Wszystkie wpisy, których autorem jest Weronika Kempa

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 01_znak_siatka_podstawowy_kolor_biale_tlo-1024x226.jpg

Miejski Ośrodek pomocy społecznej ogłasza nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Informujemy, że w dniu  31.01.2024 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024, finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie zart. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za korzystanie z usług opieki wytchnieniowej.

Wstępna kwalifikacja do przyznania usługi opieki wytchnieniowej następuje na podstawie złożonej dokumentacji. Komplet dokumentów tj:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu
 1. oświadczenie o zapoznaniu się z formularzami przetwarzania danych osobowych, „Rozliczalność_ OW_2024”
 2. kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, ul. Sobieskiego 42, 84-230 Rumia.

W przypadku pytań  lub braku możliwości złożenia dokumentów w siedzibie MOPS zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 58 671-05-56 w. 816

WAŻNE

Jednocześnie informujemy, że realizacja Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024 będzie możliwa pod warunkiem otrzymania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi od Wojewody Pomorskiego środków z Funduszu Solidarnościowego, o których mowa w art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej z Wojewoda umowy.

DRUKI NALEŻY SKŁADAĆ W WERSJI KOLOROWEJ ZE WZGLĘDU NA ZAMIESZCZONE NA NICH LOGOTYPY.

W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku w kolorze, zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi w celu pobrania druku.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że w dniu 30 października 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

W dniu 23.01.2024 r. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku poinformował, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego. 

Poniżej lista rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu „Opieki Wytchnieniowej” – edycja 2024 z województwa pomorskiego, na której znalazł się również wniosek Gminy Miejskiej Rumia:

Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje programy mieszkaniowe z pakietu „Samodzielność– Aktywność – Mobilność!” (S-A-M). Są to programy „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”. Te inicjatywy służą rozwiązaniu jednego z najbardziej istotnych problemów, czyli braku mieszkania, w szczególności spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Poczucie komfortu, chęć stworzenia własnego miejsca, w którym czujemy się wygodnie i bezpiecznie, są ważne dla każdego, a zwłaszcza dla osób ze szczególnymi potrzebami. Celem obu programów jest wzrost niezależnego życia oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. Mieszkanie dla absolwenta Jeden z modułów programu S-A-M skierowany jest do osób młodych, które rozpoczynają samodzielne życie, również zawodowe – jest to „Mieszkanie dla absolwenta”. Program przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością, które kończą edukację oraz chcą samodzielnie i niezależnie rozpocząć aktywność zawodową, a na przeszkodzie stoi im brak własnego mieszkania w miejscowości, gdzie rozpoczęli pracę lub zamierzają ją podjąć. Możesz skorzystać z programu, jeśli masz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub jesteś osobą z niepełnosprawnością narządu słuchu i masz orzeczenie o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Istotnym warunkiem jest posiadanie statusu absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub szkoły wyższej w okresie 36 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku w programie. Z programu mogą też skorzystać osoby, które opuszczają rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze. Jeśli złożysz oświadczenie, że nie jesteś właścicielem mieszkania ani nie przysługuje Ci spółdzielcze prawo do lokalu w miejscowości, w której pracujesz lub poszukujesz pracy, możesz uzyskać dofinasowanie do wynajmu mieszkania, które spełnia twoje indywidualne kryterium dostępności. Dofinansowanie do wynajmu takiego mieszkania lub domu jednorodzinnego jest udzielane na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia. Obecnie może to być nawet 60 miesięcy. Dostępne mieszkanie „Dostępne mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnością, które w swoim mieszkaniu mają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie. Dzięki wsparciu PFRON mogą zamienić mieszkanie na inne, pozbawione barier architektonicznych. Program pozwala na otrzymanie dopłaty do zmiany mieszkania na takie, które znajduje się na parterze lub w blokach z windą do poziomu zero przed budynkiem. „Dostępne mieszkanie” ma wspomóc niezależność osób z niepełnosprawnością, a także ułatwić im aktywność zawodową i społeczną poprzez zapewnienie mieszkania dostępnego. Mieszkanie wolne od wszelkich barier architektonicznych może być bowiem podstawą samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Jeśli poruszasz się na wózku inwalidzkim i masz mieszkanie lub dom, z którego nie możesz samodzielnie wyjść na zewnątrz na poziom zero przed budynkiem, możesz uzyskać dopłatę do zakupu mieszkania lub domu w lokalizacji, która umożliwi samodzielne opuszczenie go. Jeśli wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. Istotnym warunkiem jest dysponowanie tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Co istotne, wysokość dofinansowania do mieszkania wolnego od barier jest zależna od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę między ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego. Niezwykle korzystną zmianą wprowadzoną w programie jest odstąpienie od dotychczasowego ograniczenia wsparcia dla osób powyżej 65 roku życia. To oznacza, że seniorzy poruszający się na wózkach inwalidzkich również mogą starać się o pomoc w programie „Dostępne mieszkanie”. Jak złożyć wniosek? Wniosek o dofinansowanie złóż przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie https://sow.pfron.org.pl. Możesz to zrobić samodzielnie lub z pomocą pracowników powiatu, pod warunkiem że złożysz wniosek na swoim sprzęcie elektronicznym, który zapewnia transmisję danych. Program realizuje samorząd powiatu, w którym mieszkasz. Nabór wniosków do programu „Mieszkanie dla absolwenta” prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania budżetu programu. Wniosek do programu „Dostępne mieszkanie” również możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do 31.12.2024 r. lub do wyczerpania budżetu programu. Szczegółowe informacje na temat programów uzyskasz w Oddziałach PFRON oraz na stronie internetowej: „Mieszkanie dla absolwenta” https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/ „Dostępne mieszkanie” https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dostepne-mieszkanie/ Samodzielność ściśle wiąże się z aktywnością w różnych obszarach życia. Aktywizacja zawodowa, rozwój integracji społecznej, a nawet rehabilitacja możliwe są w pełni tylko wtedy, gdy osoby z niepełnosprawnością czują się komfortowo i mogą się samorealizować. Właśnie po to wdrażane są kolejne instrumenty pakietu „Samodzielność –Aktywność – Mobilność”, które w sposób znaczny podnoszą jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi ogłasza NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024

Informujemy, że od 27.12.2023 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpocznie nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” – edycja 2024, finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osoby niepełnosprawnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności będzie uwzględniał potrzeby:

1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Przy czym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi będą stanowiły minimum 70% uczestników Programu.

Kolejnym kryterium będzie kolejność zgłoszeń.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za korzystanie z asystencji osobistej.

Wstępna kwalifikacja do przyznania usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej następuje na podstawie złożonej dokumentacji. Komplet dokumentów tj:

 1. karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.
 2. karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu.
 3. deklaracja dotycząca wskazania asystenta osobistego, „Wskazanie_AOON_2024”
 4. oświadczenie o zapoznaniu się z formularzami przetwarzania danych osobowych, „Rozliczalność_ AOON_2024”
 5. kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia, a od 8 stycznia 2024 r. ul. Sobieskiego 42, 84-230 Rumia.

W przypadku pytań  lub braku możliwości złożenia dokumentów w siedzibie MOPS zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 58 671-05-56 w. 816

WAŻNE

Jednocześnie informujemy, że realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 będzie możliwa pod warunkiem otrzymania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi od Wojewody Pomorskiego środków z Funduszu Solidarnościowego, o których mowa w art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej z Wojewoda umowy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje również, iż w dniach od 02 stycznia do 05 stycznia 2024 w związku ze zmianą siedziby Ośrodek będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie.

Od 08 stycznia 2024 roku MOPS będzie przyjmował interesantów przy ul. Sobieskiego 42 (dawny budynek FUO).

DRUKI NALEŻY SKŁADAĆ W WERSJI KOLOROWEJ ZE WZGLĘDU NA ZAMIESZCZONE NA NICH LOGOTYPY.

W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku w kolorze, zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi w celu pobrania druku.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że w dniu 16 sierpnia 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

W dniu 15.12.2023 r. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ogłosił, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnął nabór wniosków w ramach powyższego Programu.

Poniżej lista rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 z województwa pomorskiego, na której znalazł się również wniosek Gminy Miejskiej Rumia:

Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (bip.gov.pl)

Oferujemy wsparcie psychologa w ramach projektu pt. „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”

Pani Psycholog:

Katarzyna Grzegorczyk,

Miejsce przyjmowania: Strefa Dla Was, ul. Pomorska 11.

Godziny pracy: od pon. do pt. w godzinach 9:00-17:00

Numer kontaktowy: 510 455 321

Doświadczenie:

Psycholog- z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, w szczególności z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i z nadpobudliwością psychoruchową. Prowadziła zajęcia terapeutyczne i edukacyjne dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizowała konferencje i zajęcia rehabilitacyjne dla osób niewidomych. Współtworzyła książki do komunikacji alternatywnej i przewodnik po Dolnym Śląsku dla osób niewidomych. Ma również doświadczenie w pracy rehabilitacyjno- terapeutycznej dla dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności i w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych.  

Wypełnij formularz rekrutacyjny dostępny w siedzibie MOPSu, ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia bądź w Strefie Dla Was, ul. Pomorska 11, 84-230 Rumia.