Archiwum kategorii: Aktualności

Terminy odbioru żywności POPŻ

Terminy odbioru żywności

dla osób zakwalifikowanych –

z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020  współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020. Odbiór w siedzibie Harcerskiego Ośrodka Centrum Przygody ZHP w Rumi przy
ul. Włókienniczej 14a zgodnie z przedstawionym harmonogramem:

Styczeń
28.01.2021-29.01.2021     10.00-17.00
Luty
25.02.2021-26.02.2021    10.00-17.00
Marzec
25.03.2021-26.03.2021    10.00-17.00
Kwiecień
29.04.2021-30.04.2021    10.00-17.00
Maj
27.05.2021-28.05.2021    10.00-17.00  

W sytuacji braku możliwości odbioru paczki żywnościowej w w/w terminach należy indywidualnie umówić termin odbioru żywności  kontaktując się z jednym z poniższych numerów:

            1. P. Bogdan Formella    – 502-123-664

            2. P. Tadeusz Kniaziew  – 798-478-501

           3. Biuro ZHP                    – 58 671-08-44          

W sytuacji braku możliwości osobistego odbioru paczki żywnościowej należy pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę. W upoważnieniu należy wyraźnie wskazać z imienia i nazwiska kogo upoważniamy oraz wskazać przyczynę braku osobistego odbioru.

„MOCdajnia”

Z dniem 22 stycznia br. rusza grupa wsparcia dla kobiet, które doznały
i nadal doświadczają przemocy w związku „MOCdajnia”.
Spotykać będziemy się w zależności od potrzeb, ale na pewno raz w miesiącu.
Doświadczenie „wspólności”, zrozumienia, akceptacji, a nie oceniania jest
uzdrawiającym czynnikiem i motywacją by kobiety
dążyły do odzyskania normalności w codziennym życiu i godności.

Rekrutacja na stanowisko asystent rodziny


ZSP.1101.01.2021

 ZASTĘPCA DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ul. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKA PRACY

ASYSTENTA RODZINY – 2 ETATY

W DZIALE WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

(umowa na czas określony od dnia 01.02.2021 r. do dnia 30.06.2023 r.)

w wymiarze pełnego etatu 

OFERTA Z DNIA 08.01.2021 r.

w ramach realizacji Projektu ,,Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia” 
nr RPPM.06.02.02-22-0067/20

Projekt „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”

Pragniemy poinformować, iż  w Gminie Miejskiej Rumia realizowany jest projekt pt.:

„Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Działanie 06.02. Usługi Społeczne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od 01.11.2020 do 30.06.2023 w partnerstwie z Fundacją dla Was.

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Rumi, w której opieką zostanie objętych 43 dzieci z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz poprzez utworzenie w Rumi 4 miejsc usług w ramach Centrum Wsparcia Rodziny (dwoje asystentów rodziny oraz dwoje animatorów lokalnych), z których to usług skorzysta 200 osób. Wartość projektu to 2 827 690 zł, w tym wysokość dofinansowania wynosi 2 686 305,50 zł.

Projekt zakłada realizację:

  • Utworzenia i funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej, w tym:
  • Adaptację i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę
  • Bieżące funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutyczne
  • Usług w ramach Centrum Wsparcia Rodziny, w tym:
  • Asystenturę rodzin
  • Pozostałe usługi wsparcia rodzin

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA, ODBIORU I WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH

DA.222.1.71.2020

Rumia, dnia 08.12.2020

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zmian.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na świadczenie kompleksowej usługi w zakresie opróżniania, odbioru i wywozu nieczystości stałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z pojemników  usytuowanych   przy   siedzibie   Miejskiego   Ośrodka   Pomocy   Społecznej   w    Rumi, na ul. Ślusarskiej 2, od dnia 01.01.2021 r. do  dnia 31.12.2021 r.