Świadczenie wychowawcze 500+

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać w filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi mieszczącego się w siedzibie Urzędu Miasta Rumi ul. Sobieskiego 7 w pokoju 04 jak i w formie dokumentów elektronicznych przekazywanych m.in. za pośrednictwem banków oraz platformy
e-PUAP.

Terminy rozpatrywania wniosków o świadczenia wychowawcze:

  • W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia przysługująca za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października.
  • W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada.
  • W przypadku gdy wniosek zostanie złożony od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia.
  • W przypadku gdy wniosek zostanie złożony od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
  • W przypadku gdy wniosek zostanie złożony od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do ostatniego dnia lutego.
  •  W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Druki wniosków do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Ważne informacje dla osób składających wniosek na pierwsze dziecko w rodzinie:

Wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

W stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Wymóg dołączania takiego zaświadczenia w miejsce obowiązku składania oświadczenia o deklarowanych dochodach.

Informacja dla osób samotnie wychowujących dzieci

Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko

Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ww. ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3)  powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało          oddalone;

4)  sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego           dziecka;

5)  dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców        sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie jest konieczne dokumentowanie sytuacji dochodowej.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast