Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mops.rumia.pl.

Dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2

84-200 Rumia

tel: 58 671 05 56

fax: 58 671 08 36

e-mail: sekretariat@mops.rumia.pl

 

Data publikacja strony internetowej: 2017-02-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-25

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • niektóre materiały multimedialne, dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, prezentacje multimedialne, dokumenty w formacie pdf nie są zgodne z wymogami określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ewelina Gajewska

e-mail: sekretariat@mops.rumia.pl

tel: 58 671 05 56 wew. 810

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do MOPS w Rumi pocztą lub droga elektroniczną.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba MOPS w Rumi mieści się przy ul. Ślusarskiej 2. Wejście do budynku zostało oznaczone tablicą informacyjną oraz jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku – budynek parterowy.

Obok budynku znajduje się parking dla samochodów osobowych, na którym wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast