Informacja w sprawie osób bezdomnych

INFORMACJA

            W obrębie gminy Rumia wszystkie osoby potrzebujące pomocy w tym okresie mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. ŚLUSARSKIEJ 2
 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.30.

W ramach umów zawartych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej osoby bezdomne kierowane są do następujących placówek:

   1.Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne:

Filia Wiele ul. Derdowskiego 32a, 83-441 Wiele

Filia Dobrut ul. Dobrut 20A, 26-505 Orońsko.

Placówki przyjmują bezdomnych mężczyzn, którzy wymagają aktywizacji zawodowej oraz wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego. Schronisko we Wielu przyjmuje także kobiety.

   2.Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

ul. Jana z Kolna 28, 81-357 Gdynia.

Placówka świadczy usługi w formie schronienia wraz z wyżywieniem, przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn, którzy wymagają aktywizacji zawodowej, wsparcia
w codziennym życiu i wzmacnianiu samodzielności osób bezdomnych.

3. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne

„Prometeusz” ul. Zakopiańska 40, 80-139 Gdańsk.

Placówka świadczy całodobowe specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu złego stanu zdrowia.

4.Stowarzyszenie MONAR.

Placówka przyjmuje bezdomne kobiety w ciąży oraz kobiety z dziećmi.

5. Noclegownia prowadzona przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ul. Jana z Kolna 28, 81-357 Gdynia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje,  iż z ramienia Wojewody Pomorskiego działa komórka interwencyjna o nazwie CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWODY, która pełni całodobowy dyżur pod numerem alarmowo-interwencyjnym 987. Pod wskazany numer zgłaszać można sytuacje kryzysowe związane z zagrożeniem życia i zdrowia mieszkańców, pomoc osobom bezdomnym i ubogim.

Na stronie internetowej uwgdansk.bip.gov.pl można uzyskać informacje o wszystkich miejscach tymczasowego schronienia zapewnianego przez gminy województwa pomorskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi zwraca się z prośbą do wszystkich osób posiadających informację o miejscach niemieszkalnych, w których przebywają osoby bezdomne, o telefoniczne wskazanie tych miejsc w celu podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia tych osób.