Dodatek osłonowy

Terminy składania wniosków oraz wypłata dodatku osłonowego

O przyznanie dodatku można wystąpić w okresie od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Osoby, które złożą wniosek o przyznanie dodatku osłonowego do 31 stycznia 2022 r. otrzymają wypłatę w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Wypłata wniosków złożonych w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r.  zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. jednorazowo.

Osoby uprawnione do dodatku osłonowego

Osobami uprawnionymi do dodatku osłonowego są :

1)osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

3) mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy w domu prywatnym. Osoby wynajmujące mieszkania mogą również ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego ze względu na ponoszenie kosztów ogrzewania lokalu.

Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Kryterium dochodowe

Zgodnie z przepisami ustawy o dodatku osłonowym przysługuje  gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. „złotówka za złotówkę”.

Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona wg wskazanej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie będzie przysługiwał.

W  przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2020 r.
  • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 r.

Wysokość kwoty dodatku osłonowego

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 400 lub 500 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600 lub 750 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850 lub 1 062,50 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150 lub 1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

WAŻNE!

W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku przyznania dodatku osłonowego wnioskodawca otrzymuje informację na adres e-mail podany we wniosku. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej informację można odebrać osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Abrahama 17 pokój nr 1,w godzinach urzędowania.

W przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego, zmiany uprawnień lub ustalenia nienależnie pobranych świadczeń, postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, od której służy prawo do wniesienia odwołania.

Dokumenty do pobrania:

Rozmiar czcionki
Kontrast