Świadczenie „Dobry Start”

Od 1 lipca 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi realizuje program rządowy na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie „Dobry Start” realizowane jest przez pracowników MOPS w siedzibie Urzędu Miasta przy  ul. Sobieskiego 7– pok. nr 04 tel.: (58) 679-65-40.

 

Świadczenie Dobry Start (300+)

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

– przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia.

– przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – (w powiatowym centrum pomocy rodzinie) rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Uproszczona procedura

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają świadczenie nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach ustalenie prawa i wypłata świadczenia nastąpi maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wnioski o ustalenie prawa do następujących świadczeń:

– świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)

– świadczenie Dobry Start (300+)

– zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

– świadczenie z funduszu alimentacyjnego

– specjalny zasiłek opiekuńczy

można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną  natomiast od 1 sierpnia 2018 r. w formie papierowej.

Druki wniosków do pobrania:

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Rozmiar czcionki
Kontrast