Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne, o których mowa w art. 50 ustawy – pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia.
Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie.

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi określa              w drodze rozporządzenia minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone w miejscu zamieszkania,  w ośrodkach wsparcia, rodzinnych domach pomocy społecznej i domach pomocy społecznej.

Dokumenty niezbędne do uzyskania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych:

– w przypadku usług opiekuńczych zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu

-w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie w tym dzieci z autyzmem zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry

– kserokopia pełnomocnictwa lud w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej kserokopia zaświadczenia z sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

– kserokopia decyzji waloryzacyjnej z Zakładu ubezpieczeń Społecznych

– kserokopia odcinka lub wyciąg z konta emerytury ( renty) za miesiąc poprzedni

– w przypadku dzieci zaświadczenie o zarobkach wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedni netto wraz z potraceniami

– kserokopia opłat mieszkaniowych ( w tym innych ponoszonych kosztów związanych z utrzymaniem)

Odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w tym dla dzieci z autyzmem uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie .

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której rodzina i gmina nie może zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej, o którym mowa w Dziale II Rozdziale 2 ustawy – art. 54-66. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

  • osób w podeszłym wieku;
  • osób przewlekle somatycznie chorych;
  • osób przewlekle psychicznie chorych;
  • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
  • osób niepełnosprawnych fizycznie.

Druki do pobrania:

zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia

Rozmiar czcionki
Kontrast