Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023

Gmina Miejska Rumia przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

W związku z przystąpieniem do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, ul. Ślusarska 2, 84 – 230 Rumia, informuje o możliwości zgłaszania się do wyżej wymienionego Programu chętnych osób posiadających orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

Kwalifikacja do przyznania usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej następuje na podstawie:

 • karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.
 • karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu.
 • kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowym założeniem Programu jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją (pkt. III p. 3 Programu).

W związku z powyższym informujemy, że wsparciem w pierwszej kolejności będą objęte osoby wymienione powyżej, a dodatkowym kryterium będzie kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty należy składać:

 • osobiście w siedzibie tut. Ośrodka (siedziba MOPS mieści się przy ul. Ślusarskiej 2 w Rumi, w godzinach pracy Ośrodka tj. 7.30 – 15.30) lub
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres tut. Ośrodka lub
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą tut. Ośrodka: /MOPSRUMIA/SkrytkaESP (link na stronie http://mops.rumia.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza/)

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 58 671-05-56 w. 816

Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 będzie możliwa pod warunkiem otrzymania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi. od Wojewody Pomorskiego środków z Funduszu Solidarnościowego, o których mowa w art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej z Wojewodą umowy.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę:

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)