Zapytanie ofertowe na realizację usług pedagogicznych w ramach Projektu CUS Zagórze

DA.222.2.3.2021

                                                                                           Rumia, dnia 08.10.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

realizację usług pedagogicznych w ramach projektu Centrum Usług Społecznych Zagórze określonego, we wniosku o dofinansowanie Projektu NR RPPM.06.02.01-22-0012/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.2. „Usługi społeczne” Poddziałanie 6.2.1 „Rozwój usług społecznych– mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Uczestników ww. Projektu – osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin z terenu Rumia Zagórze (w tym osób niesamodzielnych).

Oznaczenie CPV

80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe,

85000000-9 – usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej