Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Opieka wytchnieniowa” edycja 2023

Gmina Miejska Rumia przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

W związku z przystąpieniem do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, ul. Ślusarska 2, 84 – 230 Rumia, informuje o możliwości zgłaszania się do wyżej wymienionego Programu.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2.osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Kwalifikacja do przyznania usługi opieki wytchnieniowej następuje na podstawie:

  1. Karty zgłoszeniowej do Programu „Opieka wytchnieniowa”, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.
  2. Kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  3. Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny, której wzór stanowi zał. nr 6 – kartę wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Do kompletu dokumentów należy dołączyć druk „Rozliczalność_OW” oraz „Wskazanie_OW”.

Wymagane dokumenty należy składać:

  1. osobiście w siedzibie tut. Ośrodka (siedziba MOPS mieści się przy ul. Ślusarskiej 2 w Rumi, w godzinach pracy Ośrodka tj. 7.30 – 15.30) lub
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres tut. Ośrodka  lub
  3. przez elektroniczną skrzynkę podawczą tut. Ośrodka: /MOPSRUMIA/SkrytkaESP (link na stronie http://mops.rumia.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza/)

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 58 671-05-56 w. 816

Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 będzie możliwa pod warunkiem otrzymania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi. od Wojewody Pomorskiego środków z Funduszu Solidarnościowego, o których mowa w art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej z Wojewodą umowy.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

Przygotowała: Agata Jażdżewska