Fundusz Alimentacyjny

Wnioski z funduszu alimentacyjnego na okres 2018/2019

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Po 31 października osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego może złożyć wniosek w każdym czasie. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od miesiąca w którym wpłynął wniosek.

Komu i kiedy przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej – dzieckudo ukończenia przez nią 18 roku życia ; do ukończenia 25 roku życia gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej; bezterminowo gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej tj. dziecku, które ma zasądzone od rodzica alimenty (na podstawie : wyroku, postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem) w sytuacji gdy egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Dochód uprawniający do świadczeń

Świadczenia z FA przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł netto. 

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Kto może złożyć wniosek

Wniosek może złożyć:

  • pełnoletnia osoba uprawniona
  • przedstawiciel ustawowy osoby uprawnionej

Co należy dołączyć do wniosku:

Do wniosku o świadczenie z  FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO  należy dołączyć :

– odpis skrócony aktu urodzenia dziecka uprawnionego do alimentów (oryginał do wglądu);

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych w okresie ostatnich 2 miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o świadczenie alimentacyjne + zaświadczenie za cały 2017 rok o wyegzekwowanych przez komornika alimentach;

– odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu);

– zaświadczenie lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów (załącznik nr  2, 3);

– zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej powyżej 18 roku życia do szkoły lub szkoły wyższej w roku szkolnym 2018/2019 ( pełnoletnia osoba uprawniona do świadczeń z funduszu składa wniosek sama na siebie);

– informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności;

– nakaz płatniczy za 2017r./ zaświadczenie Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych w roku 2017;

– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do alimentów (jedynie w przypadku posiadania).

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego ?

Wnioski o przyznanie świadczeń z FA należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego,  przy ulicy Abrahama 17 w dniach:                           

poniedziałek:  od 10:00 do 17:00

wtorek:             od 8:00 do 13:00

środa:                od 8:00 do 13:00

czwartek:          od 8:00 do 13:00

piątek:               od 8:00 do 13:00

Wydawanie oraz przyjmowanie wniosków, a także udzielanie informacji –  pokój nr 2.

Akty Prawne

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 554)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawie o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1467 )

Rozmiar czcionki
Kontrast