Świadczenie 40 zł (zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy)

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA

Osoby, które zapewniają Ukraińcom zakwaterowanie i wyżywienie mogą otrzymać 40 zł za osobę na każdy dzień.

Świadczenie będzie wypłacane przez  120 dni. W szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony.

Warunkiem otrzymania środków finansowych jest złożenie wniosku.  Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona  od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje. 

Jeśli podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie jest  jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca, wojewoda ma prawo zdecydować o podniesieniu tej kwoty. Może nastąpić to również w przypadku, jeśli zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy zapewnione było przed dniem wejścia w życie ustawy.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK

We wniosku powinny znaleźć się następujące informacje: dane wnioskodawcy, liczba osób, na które wnioskuje się o świadczenie, oświadczenie wnioskodawcy o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia.
Ponadto do wniosku należy dołączyć karty osób przyjętych do zakwaterowania. Każda osoba, na którą wnioskuje się o świadczenie winna wypełnić wspomnianą kartę. Zawiera ona imię i nazwisko oraz PESEL osoby, której udzielono schronienia.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przy ulicy Abrahama 17.

Świadczenie będzie wypłacane tylko przelewem na wskazane we wniosku konto bankowe. Ustawodawca przewiduje 30 dni na rozpatrzenie wniosku, jeśli nie wystąpią negatywne przesłanki do jego przyznania.

Rozmiar czcionki
Kontrast