Świadczenie wychowawcze 500+ i świadczenie „Dobry Start”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że od dnia 1 lipca 2018 roku będzie realizował ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz program rządowy na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Zarówno nowe świadczenie „Dobry Start” jak i świadczenie wychowawcze  – Rodzina 500+ realizowane będą przez pracowników MOPS w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7– pok. nr 04 tel.: (58) 679-65-40.

Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego

  Rumia, dnia 21.06.2018 r.

SP.1101.09.2018

ZASTĘPCA  DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ul. ŚLUSARSKA 2, 84 – 230 RUMIA 

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.,, Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE, nr umowy 06.01.01-22-0004/17-00  – 1 ETAT.

 (umowa na czas określony )

w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 21 czerwca 2018 r.

pełna treść ogłoszenia

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, ul. Ślusarska 2, z którym można się skontaktować:

– telefonując na numer telefonu: (58) 671 05 56

– pisząc na adres: 84-230 Rumia ul. Ślusarska 2

– Inspektorem danych osobowych jest pani Grażyna Kawczyńska, z którą można się skontaktować pisząc na adres e-mail iodo@mops.rumia.pl

 

Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy

Złożenie aplikacji drogą mailową traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisy prawa.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi 84-230 Rumia ul. Ślusarska 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail iodo@mops.rumia.pl. Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz zgoda osoby. Dane osobowe kandydata do pracy nie są udostępniane żadnym odbiorcom. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 10 lat od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (zgodnie z  art. 4421. § 1, w związku z art. 118 Ustawy – Kodeks Cywilny), przy czym dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane przez okres miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci mogą dokonywać odbioru swoich dokumentów. MOPS w Rumi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku rekrutacji nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.   Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi  udział w procesie rekrutacji.

Kandydat do pracy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz mam prawo do bycia zapomnianym,  gdy nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie lub nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub droga mailową, jeżeli aplikacja została przesłana za pomocą maila. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

 

Obowiązek informacyjny wobec pracownika

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi 84-230 Rumia ul. Ślusarska 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail iodo@mops.rumia.pl.. Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe pracownika udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa (m.in. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komornik, Sądy, PIP, Policja, Prokuratura ) oraz banki i inne podmioty na wniosek pracownika. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzanew tym przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania umowy o pracę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika)oraz na czas niezbędny do dochodzenia roszczeń wiążących się z zawartą umową o pracę. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do czasu wycofania zgody, żądania usunięcia lub bycia zapomnianym, nie dłużej niż do czasu usunięcia akt osobowych. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi  realizację zadań pracodawcy.

Pracownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz mam prawo do bycia zapomnianym, gdy nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie lub nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub droga mailową, jeżeli aplikacja została przesłana za pomocą maila. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

 

Obowiązek informacyjny wobec osoby, z która zawarto umowę zlecenia/o dzieło

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi 84-230 Rumia ul. Ślusarska 2. Dane kontaktoweinspektora ochrony danych – e-mail iodo@mops.rumia.pl.Celem przetwarzania jest realizacja umowy zawartej z administratorem, realizacja obowiązków i praw wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.Podstawą przetwarzania jest zawarcie umowy. Dane osobowe udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa (m.in. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komornik, Sądy, PIP) oraz banki i inne podmioty określone w umowie. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 5 lat i 3 miesięcy od końca roku obrachunkowego lub na czas niezbędny do dochodzenia roszczeń wiążących się z zawartą umową. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi podpisanie umowy.

Osoba ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Obowiązek informacyjny wobec osób korzystających ze świadczeń MOPS (nie dotyczy Uczestników Projektów z UE)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi 84-230 Rumia ul. Ślusarska 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail iodo@mops.rumia.pl.Celem przetwarzania danych osobowych jest przyznawanie i udzielania świadczeń oraz realizacja innych zadań z pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia psychicznego, realizacji zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, z zakresu przeciwdziałania narkomanii, realizacja zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, realizacja zadań w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizacja zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem„, realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. udzielenie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie poradnictwa, psychologicznego, socjalnego i rodzinnego), realizacja zadań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, realizacja z zakresu prac społecznie użytecznych oraz realizacja Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zadań z zakresu zatrudnienia socjalnego , realizacja obowiązków wynikających z kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego oraz  kodeksu postępowania cywilnego.

Podstawą przetwarzania są: ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa a dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, ustawa z dnia 09 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, (w tym na czas dochodzenia roszczeń), stosownie do Instrukcji Kancelaryjnej z Instrukcją Kancelaryjną. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, gdy nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie lub nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia pomocy / przyznania świadczeń. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Zapytanie ofertowe – świadczenie usługi wsparcia informatycznego w zakresie systemów dziedzinowych

DA.222.1.42.2018

Rumia,  dnia 12.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zmian.)  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi wsparcia informatycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi w zakresie obsługi oprogramowań i doraźnie w sytuacjach awaryjnych.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wersja Word)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (wersja Word)

Informacja o wyborze Wykonawcy

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

W związku z podjętą uchwałą nr XLVII/642/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie działań zmierzających do utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Miejskiej Rumia osoby zainteresowane ewentualnym uczestnictwem proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z niżej wymienionymi pracownikami w celu zebrania informacji dla jakiej grupy osób dom ma powstać (typ domu i usług):

 1. Justyna Malinowska – starszy specjalista pracy socjalnej koordynator  – (58)  671 – 05 – 56 w. 16
 2. Anita Naumiuk – starszy specjalista pracy socjalnej koordynator – (58)  671 – 05 – 56 w. 16
 3. Sekretariat – (58) 671 – 05-56

W chwili obecnej prowadzona jest diagnoza zapotrzebowania na konkretne usługi Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

Projekt Azymut:Praca Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku

 

Do projektu mogą się zgłaszać osoby bezrobotne zarejestrowane w UP w Wejherowie, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

  • kobiety;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

W przypadku mężczyzn oprócz wymogu wieku (30+) i statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP w powiecie wejherowskim, konieczne jest spełnienie jeszcze jednego warunku z wymienionych :

 • osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osoba długotrwale bezrobotną (minimum rok)
 • osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne).

Jeśli mężczyzna ma ukończone 50 lat wystarczy status osoby bezrobotnej.

W ramach projektu Azymut:Praca uczestnicy biorą udział w doradztwie zawodowym, bezpłatnym szkoleniu (zakres szkoleń bardzo rozległy), odbywają staż u pracodawcy od 3 do 6 miesięcy i podejmują zatrudnienie, mają zapewnione stypendium szkoleniowe (za każde 160 godzin szkolenia) i stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 (do kwoty 400 zł).

Ogłoszenie o zamówieniu na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla osób z autyzmem) na rzecz mieszkańców Rumi – Świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

,, SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM  DLA OSÓB Z AUTYZMEM)

ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W RUMI”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi specjalistyczne (pdf)

Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami (pdf)

IWZ załączniki (wersja Word)

Informacja o udzielonym zamówieniu

Informacja dotycząca pomocy rzeczowej

Miejsca na terenie gminy Rumia gdzie można oddać oraz otrzymać pomoc rzeczową

1. Salezjańska Fundacji „Zwiastowanie” Dobry Uczynek – sklep ze sprzedażą na cele charytatywne w Rumi na ul. Dąbrowskiego 24.

2 Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny
NMP Wspomożenia Wiernych 1

       Tel. 58 771-31-11

Pomoc rzeczowa w formie odzieży

Czynne :  Środa  16.00-17.30

Dolny Kościół sala nr 15

Pomoc  w formie produktów żywnościowych

Osoby zamieszkujące na terenie parafii
– chęć odbioru należy zgłaszać przed Świętami Wielkanocy bądź Bożego Narodzenia

3. Stowarzyszenie Pomóż Sąsiadowi

Stoczniowców 7a

Tel. 883-302-897

Pomoc rzeczowa w postaci odzieży, drobnych artykułów gospodarstwa domowego, mebli itp.

Czynne :  Środa 15.00-18.00

Czwartek: 15.00-18.00

Potrzebujesz sprzętu RTV, AGD lub innych przedmiotów niezbędnych dla wyposażenia mieszkania??

Zgłoś się do biura Stowarzyszenia, które pomoże Ci
w odnalezieniu darmowej oferty .

Grupa Wsparcia dla osób doświadczających przemocy


Grupa samopomocy dla osób doświadczających przemocy.

„Przyjdź PoMOC”


Spotkania przeznaczone są dla osób doświadczających przemocy domowej lub z doświadczeniem przemocy domowej.

Uczestnicy mają możliwość poznania ludzi, którzy są połączeni wspólnymi problemami oraz chcą szukać sposobów ich rozwiązywania. Podczas spotkań uczestnicy będą mogli dzielić się swoimi rozterkami i radościami, poczuć że nie jest się samemu ze swoimi problemami

Podczas grup będzie można również spotkać się ze specjalistami dzięki czemu uczestnicy otrzymają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Spotkania mają na celu zmniejszenie osamotnienia i poczucia winy za sytuacje w domu. Są też obszarem nawiązywania relacji, rozwoju zainteresowań i poszerzania perspektyw światopoglądowej, które sprzyjają odbudowie życia po doświadczeniu przemocy.


Spotkania mają formę grupy samopomocowej pod opieką psychologa.
Udział w zajęciach grupy wsparcia jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkań grupy są dostępne u pracowników Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz członków Grup Roboczych.

Czytaj dalej Grupa Wsparcia dla osób doświadczających przemocy