Usługa terapii i mediacji dla Uczestników Projektu Centrum Usług Społecznych Zagórze

DA.222.3.8.2018                                                                             

Rumia, dnia 30.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.    z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zgodnie z § 20 ust.2 pkt 4 umowy o dofinansowanie Projektu ,,Centrum Usług Społecznych Zagórze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzonego w dniu 28.02.2017 r. Zarządzeniem Dyrektora MOPS nr 5a/2017, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na:

Usługę terapii i mediacji dla Uczestników – osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin ww. Projektu z terenu Rumia Zagórze (w tym osób niesamodzielnych).

realizowaną w ramach Projektu Centrum Usług Społecznych Zagórze określonego we wniosku  o  dofinansowanie Projektu Nr RPPM.06.02.01-22-0012/17,   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.2. „Usługi społeczne” Poddziałanie 6.2.1 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Sprostowanie do treści zapytania ofertowego

Zmiana terminu składania ofert

Informacja o wyborze Wykonawcy