„Becikowe”

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko i może być przyznana matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.

Wniosek o wypłatę „becikowego” składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, w miejscu zamieszkania a w przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego, w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującym wzorem wystawione przez lekarza lub położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu oraz udzielenie świadczenia zdrowotnego co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży;
 • dokument tożsamości obojga rodziców (DO WGLĄDU!);
 • kserokopię odpisu skróconego lub zupełnego aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu);
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  1. oświadczenia członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku 2017 (działalność gospodarcza) – zał. nr 5;
  2. oświadczenia członków rodziny o dochodzie osiągniętym w roku 2017, niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (np. alimenty, stypendium, gospodarstwo rolne) – zał. nr 4;
  3. zaświadczenie lub kopię nakazu płatniczego o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2017 lub oświadczenie o wielkości gosp. rolnego oraz uzyskanym dochodzie z tego tytułu;
  4. kopia odpisu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
  5. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów – jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
  6. w przypadku utraty dochodu dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu: (np. kserokopia świadectwa pracy, kserokopia umowy zlecenia/o dzieło, kserokopia PIT-u 11);
  7. w przypadku uzyskania dochodu w roku  2017 dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód został osiągnięty (np. zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia i wysokości dochodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochody od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne);
  8. w przypadku uzyskania dochodu po roku  2017 dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, (np. zaświadczenie pracodawcy o dacie zatrudnienia i wysokości dochodu uzyskanego za kolejny miesiąc od podjęcia zatrudnienia, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochody od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne);
 • kserokopię karty pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kserokopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację, odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz dziecka, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • kserokopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • kserokopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • dyspozycja wypłaty – załącznik nr 6;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Dokumenty do pobrania:

Druk zaświadczenia lekarskiego

Rozmiar czcionki
Kontrast