Archiwum kategorii: Aktualności

Paczki żywnościowe w ramach FEPŻ


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje o terminach wydawania paczek żywnościowych
w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościowa 2021-2027 – Podprogram 2023.

Terminy wydań prezentują się następująco:

22.05-23.05.2024
19.06-20.06.2024
18.09-19.09.2024

23.10-24.10.2024


Wydania odbędą się w godzinach 10.00 -17.00 przy ul. Włókienniczej 14a w Rumi.

Jednocześnie informujemy, że żywność będzie wydawana osobom zakwalifikowanym przez pracownika socjalnego MOPS w Rumi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi bardzo dziękuje dzieciom oraz opiekunom ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi za przygotowanie kartek świątecznych.

Kartki przygotowane przez dzieci ozdobią stoły wielkanocne podczas Śniadania Wielkanocnego, dla osób samotnych oraz potrzebujących, organizowanego w Domu Harcerza oraz umilą wspólnie spędzony tam czas.

Cześć kartek zostanie również rozdana podczas posiłku dla osób w kryzysie bezdomności oraz potrzebujących organizowanego przez Stowarzyszenie „Wioska Dobra”.

Dziękujemy za wspaniałą inicjatywę

Śniadanie Wielkanocne

W dniu 30.03.2024 r. o godz. 15.00 w Domu Harcerza w Rumi przy ul. Włókienniczej 14a odbędzie się Śniadanie Wielkanocne dla osób samotnych oraz potrzebujących.

Ilość miejsc ograniczona.

Zaproszenia na Śniadanie Wielkanocne można odebrać:

 1. Urząd Miasta w Rumi
 2. Dom Harcerza w Rumi
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

Zapraszamy

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. I DODATEK OSŁONOWY

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI INFORMUJE, ŻE REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. REALIZOWANA BĘDZIE NIEZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI INFORMUJE, ŻE DODATEK OSŁONOWY REALIZOWANY BĘDZIE NIEZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO.

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Rumi z siedzibą przy ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 4

Dla kogo?

Dla dorosłych mieszkańców Rumi ze umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 100 z późń. zm.)

Jakie oferuje wsparcie?

1) w formie pobytu dziennego – 15 miejsc pobytowych w godzinach 8-16 w dni robocze
oraz w soboty i jedną niedzielę w miesiącu.

2) w formie pobytu całodobowego – 8 miejsc pobytowych we wszystkie dni tygodnia,
w formie całodobowej.

Kto kwalifikuje?

Aby zakwalifikować się do pobytu w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi ul. Sobieskiego 42.
Po przeprowadzonym w miejscu zamieszkania uczestnika rodzinnym wywiadzie środowiskowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi wydaje decyzję w sprawie skierowania i korzystania z usług Centrum.

Jak będzie wyglądał pobyt?  

W ramach pobytu dziennego będzie realizowane między innymi:

1) wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, poprzez stworzenie sprzyjających warunków
do rozwoju, realizacji podstawowych potrzeb życiowych,

 2) posiłek w formie śniadania, w miarę możliwości dostosowany indywidualnych nawyków żywieniowych, alergii i stosowanych diet wskazanych podczas wywiadu wstępnego,

3) posiłek ciepły w formie obiadu złożonego z jednego, w miarę możliwości dostosowanych
indywidualnych nawyków żywieniowych, alergii i stosowanych diet wskazanych podczas wywiadu wstępnego,

4) usługi opiekuńcze w tym również pielęgnacyjne,

5) zajęcia o charakterze terapeutycznym prowadzone przez terapeutów zajęciowych. 

W ramach pobytu całodobowego w zakres usług wsparcia będą wchodzić między innymi:

1) wszystkie usługi wchodzące w zakres wsparcia dziennego, zawarte powyżej,

2) usługi bytowe w formie jednoosobowych i dwuosobowych lokali mieszkalnych dostępne całodobowo,

3) niezależnie od dni tygodnia, zapewniające intymność, poczucie bezpieczeństwa, spełniające warunki dostępności użytkowej, dostosowane do niepełnosprawności mieszkańca,

4) posiłek w formie kolacji, w miarę możliwości dostosowany do indywidualnych nawyków żywieniowych, alergii i stosowanych diet wskazanych podczas wywiadu wstępnego,

 5) wsparcie opiekuńcze w codziennych czynnościach, mające na celu zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu, poprawy samodzielnego funkcjonowania, wsparcie dostępne całodobowo, niezależnie od dni tygodnia, w tym między innymi pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, urzędowych,

6) zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych, umożliwienie kontaktów z rodziną i znajomymi itp.

____________________________________________________

UWAGA! Listę rezerwową prowadzi Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Rumi.
Numer kontaktowy informujący o dostępności miejsc : 058 6710556 wew. 816

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 01_znak_siatka_podstawowy_kolor_biale_tlo-1024x226.jpg

Miejski Ośrodek pomocy społecznej ogłasza nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Informujemy, że w dniu  31.01.2024 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024, finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie zart. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za korzystanie z usług opieki wytchnieniowej.

Wstępna kwalifikacja do przyznania usługi opieki wytchnieniowej następuje na podstawie złożonej dokumentacji. Komplet dokumentów tj:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu
 1. oświadczenie o zapoznaniu się z formularzami przetwarzania danych osobowych, „Rozliczalność_ OW_2024”
 2. kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, ul. Sobieskiego 42, 84-230 Rumia.

W przypadku pytań  lub braku możliwości złożenia dokumentów w siedzibie MOPS zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 58 671-05-56 w. 816

WAŻNE

Jednocześnie informujemy, że realizacja Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024 będzie możliwa pod warunkiem otrzymania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi od Wojewody Pomorskiego środków z Funduszu Solidarnościowego, o których mowa w art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej z Wojewoda umowy.

DRUKI NALEŻY SKŁADAĆ W WERSJI KOLOROWEJ ZE WZGLĘDU NA ZAMIESZCZONE NA NICH LOGOTYPY.

W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku w kolorze, zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi w celu pobrania druku.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że w dniu 30 października 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

W dniu 23.01.2024 r. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku poinformował, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego. 

Poniżej lista rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu „Opieki Wytchnieniowej” – edycja 2024 z województwa pomorskiego, na której znalazł się również wniosek Gminy Miejskiej Rumia:

Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dodatek osłonowy 2024

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 / 286 zł
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 / 429 zł
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 / 607,75 zł
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł / 822,25 zł.

Wyższe kwoty uzależnione są od zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków źródła ogrzewania zasilanego węglem lub paliwami węglopochodnymi.


W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. Abrahama 17 w następujących dniach:

Poniedziałek 10:00 – 17:00

Wtorek 8:00 – 13:00

Czwartek 8:00 – 13:00

lub internetowo za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wypłata dodatków zostanie zrealizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.