Pomoc w okresie zimowym

INFORMACJA

Zbliżający się okres zimowy jest okresem szczególnie trudnym dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych i starszych.

            W obrębie gminy Rumia wszystkie osoby potrzebujące pomocy w tym okresie mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. ŚLUSARSKIEJ 2
 w dni poniedziałek-wtorek oraz czwartek-piątek w godzinach od 8.00 do 11.00.

W ramach umów zawartych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej osoby bezdomne kierowane są do następujących placówek:

   1.Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Filia Wiele ul. Derdowskiego 32a, 83-441 Wiele

Placówka przyjmuje bezdomnych mężczyzn, którzy wymagają aktywizacji zawodowej oraz wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

   2.Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

ul. Jana z Kolna 28, 81-357 Gdynia

Placówka świadczy usługi w formie schronienia wraz z wyżywieniem, przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn, którzy wymagają aktywizacji zawodowej, wsparcia
w codziennym życiu i wzmacnianiu samodzielności osób bezdomnych.

3. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne

„Prometeusz” ul. Zakopiańska 40, 80-139 Gdańsk

Placówka przyjmuje bezdomne kobiety z dziećmi, które wymagają zapewnienia niezbędnych warunków socjalnych oraz aktywizacji zawodowej. Placówka zapewnia ponadto prowadzenie pracy socjalnej, mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności.

Placówka świadczy również całodobowe specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu złego stanu zdrowia.

4. Noclegownia prowadzona przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ul. Jana z Kolna 28, 81-357 Gdynia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje,  iż z ramienia Wojewody Pomorskiego działa komórka interwencyjna o nazwie CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWODY, która pełni całodobowy dyżur pod numerem alarmowo-interwencyjnym 987. Pod wskazany numer zgłaszać można sytuacje kryzysowe związane
z zagrożeniem życia i zdrowia mieszkańców, pomoc osobom bezdomnym i ubogim.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi zwraca się z prośbą do wszystkich osób posiadających informację o miejscach niemieszkalnych, w których przebywają osoby bezdomne, o telefoniczne wskazanie tych miejsc w celu podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia tych osób.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi monitorowania sygnału alarmowego

DA.222.1.82.2018                                                                               

Rumia,  dnia 27.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej    w Rumi przy ul. Ślusarskiej 2 (pomieszczenia biurowe i osobno składnica akt) oraz w filiach przy    ul. Młyńskiej 8 (pomieszczenia biurowe), ul. Starowiejskiej 46 (pomieszczenia biurowe),  ul. Stoczniowców 7 b w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze

Terminy wypłat z pomocy społecznej w 2019 roku

WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ W 2019 R.

                 Formy pomocy

Miesiąc

I WYPŁATA
/zasiłek celowy, zasiłek okresowy, program rządowy/
II WYPŁATA
/zasiłek celowy, zasiłek okresowy, program rządowy, zasiłek stały/
Styczeń     

25-29/01/2019

Luty 08-12/02/2019 25-27/02/2019
Marzec 08-12/03/2019 25-27/03/2019
Kwiecień 08-10/04/2019 24-26/04/2019
Maj 09-13/05/2019 27-29/05/2019
Czerwiec 07-11/06/2019 24-26/06/2019
Lipiec 08-10/07/2019 24-26/07/2019
Sierpień 08- 12/08/2019 26-28/08/2019
Wrzesień 06-10/09/2019 24-26/09/2019
Październik 08-10/10/2019 25-29/10/2019
Listopad 08-13/11/2019 22-26/11/2019

Grudzień

06-10/12/2019

16-18/12/2019

20-23/12/2019

Nabór uczestników do Projektu „Ja w Internecie” realizowanego przez Urząd Miasta Rumia

 

 

Gmina Miejska Rumia ogłasza otwarty nabór uczestników do projektu

Ja w Internecie Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

Finansowanego i realizowanego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,

Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

 

Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które ukończyły 25 rok życia w dniu przystąpienia do projektu, w tym:

 • Osoby niepełnosprawne
 • Rolnicy
 • Osoby niepełnosprawne ze specjalnymi potrzebami szkoleniowymi
 • Osoby w wieku 25-34 lata
 • Osoby wieku 35-43 lata
 • Osoby wieku 44-64 lata
 • Osoby w wieku powyżej 65 lat,

Cele projektu

„Ja w Internecie” to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników Internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Dla uczestników Projektu oferujemy bezpłatne wsparcie w postaci szkoleń:

 • Rodzic w Internecie
 • Moje finanse i transakcje w sieci
 • Rolnik w sieci
 • Kultura w sieci
 • Działam w sieciach społecznościowych
 • Tworzę własną stronę internetową (blog)
 • Mój biznes w sieci

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie zapraszamy do siedziby

Urzędu Miasta w Rumi ul. Sobieskiego 7

Pokój 010

tel. 58 679-65-39 

Zapytanie ofertowe – organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

DA.222.3.16.2018                                                                           

Rumia, dnia 13.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) oraz na podstawie pkt. 6.5.1 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zgodnie  z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej           w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzonego w dniu 16.10.2018 r. Zarządzeniem Dyrektora MOPS nr 41/2018, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na:

organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, dla Uczestników Projektu – osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin ww. Projektu z terenu Rumia Zagórze (w tym osób niesamodzielnych).

Usługa realizowana w ramach Projektu Centrum Usług Społecznych Zagórze określonego  we wniosku  o dofinansowanie Projektu Nr RPPM.06.02.01-22-0012/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi społeczne, Poddziałanie 06.02.01. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wzór umowy

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe – świadczenie usługi monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji

DA.222.1.78.2018                                                                               

Rumia,  dnia 13.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usług monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej    w Rumi przy ul. Ślusarskiej 2 (pomieszczenia biurowe i osobno składnica akt) oraz w filiach przy    ul. Młyńskiej 8 (pomieszczenia biurowe), ul. Starowiejskiej 46 (pomieszczenia biurowe)

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe – świadczenie usługi interwencyjnego wsparcia mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia

DA.221.3.2018                                                                                                

Rumia, dnia 13.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zmian.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usługi interwencyjnego wsparcia mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia w 2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym dla osób z autyzmem) – Świadczeniobiorców MOPS w Rumi

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

 1. ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

,, SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM  DLA OSÓB Z AUTYZMEM) – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Istotne Warunki Zamówienia (pdf)

Załączniki (doc)

Informacja o udzielonym zamówieniu

Zapytanie ofertowe – wsparcie informatyczne

DA.222.1.73.2018                                                                               

Rumia,  dnia 13.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

świadczenie usługi wsparcia informatycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi w zakresie obsługi oprogramowań i doraźnie w sytuacjach awaryjnych.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wzór umowy

Informacja o wyborze

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż dzień 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od pracy i w tym dniu Ośrodek będzie nieczynny.

W dniu 21 listopada 2018 Ośrodek będzie czynny do godziny 13.30.