ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ OPRACOWANIA I PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ

DA.222.2.1.2021

Rumia, dnia 30.03.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.2019 z późn. zm.),  Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na usługę opracowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu ekonomii społecznej dla grupy liczącej ok. 15 osób przez trenera posiadającego odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie w zakresie ekonomii społecznej. Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Projektu „Klub Integracji Społecznej – Zagórze” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa 06 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (zwanego dalej Projektem)