzenie pracy socjalnej, mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności
i samodzielności osób bezdomnych.

  1. Noclegownia prowadzona przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ul. Jana z Kolna 28, 81-357 Gdynia.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi zwraca się z prośbą do wszystkich osób posiadających informację o miejscach niemieszkalnych, w których przebywają osoby bezdomne, o telefoniczne wskazanie tych miejsc w celu podjęcia działań zmierzających
do zabezpieczenia tych osób.

Usługa konserwacji i naprawy sprzętu biurowego

DA.222.1.53.2017                                                                                                                                                                                                    Rumia,  dnia 08.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług naprawy i konserwacji sprzętu biurowego w 2018 roku

 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o wyborze