Niebieska karta

Co to jest  Niebieska Karta ? To instytucjonalne narzędzie służące do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Procedura rozpoczyna się w momencie wypełnienia formularza „Niebieska Karta-A” przez policjanta, pracownika socjalnego, przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia lub oświaty w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Powinno to nastąpić w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, a w sytuacji, gdy ten kontakt jest niemożliwy, bez udziału tej osoby.

Formularz „Niebieska Karta „B” otrzymuje osoba dotknięta przemocą w rodzinie, lub w przypadku przemocy wobec dziecka  rodzic, opiekun prawny lub faktyczny, osoba, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Formularz B jest dokumentem dla osób pokrzywdzonych, zawierającym definicję przemocy, praw człowieka, informację o miejscach gdzie można uzyskać pomoc.

Niebieska Karta – A jest przekazywana niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Rumi, która powołuje grupę roboczą do pracy z rodziną. W skład grupy roboczej wchodzą najczęściej: dzielnicowy, pracownik socjalny z rejonu, pedagog szkolny, kurator.

Na posiedzenie grupy roboczej, zaprasza się osobę, wobec, której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie. Na tym posiedzeniu dokonuje się analizy sytuacji rodzinnej oraz wypełnia formularz „Niebieska Karta- C”.

Grupa robocza na kolejne spotkanie wzywa także osobę stosującą przemoc w rodzinie. Podczas spotkania wypełniany jest formularz Niebieska Karta – D.

Specjaliści z różnych dziedzin współpracują ze sobą na rzecz rodzin dotkniętych przemocą, wspólnie opracowują indywidualny plan pomocy.

LISTA WYBRANYCH INSTYTUCJI ZOBOWIĄZANYCH DO WSZCZĘCIA PROCEDURY
„ NIEBIESKIE KARTY”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

tel. 58 671-05-56

►tu otrzymasz informację o możliwościach uzyskania pomocy, skorzystasz z bezpłatnej konsultacji psychologicznej i porady prawnej; weźmiesz udział
w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

►pracownik socjalny zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” w Twojej rodzinie

 

Komisariat Policji w Rumi

ul. Derdowskiego 43, 84-230 Rumia

tel. 58 679- 67-22, 112, 997

►tu zgłoś się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ze strony osoby stosującej przemoc
w rodzinie,

►funkcjonariusz Policji zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” w Twojej rodzinie

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi

ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia

tel. 058 679-65-46

 

Zespół Konsultacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi

ul. Abrahama 17, 84-230 Rumia

tel. 58 671-94-73

►tu możesz zgłosić problem nadużywania alkoholu
w Twojej rodzinie

►członek Komisji zdecyduje o wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” w Twojej rodzinie

Do wszczęcia procedury „Niebieskiej   Karty” zobowiązani ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie są również przedstawiciele oświaty (nauczyciel, pedagog, psycholog) oraz służby zdrowia (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny).

***

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r., w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie  nakłada na lekarzy obowiązek wypełnienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Obowiązkiem lekarza jest opisanie obrażeń, które posiada osoba zgłaszająca się na konsultację lekarską. Zaświadczenie lekarskie, którego wydanie jest obecnie obowiązkiem każdego lekarza nie jest obdukcją lekarską, a jedynie materiałem, który stanowi podstawę do wykonania obdukcji przez biegłego powołanego w trakcie postępowania karnego na zlecenie organów ścigania.

Rozmiar czcionki
Kontrast