Niebieska karta

Co to jest  Niebieska Karta

„Niebieska Karta” jest dokumentem służbowym wypełnianym przez przedstawicieli Policji,  ośrodka pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia lub oświaty   w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie. „Niebieska Karta” służy dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie, ocenie zagrożenia dalszą przemocą. Jest także dowodem w sprawach sądowych.

W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 1998 roku wprowadzono w Polsce „Niebieską kartę”, której celem jest informowanie pokrzywdzonych o przysługujących im prawach i możliwościach korzystania z pomocy i wsparcia wyspecjalizowanych instytucji.

Dzięki programowi „Niebieska karta” możliwe jest rejestrowanie śladów i przebiegu wydarzeń i podjętych czynności, a także gromadzenie informacji z interwencji domowych i stały kontakt z zagrożoną rodziną. Zadaniem programu jest także rozpoznawanie skali zjawiska i zagrożeń w rodzinie. „Niebieska karta” motywuje także ofiary przemocy rodzinnej do żądania ochrony swoich praw i szukania pomocy.

„Niebieska Karta”  nie jest postępowaniem procesowym czy administracyjnym, jest działaniem pomocowym dla rodziny dotkniętej przemocą.

Procedura rozpoczyna się w momencie wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A” przez przedstawicieli Policji,  ośrodka pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia lub oświaty   w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Powinno to nastąpić w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, a w sytuacji, gdy ten kontakt jest niemożliwy, bez udziału tej osoby.

Formularz „Niebieska Karta – B” otrzymuje osoba dotknięta przemocą w rodzinie, lub w przypadku przemocy wobec dziecka  rodzic, opiekun prawny lub faktyczny, osoba, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Formularz B jest dokumentem dla osób pokrzywdzonych, zawierającym definicję przemocy, praw człowieka, informację o miejscach gdzie można uzyskać pomoc.

„Niebieska Karta – A” jest przekazywana niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Rumi, która powołuje grupę roboczą do pracy z rodziną. W skład grupy roboczej wchodzą najczęściej: dzielnicowy, pracownik socjalny z rejonu, pedagog szkolny, kurator.

Na posiedzenie grupy roboczej, zaprasza się osobę, wobec, której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie. Na tym posiedzeniu dokonuje się analizy sytuacji rodzinnej oraz wypełnia formularz „Niebieska Karta – C”.

Grupa robocza na kolejne spotkanie wzywa także osobę stosującą przemoc w rodzinie. Podczas spotkania wypełniany jest formularz „Niebieska Karta – D”.

Specjaliści z różnych dziedzin współpracują ze sobą na rzecz rodzin dotkniętych przemocą, wspólnie opracowują indywidualny plan pomocy.

INSTYTUCJE  ZOBOWIĄZANE DO WSZCZĘCIA PROCEDURY
„ NIEBIESKIE KARTY”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rumi

ul. Ślusarska 2,  ul. Starowiejska 17, ul. Młyńska 8
84-230 Rumia

tel. 58 671-05-56

►PRZEDSTAWICIELE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Komisariat Policji w Rumi

ul. Derdowskiego 43
84-230 Rumia

tel. 58 679- 67-22,  112,  997

►FUNKCJONARIUSZE POLICJI

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Rumi

ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

tel. 058 679-65-46

►CZŁONKOWIE KOMISJI

Wszystkie Placówki Oświatowe w Rumi

♦ WYCHOWAWCY, PEDAGODZY, PSYCHOLODZY

Wszystkie Placówki Ochrony Zdrowia

♦ LEKARZE, PIELĘGNIARKI, PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWE,
RATOWNICY MEDYCZNI

Rozmiar czcionki
Kontrast