Osoby bezdomne

INFORMACJA

               Okres jesienno – zimowy  to czas, w którym osoby bezdomne szczególnie są narażone na utratę zdrowia i życia.  W czasie silnych mrozów bezdomni są podatni na odmrożenia i wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci, tym bardziej, że często przebywają pod wpływem alkoholu w miejscach nie nadających się do zamieszkania. Dlatego tak ważna jest w tym czasie dobra koordynacja działań i stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Na terenie Gminy Rumia wszystkie osoby potrzebujące pomocy w tym okresie mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. ŚLUSARSKIEJ 2 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.30 lub dzwoniąc pod numer telefonu 537 807 452.

W ramach umów zawartych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej osoby bezdomne kierowane są do następujących placówek:

1.Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego „Prometeusz” ul. Zakopiańska 40, 80-139 Gdańsk

Placówka świadczy usługi w formie schronienia wraz z wyżywieniem, przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn oraz bezdomnych kobiet, którzy wymagają aktywizacji zawodowej, wsparcia w codziennym życiu i wzmacnianiu samodzielności osób bezdomnych.

2.Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego „Prometeusz” ul. Nowiny 80, 80-139 Gdańsk

Placówka świadczy również całodobowe specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu złego stanu zdrowia.

3.Stowarzyszenia Pomocy osobom Przewlekle Chorym i bezdomnym „WIGOR”, ul. Kasztanowa 35, Borkowo
Placówka przyjmuje bezdomnych mężczyzn i oraz bezdomne kobiety zdolnych do samoobsługi i nie wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych.

4. Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, ul. Jana z Kolna 28, 81-357 Gdynia.

Placówka świadczy usługi w formie noclegowni wraz z możliwością spożycia jednego gorącego posiłku dla bezdomnych mężczyzn.

Na terenie Rumi osoby bezdomne mogą skorzystać z bezpłatnego ciepłego posiłku organizowanego przez „Wioskę Dobra” wydawanego w środę od godz. 11:00 do 12:00  oraz w niedzielę od  godz. 14:00 do 15:00 przy ul. Ślusarskiej 2. Dodatkowo od kilku lat osoby bezdomne mają do dyspozycji stojącą przy parkingu Zespołu Szkól Salezjańskich od ul. Dąbrowskiego „lodówkę społeczną”.  W każdą środę oraz sobotę w godz. 8:00 – 12:00 dzięki inicjatywie Łaźnia „Boża Przystań” przy ul. Abrahama (obok Straży Miejskiej) osoby bezdomne będą mogły umyć się, zmienić ubranie na czyste, skorzystać z możliwości opatrzenia drobnych ran, ale także napić się herbaty.

Od dnia 19.11.2023 roku przy ul. Abrahama 15A ( w budynku łaźni „Boża Przystań”) funkcjonuje ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności. Ogrzewalnia czynna jest w godzinach od 19:00-7:00 i może w niej przebywać max. 10 osób. Skorzystanie z tej formy pomocy nie wymaga żadnego skierowania.

Wzorem lat ubiegłych, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku uruchomił bezpłatną całodobową infolinię pod numerem 987, gdzie osoby mogą zgłaszać sytuacje kryzysowe związane z zagrożeniem życia i zdrowia osób w kryzysie bezdomności.

Zwracamy się z apelem o to, aby nikt z nas nie pozostawał obojętny na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza w przypadku spadków temperatur. Nasze wspólne zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwość i wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obojętnie obok takich osób.

Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować czyjeś życie!

Przygotowała: Justyna Malinowska

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021 – 2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, informuje, że w grudniu 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia:
— dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1410 zł
— przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy.

Pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

O szczegółowych terminach wydawania żywności będziemy Państwa informować na bieżąco.

Po szczegółowe informacje na temat FEPŻ zapraszamy na stronę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Przygotowała: Agata Jażdżewska

ŚWIATOWY DZIEŃ ADOPCJI

W dniu 9 listopada przypada Światowy Dzień Adopcji

Światowy Dzień Adopcji, którego symbolem jest „uśmiechnięta dłoń” obchodzony jest od wielu lat na całym świecie. Inicjatorem tego pomysłu jest Hank Fortener, który zaczął propagowanie adopcji poprzez docenianie rodzin adopcyjnych, ich trudu
i determinacji ustanawiając specjalnie dla nich World Adoption Day. Dzień Adopcji to dobry moment, aby podkreślić, jak istotną rolę spełniają rodziny adopcyjne oraz podziękować im za miłość, wytrwałość i cierpliwość w wychowaniu dzieci. Wspólne świętowanie to również idealna okazja, by nie tylko uświadamiać, czym jest sam proces adopcyjny, ale też obalać mity związane z przysposobieniem. Dłoń jest symbolem pomocy, uśmiech oznacza radość, a razem mają symbolizować radość z nowej rodziny.

Popularyzacja symbolu ma przyczynić się do zwiększenia zainteresowania tematem adopcji, a w ślad za tym poszerzenia świadomości na jej temat wśród osób rozważających możliwość przysposobienia dziecka, a przede wszystkim zwiększenia szans na nowy dom dla dzieci pozbawionych odpowiedniego środowiska rodzinnego. Możliwość wspólnego „świętowania” może też znacznie ułatwić rodzicom adopcyjnym realizowanie bardzo ważnego i jednocześnie niełatwego założenia jakim jest jawność adopcji, która jest procesem ciągłym, trudnym emocjonalnie, ale co istotne, wykonalnym.

Jeżeli chcielibyście Państwo przyłączyć się do inicjatywy Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego, prosimy o rozpowszechnianie
i umieszczanie symbolicznych zdjęć „uśmiechniętej dłoni” w dowolnie wybranej przez Państwa formie. Zachęcamy również do udostepnienia symbolu Święta za pośrednictwem mediów społecznościowych i zaangażowania swoich znajomych do symbolicznego zaakcentowania idei adopcji w dniu 9 listopada „uśmiechniętą dłonią”.

Ponadto informujemy, iż w dniu 9 listopada odbędzie się Dzień Otwarty Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w dający możliwość spotkań indywidualnych z pracownikami w godzinach 14.30-19.00. Jeżeli są Państwo zainteresowani, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 58 341 46 07 lub drogą email (sekretariat@poa-gdansk.pl), w celu umówienia godziny spotkania.

ADRES: Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku al. Gen. Józefa Hallera 14 80-401 Gdańsk

FUNDACJA WOLNOŚĆ i DEMOKRACJA zaprasza uchodźców wojennych z Ukrainy z Kartą Polaka do udziału w projekcie „POMOC POLAKOM Z UKRAINY” w 2023r.

Z projektu mogą skorzystać:
Posiadacze Karty Polaka i członkowie ich najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka) oraz osoby posiadające decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji. Pod warunkiem, że z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy przybyli do Polski po 24.02.2023 r. i przebywają w Polsce (z projektu nie mogą skorzystać osoby które otrzymały w ramach projektu wsparcie w 2022 roku).

W ramach projektu można otrzymać:
• refundację kosztów transportu
• refundację kosztów tłumaczenia dokumentów
• refundację kosztów uzyskania państwowego certyfikatu języka polskiego • refundację kosztów ewakuacji
• bezpłatne podręczniki do nauki języka polskiego „RAZ, DWA, TRZY I PO POLSKU MÓWISZ TY!” tom od I do V.
• Konsultacje indywidualne w kwestiach administracyjno-pobytowych (np. świadczeń socjalnych dla uchodźców, wyrobienie Karty Polaka, karty pobytu, obywatelstwa itp.)

Szczegóły dotyczące możliwości udziału w projekcie, sposobu składania wniosków oraz indywidualne konsultacje udzielane są w języku polskim i ukraińskim:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 pod numerami infolinii: +48 518 254 853 oraz +48 519 023 817, bądź mailowo: ukrainapomoc@wid.org.pl

Fundacja Wolność i Demokracja znajduje się pod adresem: Al. Jerozolimskie, 30/14, 00-024 Warszawa
Informacje na temat projektu dostępne są na stronie: www.wid.org.pl

ФОНД СВОБОДА I ДЕМОКРАТІЯ FUNDACJA WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA запрошує воєнних біженців з України до участі в проєкті „ДОПОМОГА ПОЛЯКАМ З УКРАЇНИ ” в 2023 р.


Хто може взяти участь у проєкті


Власники Карти П оляка та найближч і члени їх сім’ї (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати), а також ос оби , які мають рішення про отримання репатріаційної візи або рішення про підтвердження польського походження з метою репатріації. За умови, що вони через війну в Україні приїхали і пребувають у Польщі після 24 лютого 2022 року, але не отримував али допомоги в рамках проєкту у 2022 році


В рамах проє кту мож на отримати:
• відшкодування транспортних витрат
• відшкодування витрат на переклад документів
• відшкодування витрат на отримання державного сертифіката про знання польської мови
• відшкодування витрат на евакуацію
• безкоштовні підручники для вивчення польської мови „RAZ, DWA, TRZY I PO POLSKU MÓWISZ TY!” том I – V.
• Індивідуальні консультації з адміністративних питань (наприклад, соціальні виплати, отримання Карти Поляка, карти сталого побуту, громадянства тощо)


Деталі щодо можливості участі в проєкті, способу подачі заявок та індивідуальні консультації надаються польською та українською мовами:
з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами інфолінії: + 48 518 254 853 та +48 519 023 817,
або електронною поштою: ukrainapomoc@wid.org.pl

ФОНД СВОБОДА i ДЕМОКРАТІЯ FUNDACJA WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA розташований за адресою:
Al. Jerozolimskie 30/14, Warszawa 00 024.

Інформація про проект доступна на сайті: www.wid.org.pl

Trwałość projektu „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”

Informacja dotycząca trwałości projektu

„Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”

Nr RPPM.06.02.02-22-0067/20

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż w ramach zapewnienia trwałości rezultatów projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia” oferuje osobom zainteresowanym następujące formy wsparcia:

I. W zakresie wspierania rodzin:

1) usługi świadczone w ramach Świetlicy Socjoterapeutycznej (43 dzieci);

2) wsparcie asystenta rodziny (2 specjalistów);

3) wsparcie animatora lokalnego (2 specjalistów).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z:

Patrycja Obłuda

Telefony do kontaktu: 536 808 915

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi deklaruje tym samym instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług w okresie 01.10.2023r. do 30.09.2026 r.

Przygotowała: Patrycja Obłuda

POTRZEBUJESZ ZAŚWIADCZENIA:
– zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego (e-US) na podatki.gov.pl
– wyraź zgodę na doręczenie elektroniczne na swoje konto e-US
– uzupełnij wniosek o wydanie zaświadczenia
– wyślij
Możesz otrzymać zaświadczenie elektroniczne nawet w ciągu kilku minut od złożenia wniosku.
Uzyskanie zaświadczenia w e-US jest bezpłatne.
Dzięki udostępnieniu usługi doręczeń na konto e-US użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na e-Korespondencję odbierają potrzebne
dokumenty, w tym zaświadczenia nie wychodząc z domu.

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

17 PAŹDZIERNIKA

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Ten szczególny dzień poświęcony jest najuboższym jako znak solidarności i braterstwa oraz zaangażowania się w poszanowanie i przestrzeganie Praw Człowieka.

W tym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rumi dla osób najbardziej potrzebujących przygotował paczki z produktami żywnościowymi. Część z nich zostanie rozdana podczas projektu „Wioski Dobra”  w trakcie środowych obdarowań gorącą zupą najbardziej potrzebujących. Pozostałe paczki zostaną przekazane do Fundacji z Miłości – „Bożej Przystani”.

Nie bądźmy obojętni !                                 

Pomagajmy z sercem !

Przygotowała: Justyna Malinowska

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pojawiły się nowe wytyczne dotyczące Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

O rozpoczęciu kwalifikacji Beneficjentów do kolejnego Podprogramu 2023 będziemy informować na stronie internetowej.

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej:

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej14, tj. 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych: 12.2023 – 10.2024

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami:

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Podprogram 2023 – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

przygotowała: Agata Jażdżewska

Rozmiar czcionki
Kontrast