Archiwum kategorii: Aktualności

Zapytanie ofertowe na usługi doradcy zawodowego

DA.222.2.6.2022

Rumia, dnia 14 czerwca 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

realizację usług doradztwa zawodowego, przygotowania i przeprowadzenia warsztatów aktywizacji zawodowej oraz usług wspierających aktywizację zawodową dla odbiorców ostatecznych projektu Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE NR RPPM.06.01.01-22-0004/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.1. „Aktywna Integracja” Poddziałanie 6.1.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi przy współpracy z Kaszubską Spółdzielnią Socjalną „Przystań” z siedzibą w Żelistrzewie rozpoczął nabór do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-  Edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Usługi asystencji osobistej wpisują się w jeden z głównych celów Funduszu, tj. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych powyżej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o programie zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rumi pod numerem 58 671 05 56

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi przy współpracy z Kaszubską Spółdzielnią Socjalną „Przystań” z siedzibą w Żelistrzewie rozpoczął nabór do Programu Opieka Wytchnieniowa –  Edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Osobista, stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą, których niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Zaangażowanie w sprawowanie opieki często utrudnia podejmowanie innych zadań niezbędnych dla funkcjonowania rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego. Co więcej, kondycja zdrowotna osób sprawujących codzienną długotrwałą opiekę z czasem ulega pogorszeniu, co przekłada się na mniejszą skuteczność, a tym samym obniżenie komfortu życia osoby niepełnosprawnej oraz samego opiekuna.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Głównym celem Programu rządowego jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o programie zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rumi pod numerem 58 671 05 56

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług tymczasowego schronienia

Znak sprawy: DA.221.3.2022

Rumia, dnia 10.06.2022 r.

ŚWIADCZENIE USŁUG TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ WYŻYWIENIA ORAZ USŁUG UKIERUNKOWANYCH NA WZMACNIANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, WYJŚCIE Z BEZDOMNOŚCI I UZYSKANIE SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ DLA OSÓB BEZDOMNYCH – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

(z podziałem na części A –D)”

Wnioski na Bony na aktywność


Fundacja Dla Was zaprasza do składania wniosków na Bony na aktywność.

Czy od dawna planujesz jakieś wydarzenie? Marzy Ci się happening opowiadający o ważnej dla Ciebie sprawie? Chciałbyś zorganizować wystawę lokalnego fotografa? A może masz zupełnie inny pomysł na aktywność dla mieszkańców Twojego miasta? Jeżeli na chociaż jedno pytanie odpowiedź brzmi tak, to bon na aktywność jest właśnie dla Ciebie! Dzięki dofinansowaniu możesz zamienić „fajnie by było zrobić” na „zróbmy to!”. Bonami na aktywność chcemy wspierać naszych mieszkańców w ich działaniach oraz propagować idee lokalnych działań na rzecz ważnych spraw.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy czują potrzebę serca do zrobienia czegoś pozytywnego!


Bony na aktywność – co to takiego?


Bony na aktywność to nic innego jak dofinansowanie Twojego pomysłu! Jeżeli od dawna chodzi Ci po głowie organizacja ciekawego wydarzenia, niecodziennych zajęć lub kampanii społecznej w ważnej dla Ciebie sprawie to nie czekaj już więcej, tylko wypełnij wniosek i zgłoś swój pomysł!


Bony na aktywność – dla kogo?


Bon może otrzymać każdy pełnoletni mieszkaniec Rumi, który prawidłowo wypełni wniosek i przedstawi nam swój pomysł. Nie musisz mieć fundacji, stowarzyszenia czy własnej firmy, wystarczy Ci wsparcie przynajmniej 2 osób, które tak jak Ty mają siłę i energię do działania.
 
Wniosek dostępny na stronie www.dlawas.org oraz w Strefie Dla Was ul. Pomorska 11.
 
Wypełnione wnioski prosimy składać na adres strefa@dlawas.org lub osobiście w Strefie Dla Was ul. Pomorska 11, Rumia do dnia 30.06.2022 r.
 
Informacje oraz konsultacje wniosków osobiście w Strefie Dla Was oraz telefonicznie pod nr 58 500 87 28

REKRUTACJA NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO DO PROJEKTU KIS ZAGÓRZE

ZSP.1101.04.2022                                        Rumia, dnia 01.06.2022 r.                      

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

 OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (KIS ZAGÓRZE)

 (umowa na czas określony)

w pełnym wymiarze czasu pracy

OFERTA Z DNIA 01.06.2022 ROKU