Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM
„JA JAKO SENIOR NA PLUS”
Realizując program projektu socjalnego AKTYWNY RUMSKI SENIOR adresowanego do Mieszkańców Gminy Rumia, będących w wieku 55+ oraz dzieci i młodzieży rumskiej pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowych) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi organizuje I edycję Konkursu.

Ideą Konkursu jest wzmacnianie akceptacji starości przez społeczeństwo i zmianę wizerunku osób starszych oraz propagowanie pozytywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci w kręgu rodzinnym jako alternatywy dla negatywnych zachowań.

Honorowy patronat nad wymienionym przedsięwzięciem objął  URZĄD MIASTA RUMIA.

[read more=”więcej” less=”mniej”]

1.Warunki uczestnictwa w konkursie:

1.1. Dostarczenie pracy plastycznej  – do 31 maja 2017r. do godziny 14.00 wraz z wypełnionym oświadczeniem (załącznik nr 1) na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, ul. Ślusarska 2.

1.2 Adresaci konkursu:

dzieci pochodzące z rodzin objętych wsparciem tut. Ośrodka MOPS Rumia

dzieci i uczniowie klas 0-3 szkół podstawowych na terenie miasta Rumia

Prace powinny zawierać:

–   wizję siebie za kilkadziesiąt lat – jako aktywnego seniora – w pozytywnym ujęciu

–   praca ma być przygotowana we  własnym zakresie

–   forma artystyczna – dowolna technika plastyczna

–  na odwrocie pracy należy przykleić wypełnione oświadczenie (załącznik nr 1). Prace bez prawidłowo wypełnionego załącznika nie będą brały udziału w konkursie

–  dostarczenie prac wraz z załącznikiem nr 1 jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz opiekuna plastycznego przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu

–  do konkursu nie można zgłaszać prac zbiorowych

–   prace konkursowe nie będą zwracane

– informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu są publikowane na stronie internetowej Organizatora www.mops.rumia.pl

 1. Eliminacje
 • ogłoszenie konkursu – 04 maja 2017r. – indywidualne promowanie, plakaty, strona internetowa
 • przygotowanie prac przez dzieci – 04 – 30 maja 2017 r.  we własnym zakresie ( w szkole, punktach świetlicowych, domu)
 • ostateczny termin oddania prac – 31 maja 2017r., godz. 14.00 – dostarczone prace po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie
 • obrady Jury i wyłonienie 8 półfinalistów, z których wyłonione zostanie I, II i III miejsce oraz 5 wyróżnień – 13 maja 2017 r., godz. 12.00 MDK Rumia
 • uroczysta gala Konkursu, podczas której zostaną ogłoszone wyniki oraz przyznane nagrody odbędzie się dnia 14 maja 2017 w godz. 11.00 – 13.00 w Miejskim Domu Kultury w Rumi,
  ul. Adama Mickiewicza 19

 

 1. Kryteria oceny:
 • walory profilaktyczne prezentacji
 • realizacja założonych celów
 • sposób przekazania treści
 • związek z tematem
 • forma i pomysłowość wykonania

4. Nagrody:

Komisja konkursowa przyzna nagrody:

 • I, II i III miejsce wyłonione spośród zgłoszonych prac
 • wyróżnienia za szczególne walory artystyczne (5)
 • każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom za udział w I edycji Konkursu
 1. Postanowienia końcowe.

5.1. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest Pani Jolanta Krupska – Koordynator Asystentów Rodziny w MOSP Rumia, tel. kontaktowy 058 671 05 56 w 50,53.

5.2. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, ul. Ślusarska 2. [/read]

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO