Archiwum kategorii: Aktualności

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W 2024 ROKU

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2024

Styczeń                     15-19.01.2024 r.

Luty                          15-19.02.2024 r.

Marzec                     15-19.03.2024 r.

Kwiecień                  15-19.04.2024 r.

Maj                           15-20.05.2024 r.

Czerwiec                  14-19.06.2024 r.

Lipiec                       15-19.07.2024 r.

Sierpień                    14-19.08.2024 r.

Wrzesień                  16-20.09.2024 r.

Październik              15-19.10.2024 r.

Listopad                   15-19.11.2024 r.

Grudzień                  16-20.12.2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi ogłasza NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024

Informujemy, że od 27.12.2023 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpocznie nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” – edycja 2024, finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osoby niepełnosprawnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności będzie uwzględniał potrzeby:

1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Przy czym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi będą stanowiły minimum 70% uczestników Programu.

Kolejnym kryterium będzie kolejność zgłoszeń.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za korzystanie z asystencji osobistej.

Wstępna kwalifikacja do przyznania usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej następuje na podstawie złożonej dokumentacji. Komplet dokumentów tj:

  1. karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.
  2. karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu.
  3. deklaracja dotycząca wskazania asystenta osobistego, „Wskazanie_AOON_2024”
  4. oświadczenie o zapoznaniu się z formularzami przetwarzania danych osobowych, „Rozliczalność_ AOON_2024”
  5. kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia, a od 8 stycznia 2024 r. ul. Sobieskiego 42, 84-230 Rumia.

W przypadku pytań  lub braku możliwości złożenia dokumentów w siedzibie MOPS zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 58 671-05-56 w. 816

WAŻNE

Jednocześnie informujemy, że realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 będzie możliwa pod warunkiem otrzymania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi od Wojewody Pomorskiego środków z Funduszu Solidarnościowego, o których mowa w art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej z Wojewoda umowy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje również, iż w dniach od 02 stycznia do 05 stycznia 2024 w związku ze zmianą siedziby Ośrodek będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie.

Od 08 stycznia 2024 roku MOPS będzie przyjmował interesantów przy ul. Sobieskiego 42 (dawny budynek FUO).

DRUKI NALEŻY SKŁADAĆ W WERSJI KOLOROWEJ ZE WZGLĘDU NA ZAMIESZCZONE NA NICH LOGOTYPY.

W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku w kolorze, zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi w celu pobrania druku.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że w dniu 16 sierpnia 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

W dniu 15.12.2023 r. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ogłosił, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnął nabór wniosków w ramach powyższego Programu.

Poniżej lista rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 z województwa pomorskiego, na której znalazł się również wniosek Gminy Miejskiej Rumia:

Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (bip.gov.pl)

Zmiana siedziby MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w dniach od 02 stycznia do 05 stycznia 2024 w związku ze zmianą siedziby Ośrodek będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie.

Od 08 stycznia 2024 roku MOPS będzie przyjmował interesantów przy ul. Sobieskiego 42 (dawny budynek FUO).

Numery telefonów kontaktowych i adresy e-mail pozostają bez zmian.

Osoby bezdomne

INFORMACJA

               Okres jesienno – zimowy  to czas, w którym osoby bezdomne szczególnie są narażone na utratę zdrowia i życia.  W czasie silnych mrozów bezdomni są podatni na odmrożenia i wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci, tym bardziej, że często przebywają pod wpływem alkoholu w miejscach nie nadających się do zamieszkania. Dlatego tak ważna jest w tym czasie dobra koordynacja działań i stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Na terenie Gminy Rumia wszystkie osoby potrzebujące pomocy w tym okresie mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. ŚLUSARSKIEJ 2 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.30 lub dzwoniąc pod numer telefonu 537 807 452.

W ramach umów zawartych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej osoby bezdomne kierowane są do następujących placówek:

1.Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego „Prometeusz” ul. Zakopiańska 40, 80-139 Gdańsk

Placówka świadczy usługi w formie schronienia wraz z wyżywieniem, przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn oraz bezdomnych kobiet, którzy wymagają aktywizacji zawodowej, wsparcia w codziennym życiu i wzmacnianiu samodzielności osób bezdomnych.

2.Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego „Prometeusz” ul. Nowiny 80, 80-139 Gdańsk

Placówka świadczy również całodobowe specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu złego stanu zdrowia.

3.Stowarzyszenia Pomocy osobom Przewlekle Chorym i bezdomnym „WIGOR”, ul. Kasztanowa 35, Borkowo
Placówka przyjmuje bezdomnych mężczyzn i oraz bezdomne kobiety zdolnych do samoobsługi i nie wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych.

4. Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, ul. Jana z Kolna 28, 81-357 Gdynia.

Placówka świadczy usługi w formie noclegowni wraz z możliwością spożycia jednego gorącego posiłku dla bezdomnych mężczyzn.

Na terenie Rumi osoby bezdomne mogą skorzystać z bezpłatnego ciepłego posiłku organizowanego przez „Wioskę Dobra” wydawanego w środę od godz. 11:00 do 12:00  oraz w niedzielę od  godz. 14:00 do 15:00 przy ul. Ślusarskiej 2. Dodatkowo od kilku lat osoby bezdomne mają do dyspozycji stojącą przy parkingu Zespołu Szkól Salezjańskich od ul. Dąbrowskiego „lodówkę społeczną”.  W każdą środę oraz sobotę w godz. 8:00 – 12:00 dzięki inicjatywie Łaźnia „Boża Przystań” przy ul. Abrahama (obok Straży Miejskiej) osoby bezdomne będą mogły umyć się, zmienić ubranie na czyste, skorzystać z możliwości opatrzenia drobnych ran, ale także napić się herbaty.

Od dnia 19.11.2023 roku przy ul. Abrahama 15A ( w budynku łaźni „Boża Przystań”) funkcjonuje ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności. Ogrzewalnia czynna jest w godzinach od 19:00-7:00 i może w niej przebywać max. 10 osób. Skorzystanie z tej formy pomocy nie wymaga żadnego skierowania.

Wzorem lat ubiegłych, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku uruchomił bezpłatną całodobową infolinię pod numerem 987, gdzie osoby mogą zgłaszać sytuacje kryzysowe związane z zagrożeniem życia i zdrowia osób w kryzysie bezdomności.

Zwracamy się z apelem o to, aby nikt z nas nie pozostawał obojętny na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza w przypadku spadków temperatur. Nasze wspólne zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwość i wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obojętnie obok takich osób.

Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować czyjeś życie!

Przygotowała: Justyna Malinowska

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021 – 2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, informuje, że w grudniu 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia:
— dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1410 zł
— przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy.

Pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

O szczegółowych terminach wydawania żywności będziemy Państwa informować na bieżąco.

Po szczegółowe informacje na temat FEPŻ zapraszamy na stronę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Przygotowała: Agata Jażdżewska