Fundusz Alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny na okres 2020/2021

 

Wydawanie oraz przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z fundusz alimentacyjnego odbywa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego,  przy ulicy Abrahama 17, pokój nr 2, w dniach:                           

poniedziałek:  od 10:00 do 17:00

wtorek:           od 8:00 do 13:00

środa:             od 8:00 do 13:00

czwartek:       od 8:00 do 13:00

piątek:            od 8:00 do 13:00

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Po 31 października osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego może złożyć wniosek w każdym czasie, zaś prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od miesiąca w którym wpłynął wniosek.

 

Komu i kiedy przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej – dzieckudo ukończenia przez nie 18 roku życia; do ukończenia 25 roku życia gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej; bezterminowo gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej tj. dziecku, które ma zasądzone od rodzica alimenty (na podstawie: wyroku, postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem) w sytuacji gdy egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

 

Dochód uprawniający do świadczeń

Świadczenia z FA przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł netto. 

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Począwszy od okresu zasiłkowego 2020/2021, tj. od dnia 1 października 2020 r. wprowadzono nową zasadę przyznawania świadczenia „złotówka za złotówkę”. Stanowi ona, że w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Dodatkowo uwarunkowane jest to tym, iż w przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Dla przykładu:

  1. Dochód na osobę w rodzinie wynosi 925 zł, wysokość przekroczenia kryterium 900 zł wynosi 25 zł, osoba uprawniona jest do alimentów w wysokości 400 zł. Zatem świadczenie z funduszu alimentacyjnego w wysokości 400 zł zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia, tj. 25 zł i zostanie przyznane w wysokości 375 zł.
  2. Dochód na osobę w rodzinie wynosi 925 zł, wysokość przekroczenia kryterium 900 zł wynosi 25 zł, osoba uprawniona jest do alimentów w wysokości 700 zł. Zatem świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługujące w wysokości 500 zł zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia, tj. 25 zł i zostanie przyznane w wysokości 475 zł.
  3. Dochód na osobę w rodzinie wynosi 1.305 zł, wysokość przekroczenia kryterium 900 zł wynosi 405 zł, osoba uprawniona jest do alimentów w wysokości 500,00 zł. Zatem świadczenie z funduszu alimentacyjnego pomniejszone o kwotę przekroczenia nie przysługuje, gdyż wynosi 95 zł i tym samym jest niższe niż wymagalne 100 zł.

 

Kto może złożyć wniosek

Wniosek może złożyć:

  • pełnoletnia osoba uprawniona
  • przedstawiciel ustawowy osoby uprawnionej

Co należy dołączyć do wniosku:

Do wniosku o świadczenie z  FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO  należy dołączyć :

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych w okresie ostatnich 2 miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o świadczenie alimentacyjne + zaświadczenie za cały 2019 rok o wyegzekwowanych przez komornika alimentach;

– odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu);

– zaświadczenie Urzędu Skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku; w roku 2019;

– zaświadczenie lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów (załącznik FA-03);

– zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej powyżej 18 roku życia do szkoły lub szkoły wyższej w roku szkolnym 2020/2011 (pełnoletnia osoba uprawniona do świadczeń z funduszu składa wniosek sama na siebie);

– informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności;

– zaświadczenie Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych w roku 2019 lub nakaz płatniczy za 2019;

– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do alimentów w przypadku osoby pełnoletniej, nieuczącej się.

 

Akty Prawne

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2020, poz. 808 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawie o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1467 )

Rozmiar czcionki
Kontrast