Wszystkie wpisy, których autorem jest Ewelina Gajewska

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Opieka wytchnieniowa” edycja 2023

Gmina Miejska Rumia przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

W związku z przystąpieniem do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, ul. Ślusarska 2, 84 – 230 Rumia, informuje o możliwości zgłaszania się do wyżej wymienionego Programu.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2.osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Kwalifikacja do przyznania usługi opieki wytchnieniowej następuje na podstawie:

 1. Karty zgłoszeniowej do Programu „Opieka wytchnieniowa”, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.
 2. Kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 3. Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny, której wzór stanowi zał. nr 6 – kartę wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Do kompletu dokumentów należy dołączyć druk „Rozliczalność_OW” oraz „Wskazanie_OW”.

Wymagane dokumenty należy składać:

 1. osobiście w siedzibie tut. Ośrodka (siedziba MOPS mieści się przy ul. Ślusarskiej 2 w Rumi, w godzinach pracy Ośrodka tj. 7.30 – 15.30) lub
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres tut. Ośrodka  lub
 3. przez elektroniczną skrzynkę podawczą tut. Ośrodka: /MOPSRUMIA/SkrytkaESP (link na stronie http://mops.rumia.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza/)

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 58 671-05-56 w. 816

Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 będzie możliwa pod warunkiem otrzymania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi. od Wojewody Pomorskiego środków z Funduszu Solidarnościowego, o których mowa w art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej z Wojewodą umowy.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

Przygotowała: Agata Jażdżewska

Kampania społeczna „#Rozmawiaj#Reaguj”

Kampania „#Rozmawiaj#Reaguj” została przygotowana przez Państwową Komisję do spraw przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, której celem jest uwrażliwienie oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich oraz wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci , które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

Z pierwszego raportu sporządzonego przez tę Komisję wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach były najczęściej dzieci w wieku 13-15 (49 %) i 7-12 (41 %) lat. W momencie popełniania czynu 76 % krzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu pod opieką rodziców. W 54 % przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej informacją o dziejącej się krzywdzie ujawnia samo dziecko, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami oraz negatywną oceną swojego zachowania. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości, że to dorosły popełnia czyn zabroniony. TO NIGDY NIE JEST WINA DZIECKA!

Dlatego też PKDP chce szczególnie uwrażliwić społeczeństwo na sygnały płynące od dziecka i nie lekceważenie tego co jest przez nie zgłaszane.

W ramach opisywanej kampanii zostały przygotowane plakaty, skierowane do wszystkich obywateli, w szczególności zaś opiekunów dzieci i młodzieży. Odczytując umieszczony na plakatach kod QR, można przenieść się na stronę internetową kampanii, gdzie zawarte są wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dzieci , tak aby mógł on dać małoletniemu odpowiednie wsparcie.

Jedno ze wskazań Kampanii  to: „ Gdy zauważysz, że dziecko jest m.in.: przygnębione i zalęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niska samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj. #Rozmawiaj#Reaguj.”

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

BĄDŹMY UWAŻNI

ROZMAWIAJMY

REAGUJMY

Przygotowała: Agata Jażdżewska

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023

Gmina Miejska Rumia przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

W związku z przystąpieniem do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, ul. Ślusarska 2, 84 – 230 Rumia, informuje o możliwości zgłaszania się do wyżej wymienionego Programu chętnych osób posiadających orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

Kwalifikacja do przyznania usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej następuje na podstawie:

 • karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.
 • karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu.
 • kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowym założeniem Programu jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją (pkt. III p. 3 Programu).

W związku z powyższym informujemy, że wsparciem w pierwszej kolejności będą objęte osoby wymienione powyżej, a dodatkowym kryterium będzie kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty należy składać:

 • osobiście w siedzibie tut. Ośrodka (siedziba MOPS mieści się przy ul. Ślusarskiej 2 w Rumi, w godzinach pracy Ośrodka tj. 7.30 – 15.30) lub
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres tut. Ośrodka lub
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą tut. Ośrodka: /MOPSRUMIA/SkrytkaESP (link na stronie http://mops.rumia.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza/)

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 58 671-05-56 w. 816

Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 będzie możliwa pod warunkiem otrzymania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi. od Wojewody Pomorskiego środków z Funduszu Solidarnościowego, o których mowa w art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej z Wojewodą umowy.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę:

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

ZUS wprowadza elektroniczną legitymację dla emerytów i rencistów

ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. mLegitymacja będzie dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.
W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS.

 

Dodatkowa forma legitymacji emeryta-rencisty w telefonie

ZUS wystawi elektroniczną wersję legitymacji również wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej.
Tradycyjna legitymacja pozostaje aktualna zgodnie z terminem jej ważności. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami. 

 

Wniosek o tradycyjną legitymację

Osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty od stycznia 2023 r. nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to mLegitymacja.
Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty.

 

Dotychczasowa legitymacja nadal jest ważna

Osoby korzystające ze swoich tradycyjnych legitymacji nie muszą się martwić. Zachowują one swoją ważność zgodnie ze wskazanym na nich terminie.
mLegitymacja daje emerytom i rencistom możliwość korzystania z dokumentu w wersji elektronicznej, jednak korzystanie z niej nie jest obowiązkowe.