Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że w dniu 30 października 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

W dniu 23.01.2024 r. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku poinformował, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego. 

Poniżej lista rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu „Opieki Wytchnieniowej” – edycja 2024 z województwa pomorskiego, na której znalazł się również wniosek Gminy Miejskiej Rumia:

Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – Portal Gov.pl (www.gov.pl)