Archiwum kategorii: Aktualności

Paczki żywnościowe w ramach POPŻ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje o dodatkowym terminie wydawania paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2021.

Terminy wydań prezentują się następująco:

29 – 30.09.2022


Wydania odbędą się w godzinach 10.00 -17.00 przy ul. Włókienniczej 14a w Rumi.

Jednocześnie informujemy, że żywność będzie wydawana osobom zakwalifikowanym przez pracownika socjalnego MOPS w Rumi.

NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA/INSPEKTORA

  Rumia, dnia 20.09.2022 r.

ZSP.1100.06.2022

 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTORA LUB INSPEKTORA

W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

(umowa na czas określony) 

w wymiarze 1/1 ETAT

OFERTA Z DNIA 20 Września 2022 ROKU

REKRUTACJA NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

ZSP.1101.07.2022                                               Rumia, dnia 12.09.2022 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ul. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKA PRACY

ASYSTENTA RODZINY – 2 ETATY

W DZIALE WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

(umowa na czas określony)

w wymiarze pełnego etatu

OFERTA Z DNIA 12.09.2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż nie świadczy usług tłumacza przysięgłego i nie tłumaczy dokumentacji medycznej.

Міський Центр Суспільної Допомоги в місті Румя повідомляє, що не надає послуг присяжного перекладача та не перекладає медичну документацію.

Sam PESEL nie wystarczy, do załatwienia wielu spraw, potrzebny jest profil zaufany!
PROFIL ZAUFANY – cyfrowe narzędzie, które umożliwia załatwianie spraw urzędowych online, bez wychodzenia z domu.
• Do czego służy profil zaufany?

 1. W Internecie pełni tę samą funkcję co dokument tożsamości.
 2. W Internecie pozwala na podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem zrównanym w skutkach prawnych z podpisem własnoręcznym (tylko wobec podmiotów publicznych).
  • Jak najprościej założyć profil zaufany?
 3. Podczas rejestracji w urzędzie przy nadawaniu numeru PESEL w formularzu należy zaznaczyć zgodę na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego.
 4. Podać adres e-mail oraz numer telefonu polskiego operatora, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne i czytelne wpisanie danych.
 5. Na podany adres e-mail przesłany zostanie login, a na numer telefonu komórkowego jednorazowe hasło umożliwiające aktywację profilu zaufanego i ustalenie nowego hasła.
  Więcej informacji można znaleźć na: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy instrukcje dotyczące pierwszego logowania dostępne na: https:// https://pz.gov.pl/pz/help
  Posiadając PESEL oraz profil zaufany można skorzystać z następujących usług:
  OPIEKA ZDROWOTNA
  dostęp do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz moje IKP (aplikacja w smartfonie). Na IKP znaleźć można elektroniczną e-receptę, e-skierowanie
  POMOC SOCJALNA
 6. Rodzice/opiekunowie posiadający pod opieką dzieci posiadający profil zaufany – mogą z wnioskować o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS:
 7. 500 zł miesięcznie na każde dziecko, które mieszka w Polsce do ukończenia przez nie 18 lat (program Rodzina 500+),
 8. 500 zł lub 1000 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy, które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy RKO),
 9. 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością, które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – wnioski można składać od 1 lipca 2022 r. (program Dobry Start),
 10. dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna –
  • Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie.
  • Świadczenia te są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy założony w Polsce.
  Szczegółowe informacje o tych świadczeniach dostępne są na stronie: https://www.zus.pl/
  PRACA / POMOC SPOŁECZNA / DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
  Osoby posiadające profil zaufany mogą:
  • skorzystać z pomocy urzędu pracy w zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna. W tym celu powinny udać się do urzędu pracy lub samodzielnie zarejestrować się na stronie https://praca.gov.pl/
  • ubiegać się o pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. W tym celu powinny udać się do ośrodka pomocy społecznej, Centrum Usług Społecznych lub złożyć wniosek na stronie: https://wnioski.mpips.gov.pl/
  • założyć działalność gospodarczą – informacje oraz ułatwienia dot. możliwości zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są dostępne na stronie: https://biznes.gov.pl/ukraina
  Materiały szkoleniowe dla urzędników, dotyczące rejestracji obywatela Ukrainy o statusie cudzoziemca „UKR są dostępne po zalogowaniu na: https://szkolenia.obywatel.gov.pl/mod/folder/view.php?id=11 –

• Co to jest Diia.pl i do czego służy:
to elektroniczny dokument potwierdzający tożsamość uchodźcy, wydawany osobom, które przekroczyły granicę
polsko-ukraińską po 24 lutego b.r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
• Przepisy regulujące Diia.pl:
– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2022 r w sprawie określenia procedur oraz usług, w
których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości
obywatela Ukrainy.
– Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa, czy wstępu do siedziby podmiotu publicznego.
• Co daje użytkownikom Diia.pl:
– jest dokumentem potwierdzającym tożsamość np. w urzędach, przed służbami, w celu korzystania z uprawnień
lub uzyskiwaniu pomocy, o której mowa w/w ustawie, wstępu do siedzib podmiotów publicznych.
– spełnia rolę dokumentu pobytowego.
– wraz z ważnym dokumentem podróży pozwala na przekraczanie granicy zewnętrznej UE.
– pozwala na przemieszczanie się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Jednorazowy wyjazd poza granice RP posiadacza Diia.pl na okres powyżej 1 miesiąca, powoduje utratę uprawnień wynikających z w/w ustawy, w tym również praw do posiadania Diia.pl.


• Kto może korzystać z Diia.pl:
Każda osoba, która:
– przekroczyła granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku i legalnie przebywa na terenie RP na postawie
ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
– ma nadany numer PESEL,
– ma aktywny profil zaufany.
• Gdzie można uzyskać profil zaufany:
w dowolnym urzędzie gminy, przy okazji wnioskowania o nadanie polskiego numeru PESEL.
Jak aktywować aplikację Diia.pl?
– w urzędzie, w którym wydany jest numer PESEL, uchodźca powinien poprosić o aktywowanie profilu zaufanego,
– jeśli ma już nadany numer PESEL, ale nie wnioskował od razu o dostęp do profilu zaufanego, może zwróć się o jego założenie w dowolnym urzędzie (zaleca się ten sam, w którym otrzymał PESEL),
– powinien pobrać i uruchomić aplikację mObywatel,
– zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności aplikacji,
– aktywować aplikację korzystając z loginu i hasła wydanego dla profilu zaufanego,
– jeśli zapomniał hasła do profilu zaufanego, zawsze może go odzyskać podając swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail.

Zapytanie ofertowe na usługi doradcy zawodowego

DA.222.2.7.2022

Rumia, dnia 30 sierpnia 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

realizację usług doradztwa zawodowego, przygotowania i przeprowadzenia warsztatów aktywizacji zawodowej oraz usług wspierających aktywizację zawodową dla odbiorców ostatecznych projektu Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE NR RPPM.06.01.01-22-0004/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.1. „Aktywna Integracja” Poddziałanie 6.1.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W DNIACH 01-09-2022 r. i 12-09-2022 r.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż 1 września 2022 r. i 12 września 2022 r. są dniami pracy wewnętrznej.

Prosimy o korzystanie z następujących kanałów komunikacji:

elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@mops.rumia.pl lub poprzez skrzynkę ePUAP, zgodnie z zasadami przyjmowania i załatwiania spraw w Ośrodku  (https://bip.rumia.pl/m,1291,elektroniczna-skrzynka-podawcza.html), Emp@tia