Wszystkie wpisy, których autorem jest Ewelina Gajewska

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób z niepełnosprawnością intelektualną

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że  w październiku 2023 r.
w Centrum Pomocowym im. św. Siostry Faustyny CARITAS w Rumi przy ul. Ks Gierosa 8A rozpocznie swoją działalność

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA :

  – osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

LICZBA MIEJSC: 20

Osoby pełnoletnie chętne do udziału w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy zapraszamy  do zgłoszenia się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi ul. Ślusarska 2 z wnioskiem o przyjęcie do placówki.

Wymagane dokumenty:

-wniosek o przyjęcie

-zaświadczenie od lekarza specjalisty (psychiatry, neurologa)

-zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie

-aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Decyzję w sprawie skierowania i korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi po przeprowadzonym w miejscu zamieszkania uczestnika rodzinnym wywiadzie środowiskowym.

Wyróżnienie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dla Klubu Integracji Społecznej ZAGÓRZE w Rumi

Z dumą informujemy, że Klub Integracji Społecznej ZAGÓRZE w Rumi otrzymał wyróżnienie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w uznaniu za szczególne osiągnięcia z okazji 20-lecia Ustawy o Zatrudnieniu Socjalnym. Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się 13 czerwca w siedzibie ministerstwa w Warszawie. Statuetkę z rąk Pani Wiceminister Anity Czerwińskiej w imieniu wszystkich pracowników odebrała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Gabriela Konarzewska. 

Chcielibyśmy przy tej okazji podziękować wszystkim uczestnikom naszych zajęć i warsztatów za ich zaangażowanie i obecność. Dzięki Wam nasza praca ma sens – DZIĘKUJEMY!

Pracownicy KIS ZAGÓRZE

Usługa „Opieki na odległość”

USŁUGA „OPIEKI NA ODLEGŁOŚĆ”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi ponownie rozpoczął nabór do programu „Opieka na odległość” realizowanego  w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, który jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

CELE PROGRAMU

  1. wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, w szczególności – zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług ,,opieki na odległość” (teleopieki) w ich miejscu zamieszkania;
  2. poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych w wieku 65 lat i więcej przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość” (teleopieki).

ADRESACI PROGRAMU

Seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mieszkający na terenie Gminy Miejskiej Rumi, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia (chorzy, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), ale jednocześnie nie wymagający całodobowych usług, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc wsparcie w pierwszej kolejności kierowane jest do wyżej wymienionych Seniorów, którzy:

1) są osobami samotnymi (osobami samotnie gospodarującymi, są osobami samotnymi (osobami samotnie gospodarującymi, niepozostającymi w niepozostającymi w związku małżeńskim i nieposiadającymi wstępnych ani zstępnych) i posiadającymi związku małżeńskim i nieposiadającymi wstępnych ani zstępnych) i posiadającymi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności o znacznym lub umiarkowanym stopniu aktualne orzeczenie o niepełnosprawności o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przy czym w pierwszej kolejności wsparciem będą obejmowane niepełnosprawności, przy czym w pierwszej kolejności wsparciem będą obejmowane osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

2) nie korzystają z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych, o których mowa w nie korzystają z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych, o których mowa w art. 36 pkt 2 lit. l, m i art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. art. 36 pkt 2 lit. l, m i art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 202Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm1 r. poz. 2268 z późn. zm.).),,

3) nie korzystają z usług wynikających z innych niż Korpus Wsparcia Seniorów programów rządowych, w tym finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego programów rządowych lub usług obejmujących analogiczne wsparcie, w tym finansowanych ze środków lub usług obejmujących analogiczne wsparcie, w tym finansowanych ze środków publicznych. publicznych.

Czas realizacji

Czerwiec – grudzień 2023 r.

Gdzie można zapisać się do udziału w programie?  

Senior chcący stać się częścią programu, nie musi składać żadnego pisemnego wniosku. Wystarczy, że zgłosi się osobiście bądź telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

Ul. Ślusarska 2

84 -230 Rumia

Telefon:  058 671 05 56 wew. 816

Zapraszamy

Przygotowała: Agata Jażdżewska

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Z tej okazji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, składa wyrazy uznania i podziękowania wszystkim rodzinom zastępczym za ich ogromne zaangażowanie i opiekę na dziećmi. Wyrażamy również szczery podziw dla Państwa empatii, odwagi i odpowiedzialności. 

Przyjęli Państwo pod swój dach dzieci dając, im poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, a przede wszystkim miłość. Troszcząc się o swoich wychowanków przeżywają Państwo razem z nimi chwile radości i smutku, a każdy gest ciepłych, rodzicielskich uczuć pomaga tym młodym ludziom wejść w dorosłe życie i stać się mądrym, dobrym i życzliwym człowiekiem.

Zachęca również osoby, które kochają dzieci, mają dużo cierpliwości i wyrozumiałości, do stworzenia rodziny zastępczej.

W tym celu zapraszamy do kontaktu z:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

ul. Sobieskiego 279 A, 84-200 Wejherowo

tel.: 58 672 27 02

tel.: 58 672 40 63

Warunki, które należy spełnić, chcąc zostać rodziną zastępczą:

W myśl obowiązujących przepisów, pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeśli spełniają następujące warunki:

– dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

– wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

– nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

– przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

– zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb oraz posiadają stałe źródło dochodu

– nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ważne, aby wiedzieć, że:

• opieka zastępcza jest sprawowana czasowo,

• dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny biologicznej, zostać adoptowane lub usamodzielnić się,

• piecza zastępcza nie jest adopcją,

• dzieci kierowane do pieczy zastępczej doświadczyły traumy rozstania z rodzicami i wielu innych trudności,

• dzieci w opiece zastępczej mają specjalne potrzeby, większość z tych dzieci wymaga większej uwagi i uczucia, więcej zrozumienia i cierpliwości,

• kandydaci na rodziców zastępczych muszą przejść przez procedurę kwalifikacyjną, są też zobligowani do udziału w szkoleniu przygotowującym do pełnienia roli opiekunów zastępczych.

Szkolenie odbywa się metodą warsztatową i trwa około trzech miesięcy.

• Szkolenie ma na celu:

• pogłębienie wiedzy na temat pedagogiki i psychologii dziecka,

• poszerzenie świadomości na temat trudności w przeżywaniu przez dziecko rozstania
z rodziną biologiczną,

• uzyskanie informacji na temat więzi dziecka z rodziną biologiczną i obowiązku umożliwiania kontaktu dziecka z najbliższymi,

• zwiększenia umiejętności opiekuńczych i wychowawczych.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-1.png

Przygotowała: Patrycja Obłuda

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje o terminach odbioru żywności dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020  Podprogram 2021 PLUS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

Odbiór żywności będzie możliwy w siedzibie Harcerskiego Ośrodka Centrum Przygody ZHP w Rumi przy ul. Włókienniczej 14a w terminie 29 – 30.06.2023 r. w godzinach 10.00 – 17.00.

Zapraszamy

Przygotowała: Agata Jażdżewska

Webinaria dla Seniorów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główna Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich seniorów na webinaria.

Webinarium pt. „Informacyjna rola Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”., zaplanowane na 18 maja br. https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81966&p_id=18

Webinarium pt. „ Okazja czy oszustwo? Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”., zaplanowane na 21 czerwca br. https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81973&p_id=18

Celem webinarium jest zwrócenie uwagi seniorów na ryzyka związane z inwestycjami na rynku finansowym, uwrażliwianie na ryzyko oszustw oraz przybliżenie roli informacyjnej i edukacyjnej Komisja Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”