Archiwum kategorii: Nasze działania

Działania kierowane do osób bezdomnych

INFORMACJA O DZIAŁANIACH KIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH 

W OKRESIE JESIENNO-ZIMOWYM

 

Zbliżający się okres zimowy jest okresem szczególnie trudnym dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych i starszych.

Z ramienia Wojewody Pomorskiego funkcjonuje komórka interwencyjna o nazwie CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWODY, która pełni całodobowy dyżur pod numerem alarmowo-interwencyjnym 987.

Pod wskazany numer zgłaszać można sytuacje kryzysowe związane z zagrożeniem życia  i zdrowia mieszkańców oraz potrzebę pomocy osobom bezdomnym i ubogim.

W obrębie Gminy Miejskiej Rumia zgłoszenia takie kierować można także pod numery interwencyjne Policji 997 oraz Straży Miejskiej 58-671-94-83.

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy w tym okresie mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Stoczniowców 23 w dni robocze w godzinach  od 8.00 do 15.30.

Udzielamy  również informacji telefonicznej pod nr tel. 58 671-05-56 Pracownikiem zajmującym się sprawami osób bezdomnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi jest Pan Daniel Grabski nr tel. 58 671-05-56 wew. 43/44.

Jednocześnie informujemy iż na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje ogrzewalnia dla osób bezdomnych, do której można udać się bez skierowania.

Poniżej podajemy adres:

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”

Dojazd i lokalizacja:

Z dworca PKP Gdańsk Główny linią nr 123, przystanek docelowy dolna brama. Należy przejść przez bramę, po około 100 m skręcić w prawo;

ul. Mostowa 1A, tel./faks 58 721-50-70

Czynna: 20:00-7:00  Liczba miejsc: 20

W ramach działania ogrzewalni istnieje możliwość zmiany odzieży, odwszawienia oraz wypicia ciepłej herbaty.

W ramach umów zawartych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rumi  na rok 2017 osoby bezdomne kierowane są do następujących placówek (wymagane skierowanie) :

1.Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Filia Wiele ul. Derdowskiego 32a, 83-441 Wiele

Placówka przyjmuje bezdomnych mężczyzn, którzy wymagają aktywizacji zawodowej i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

   2.Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne  ul. Jana z Kolna 28, 81-357 Gdynia

Placówka świadczy usługi w formie schronienia wraz z wyżywieniem, przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn, którzy wymagają aktywizacji zawodowej, wsparcia
w codziennym życiu i wzmacnianiu samodzielności osób bezdomnych.

 1. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz” ul. Zakopiańska 40, 80-139 Gdańsk

Placówka przyjmuje bezdomne kobiety z dziećmi, które wymagają zapewnienia niezbędnych warunków socjalnych oraz aktywizacji zawodowej. Placówka zapewnia ponadto prowadzenie pracy socjalnej, mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności
i samodzielności osób bezdomnych.

 1. Noclegownia prowadzona przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ul. Jana z Kolna 28, 81-357 Gdynia.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi zwraca się z prośbą do wszystkich osób posiadających informację o miejscach niemieszkalnych, w których przebywają osoby bezdomne, o telefoniczne wskazanie tych miejsc w celu podjęcia działań zmierzających
do zabezpieczenia tych osób.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, : 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
 2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
   1. groszek z marchewką 4 kg,
   2. fasola biała 4 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
   6. makaron jajeczny 4,5 kg,
   7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
   8. ryż biały 4 kg,
   9. kasza gryczana 2 kg,
   10. herbatniki maślane 0,6 kg,
   11. mleko UHT 7 l,
   12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
   13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
   14. szynka drobiowa 3 kg,
   15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
   16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
   17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
   18. cukier biały 4 kg,
   19. olej rzepakowy 4 l;
 3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Paczki żywnościowe są do odbioru w siedzibie Hufca ZHP Rumia przy ul. Włókienniczej 14a zgodnie z przedstawionym harmonogramem:

Październik

20.10.2017-21.10.2017    10.00-16.00

Grudzień

15.12.2017-16.12.2017    10.00-16.00

Luty

16.02.2018-17.02.2018    10.00-16.00

Kwiecień

13.04.2018-14.04.2018        10.00-16.00

Maj

18.05.2018-19.05.2018        10.00-16.00

 

UWAGA!!!!

W sytuacji braku możliwości odbioru paczki żywnościowej w w/w terminach zobowiązuję się indywidualnie umówić termin odbioru żywności  kontaktując się z jednym z poniższych numerów:

 1. P. Bogdan Formella – 502-123-664
 2. P. Tadeusz Kniaziew – 798-478-501
 3. Biuro ZHP – 58 671-08-44

W sytuacji braku możliwości osobistego odbioru paczki żywnościowej należy pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę. W upoważnieniu należy wyraźnie wskazać z imienia i nazwiska kogo upoważniamy oraz wskazać przyczynę braku osobistego odbioru.

Warsztaty dziennikarskie

Asystenci rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi od połowy kwietnia prowadzą warsztaty dziennikarskie, których celem jest rozwijanie zainteresowań i aktywizacja dzieci i młodzieży. Podczas spotkań powstaje zespół redakcyjny, który na zakończenie warsztatów wyda własną gazetkę. Dzieci podczas zajęć poznają podstawowe pojęcia z zakresu dziennikarstwa, uczą się przeprowadzać wywiady i pisać notatki prasowe oraz recenzje.

10 maja odbyły się zajęcia, w trakcie których  dzieci miały okazję dowiedzieć się jak powstaje gazeta. Na spotkanie zaproszono dziennikarza Rafała Korbut i grafika Jagodę Lezner, którzy opowiedzieli o swojej pracy w Expressie Powiatu Wejherowskiego i portalu GWE24.pl. Goście omówili etapy powstawania gazety od strony technicznej oraz jak zbierają materiały prasowe.

O wydarzeniu ukazał się artykuł  w Expressie Powiatu Wejherowskiego wyd. piątek, 12 maja 2017 r. nr 69 (495).

Plakat informacyjny

Punkt świetlicowy „Kraina Pomysłów”

Działanie punktu świetlicowego

04 kwietnia 2017 r. został otwarty Punkt świetlicowy „Kraina Pomysłów” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizowany przez Asystenta Rodziny w ramach projektu MOPSu.

Punkt świetlicowy „Kraina Pomysłów”  jest otwarty we wtorek i czwartek  w godzinach 15.30 – 17.30.

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY lub PRAKTYKANTÓW

Od 04 kwietnia 2017r. rusza Punkt świetlicowy „Kraina Pomysłów” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej organizowany przez Asystenta Rodziny w ramach projektu MOPSu.

Punkt świetlicowy „Kraina Pomysłów”  będzie działał we wtorek i czwartek  w godzinach 15.30 – 17.30

Jeśli chciałbyś podzielić się swoim czasem z innymi i zostać wolontariuszem lub odbyć praktyki szkolne to zapraszamy!!!

[read more=”więcej” less=”mniej”]

Szczególnie poszukujemy wolontariuszy do pomocy przy:

 • odrabianiu lekcji przez dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej
 • organizowaniu dzieciom czasu wolnego
 • udzielaniu dzieciom korepetycji z różnych przedmiotów

Osoby chętne do współpracy będą miały szansę na:

 • pomoc innym
 • podnoszenie własnych umiejętności i kompetencji wychowawczych
 • nawiązanie nowych kontaktów
 • ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu
 • zdobywanie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą

Wolontariusz i praktykant za okazaną pomoc i poświęcony czas nie otrzymuje wynagrodzenia.

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać osoba w każdym wieku, jeśli praca, którą chce wykonywać w ramach wolontariatu jest dostosowana do Jej możliwości psycho – fizycznych.

Wolontariuszem nie może zostać osoba:

 • jest lub była pozbawiona władzy rodzicielskiej,
 • ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską
 • nie może również być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Wolontariusz musi wypełniać obowiązek alimentacyjny (jeśli został on na niego nałożony).

Zapewniamy:

– z wolontariuszem spisujemy porozumienie wolontarystyczne

– wolontariusz przechodzi szkolenie BHP

– odbywa konsultacje w ramach wsparcia z psychologiem.

Osoby niepełnoletnie, które chcą przystąpić do wolontariatu, muszą przedstawić zgodę opiekuna prawnego, na podjęcie tego typu działań.

Wszelkie informacje można uzyskać u Pani Justyny Ruksztełło pod numerem tel. (58) 671 05 56 wew. 53 lub kom. 537 807 269 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Ślusarska 2, Rumia w godzinach 8.00-11.00.[/read]