Archiwum kategorii: Postępowania do 130 tyś. zł

Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradztwa zawodowego

DA.222.2.1.2022                                                                   

Rumia, dnia 14 stycznia 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

realizację usług doradztwa zawodowego, przygotowania i przeprowadzenia warsztatów aktywizacji zawodowej świadczonych oraz usług wspierających aktywizację zawodową dla odbiorców ostatecznych projektu Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE NR RPPM.06.01.01-22-0004/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.1. „Aktywna Integracja” Poddziałanie 6.1.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG MONITOROWANIA SYGNAŁÓW LOKALNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO ORAZ PODEJMOWANIA INTERWENCJI W MOPS RUMIA

DA.222.1.58.2021                                                                                                 

Rumia, dnia 23.11.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. Ślusarskiej 2 razem z odrębnym budynkiem sali konferencyjnej oraz w trzech filiach: przy ul. Stoczniowców 7B (składnica akt), w budynkach przy ul. Młyńskiej 8 oraz przy ul. Sabata 3 w Rumi w roku 2022.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG WYKONANIA DROBNYCH PRAC NAPRAWCZYCH I KONSERWATORSKICH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

DA.222.1.48.2021                

Rumia, dnia 03.11.2021 r.                                                                                              

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług wykonania drobnych prac naprawczych i konserwatorskich w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

DA.222.1.47.2021

Rumia, dnia 28.10.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2, ust.1, pkt 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz ochrony przeciwpożarowej  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH ORAZ PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIKÓW MOPS, BEZROBOTNYCH, DLA KTÓRYCH KTÓRYCH MOPS JEST ORGANIZATOREM STAŻU ORAZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZAGÓRZE”

DA.222.1.46.2021.

Rumia, dnia 28.10.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2, ust.1, pkt 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi (zwanego dalej MOPS) i bezrobotnych,  dla których MOPS  jest organizatorem stażu

oraz uczestników projektu „Klub Integracji Społecznej ZAGÓRZE” – osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin ww. Projektu z terenu Rumia Zagórze (w tym niepełnosprawnych), w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych  współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Projektu „Klub Integracji Społecznej – Zagórze” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa 06 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwanego dalej Projektem)

od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe na realizację usług pedagogicznych w ramach Projektu CUS Zagórze

DA.222.2.3.2021

                                                                                           Rumia, dnia 08.10.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

realizację usług pedagogicznych w ramach projektu Centrum Usług Społecznych Zagórze określonego, we wniosku o dofinansowanie Projektu NR RPPM.06.02.01-22-0012/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.2. „Usługi społeczne” Poddziałanie 6.2.1 „Rozwój usług społecznych– mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Uczestników ww. Projektu – osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin z terenu Rumia Zagórze (w tym osób niesamodzielnych).

Oznaczenie CPV

80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe,

85000000-9 – usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu urządzeń wielofunkcyjnych

DA.222.1.30.2021                                                                                          

Rumia,  dnia 23.06.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

usługę wynajmu siedmiu urządzeń wielofunkcyjnych

wraz z serwisem oraz systemem rozliczania drukowania i kopiowania,

systemem PaperCut  oraz udostępnieniem i prowadzeniem przez Wykonawcę, w oparciu o jego serwery, platformy internetowej do obsługi serwisowej urządzeń drukujących

dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowo-budowlanych

DA.222.1.13.2021                                                            

Rumia,  dnia 18.02.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zmian.) Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowo-budowlanych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ulicy Ślusarskiej 2.