Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM
„JA JAKO SENIOR NA PLUS”
Realizując program projektu socjalnego AKTYWNY RUMSKI SENIOR adresowanego do Mieszkańców Gminy Rumia, będących w wieku 55+ oraz dzieci i młodzieży rumskiej pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowych) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi organizuje I edycję Konkursu.

Ideą Konkursu jest wzmacnianie akceptacji starości przez społeczeństwo i zmianę wizerunku osób starszych oraz propagowanie pozytywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci w kręgu rodzinnym jako alternatywy dla negatywnych zachowań.

Honorowy patronat nad wymienionym przedsięwzięciem objął  URZĄD MIASTA RUMIA.

więcej

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO