Archiwum kategorii: Aktualności

REKRUTACJA NA STANOWISKO PSYCHOLOGA W ZESPOLE DO SPRAW PORADNICTWA RODZINNEGO

                                                                                            Rumia, dnia 12.08.2020 r.

ZSP.1100.05.2020

 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI
UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA
OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY
PSYCHOLOGA
W ZESPOLE DO SPRAW PORADNICTWA RODZINNEGO
(umowa na czas określony)
w pełnym wymiarze czasu pracy
OFERTA Z DNIA 12.08.2020 ROKU

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

REKRUTACJA NA STANOWISKO ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

                                                                                                Rumia, dnia 31.07.2020 r.

ZSP.1100.03.2020

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI UL ŚLUSARSKA 2, 84 – 230 RUMIA 

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

(umowa na czas określony do 31.12.2020 r.) 

w wymiarze 1/1 ETAT

OFERTA Z DNIA 31.07.2020 r.  

w ramach Programu ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASIŁKU RODZINNEGO I DODATKU DO ZASIŁKU RODZINNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

ZASIŁEK RODZINNY

I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

OKRES ZASIŁKOWY

2020/2021

 

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

 1. dokument tożsamości wnioskodawcy (DO WGLĄDU!);
 2. zaświadczenie szkoły w przypadku uczęszczania dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub dziecka, które ukończyło 18 rok życia;
 3. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  ( kopia i oryginał do wglądu);
 4. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 
  1. oświadczenia członków rodziny o dochodzie osiągniętym w roku 2019, niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (np. alimenty, stypendium, gospodarstwo rolne) – ZSR-05;
  2. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa), zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości zapłaconego podatku w roku 2019;
  3. zaświadczenie organu gminy lub kopia nakazu płatniczego o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2019 lub oświadczenie o wielkości gosp. rolnego – ZSR – 07;
  4. kopia odpisu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązującej do alimentów;
  5. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w 2019 r. – jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą zatwierdzoną przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
  6. w przypadku utraty dochodu dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu: (np. kserokopia świadectwa pracy, kserokopia umowy zlecenia/o dzieło, kserokopia PIT-u 11);
  7. w przypadku uzyskania dochodu w roku  2019 dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód został osiągnięty (np. zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia i wysokości dochodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochody od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne);
  8. w przypadku uzyskania dochodu po roku 2019 dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, (np. zaświadczenie pracodawcy o dacie zatrudnienia i wysokości dochodu uzyskanego za kolejny miesiąc od podjęcia zatrudnienia, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochody od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne);
 5. kserokopię karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; karta pobytu i decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniający do wykonywania pracy;
 6. kserokopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację, odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz dziecka, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (z aktualną datą!)w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 7. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2019 – w przypadku nie otrzymywania alimentów albo otrzymywania ich w niższej wysokości niż ustalona w ugodzie lub wyroku;
 8. kserokopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 9. kserokopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 10. zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującym wzorem wystawione przez lekarza lub położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu oraz udzielenie świadczenia zdrowotnego co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży – w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka;
 11. zaświadczenie pracodawcy o terminie i okresie udzielenia urlopu wychowawczego, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 12. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, zawierające klauzulę następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ORGANIZACJI PRACY DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ORGANIZACJI PRACY DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż od dnia 03-08-2020 r. zostanie uruchomiona bezpośrednia obsługa interesantów przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać w pokoju nr 3, natomiast wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w pokoju nr 2.

Informujemy, iż jednorazowo w pokoju nr 3 mogą przebywać 2 osoby, natomiast w pokoju nr 2 możliwa jest obecność 1 osoby. Każda osoba wchodząca do w/w pokojów jest zobowiązana do zdezynfekowania rąk oraz zasłonienia ust i nosa. W przypadku niezastosowania się do powyższych zasad, pracownik ma prawo odmówić obsługi osoby oraz poprosić o opuszczenie budynku.

Nadmieniamy, iż osoby, którym zależy na osobistym załatwieniu sprawy powinny zachować dystans 2 metrów.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne dla osób wymagających okresowo całodobowej opieki w ośrodkach wsparcia

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

,,SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUMI DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH OKRESOWO CAŁODOBOWEJ OPIEKI W OŚRODKACH WSPARCIA – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

IWZ

Załączniki do IWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu

Rekrutacja na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

  Rumia, dnia 30.06.2020 r.

ZSP.1100.02.2020

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI UL ŚLUSARSKA 2, 84 – 230 RUMIA 

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

(umowa na czas określony do 31.12.2020 r.) 

w wymiarze 1/1 ETAT

OFERTA Z DNIA 30.06.2020 R.  

w ramach Programu ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Komunikat dotyczący świadczenia „500+” i „300+”

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO „500 +”  oraz Dobry start „300+”

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + na kolejny okres zasiłkowy należy składać od:

01 LUTEGO 2021 r. w formie elektronicznej

01 KWIETNIA 2021 r. w formie papierowej

WAŻNE!!!!

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie 500+ po 30 czerwca 2019 r.
w roku 2020 nie muszą składać kolejnego wniosku, bowiem świadczenie zostało przyznane do 31.05.2021 r.

 

Wnioski na świadczenie Dobry start 300+ na okres zasiłkowy 2020/2021 można składać od:

01.07.2020 r. w formie elektronicznej

03.08.2020 r. w formie papierowej

Informacja od Harcerskiego Ośrodka Centrum Przygody ZHP w Rumi

Darowizna dla mieszkańców Rumi o wartości 360 tysięcy złotych❗

Zapraszamy na Zagórze (ul. Włókiennicza 14 A Dom Harcerza ) po odbiór żywności (sosy) we wtorek od godziny 10.00 do wyczerpania zapasów.

Program jest dofinansowany z środków budżetu gminy Rumia i środków europejskich.

Ponadto przypominamy aby osoby, które nie odebrały żywności w ramach PO PŻ skontaktowały się z Harcerskim Ośrodkiem Centrum Przygody ZHP w Rumi celem jej odbioru.

Ogłoszenie o zamówieniu na specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Rumi dla osób wymagających okresowo całodobowej opieki w ośrodkach wsparcia

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

,,SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUMI DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH OKRESOWO CAŁODOBOWEJ OPIEKI W OŚRODKACH WSPARCIA – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu

IWZ

Załączniki do IWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138 O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

,,SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM  DLA OSÓB Z AUTYZMEM) – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

IWZ_usługi społeczne

 IWZ_załączniki usługi społeczne

Informacja o udzielonym zamówieniu na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze