Archiwum kategorii: Aktualności

Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

Celem konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” jest wyróżnienie seniora, pracodawcy, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim.

Zgłoszenia Kandydatów można przesyłać do 28 kwietnia br. Link do zaproszenia:

Nagrodę otrzymują Seniorzy, osoby działające na rzecz Seniorów oraz Pracodawcy i organizacje pozarządowe przyczyniające się, poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

 • Zwyczajny – Niezwyczajny Senior / Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka,
 • Pracodawca przyjazny Seniorom,
 • Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów.

Kto może uczestniczyć?

W Konkursie mogą wziąć udział: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, pracodawcy z terenu województwa pomorskiego, którzy spełnią wymagania Regulaminu Konkursu.

 • W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior / Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka: Osoby w wieku 60 lat i więcej, z terenu Województwa Pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej.
 • W kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom: Pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia.
 • W kategorii Przyjaciel/ Przyjaciółka Seniorów: organizacje pozarządowe, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu Województwa Pomorskiego wyróżniający się w sposób szczególny w działaniach na rzecz osób starszych, w tym inicjujących współpracę międzypokoleniową.

Kto może zgłosić kandydata?

Dokonać zgłoszenia mogą:

 • jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego;
 • organizacje pozarządowe zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów z województwa pomorskiego;
 • osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego.

Jedna organizacja pozarządowa, samorząd i osoba fizyczna mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej z kategorii.

Jak można dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając wypełniony i podpisany przez Kandydata i Zgłaszającego Formularz zgłoszeniowy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniorów” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27).

Terminarz

Nabór zgłoszeń trwa od 24 marca do 28 kwietnia br.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 maja br.

Informacje

Szczegółowych informacji w sprawie Konkursu udziela:

Barbara Bałka, tel. 58 326 87 34; adres e-mail: b.balka@pomorskie.eu

Projekt „Żywnościowy SOS”

Projekt „Żywnościowy SOS”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje o możliwości skorzystania z projektu „Żywnościowy SOS” współfinansowanego przez Fundację Biedronki oraz Caritas Archidiecezji Gdańskiej. W ramach projektu seniorzy, osoby samotne oraz potrzebujące mogą skorzystać ze wsparcia żywnościowego składającego się z dwudaniowego obiadu. Posiłki podawane są w  Centrum Pomocowym Caritas im. Św. O. Pio na ul. Jęczmiennej 8 w Gdyni, około godz.: 12:30 od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym umówieniu.

Przygotowała : Agata Jażdżewska

OGŁOSZENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

ZAMAWIAJĄCY

GMINA MIEJSKA RUMIA – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ZNAK SPRAWY: 221.1.2023

ogłoszenie o zamówieniu na:

ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIEJSKIEJ RUMIA, ŚWIADCZONE NA ZASADACH ZGODNYCH Z PROGRAMEM MRiPS „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023”, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Opieka wytchnieniowa” edycja 2023

Gmina Miejska Rumia przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

W związku z przystąpieniem do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, ul. Ślusarska 2, 84 – 230 Rumia, informuje o możliwości zgłaszania się do wyżej wymienionego Programu.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2.osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Kwalifikacja do przyznania usługi opieki wytchnieniowej następuje na podstawie:

 1. Karty zgłoszeniowej do Programu „Opieka wytchnieniowa”, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.
 2. Kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 3. Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny, której wzór stanowi zał. nr 6 – kartę wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Do kompletu dokumentów należy dołączyć druk „Rozliczalność_OW” oraz „Wskazanie_OW”.

Wymagane dokumenty należy składać:

 1. osobiście w siedzibie tut. Ośrodka (siedziba MOPS mieści się przy ul. Ślusarskiej 2 w Rumi, w godzinach pracy Ośrodka tj. 7.30 – 15.30) lub
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres tut. Ośrodka  lub
 3. przez elektroniczną skrzynkę podawczą tut. Ośrodka: /MOPSRUMIA/SkrytkaESP (link na stronie http://mops.rumia.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza/)

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 58 671-05-56 w. 816

Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 będzie możliwa pod warunkiem otrzymania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi. od Wojewody Pomorskiego środków z Funduszu Solidarnościowego, o których mowa w art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej z Wojewodą umowy.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

Przygotowała: Agata Jażdżewska

Kampania społeczna „#Rozmawiaj#Reaguj”

Kampania „#Rozmawiaj#Reaguj” została przygotowana przez Państwową Komisję do spraw przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, której celem jest uwrażliwienie oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich oraz wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci , które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

Z pierwszego raportu sporządzonego przez tę Komisję wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach były najczęściej dzieci w wieku 13-15 (49 %) i 7-12 (41 %) lat. W momencie popełniania czynu 76 % krzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu pod opieką rodziców. W 54 % przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej informacją o dziejącej się krzywdzie ujawnia samo dziecko, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami oraz negatywną oceną swojego zachowania. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości, że to dorosły popełnia czyn zabroniony. TO NIGDY NIE JEST WINA DZIECKA!

Dlatego też PKDP chce szczególnie uwrażliwić społeczeństwo na sygnały płynące od dziecka i nie lekceważenie tego co jest przez nie zgłaszane.

W ramach opisywanej kampanii zostały przygotowane plakaty, skierowane do wszystkich obywateli, w szczególności zaś opiekunów dzieci i młodzieży. Odczytując umieszczony na plakatach kod QR, można przenieść się na stronę internetową kampanii, gdzie zawarte są wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dzieci , tak aby mógł on dać małoletniemu odpowiednie wsparcie.

Jedno ze wskazań Kampanii  to: „ Gdy zauważysz, że dziecko jest m.in.: przygnębione i zalęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niska samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj. #Rozmawiaj#Reaguj.”

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

BĄDŹMY UWAŻNI

ROZMAWIAJMY

REAGUJMY

Przygotowała: Agata Jażdżewska

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023

Gmina Miejska Rumia przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

W związku z przystąpieniem do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, ul. Ślusarska 2, 84 – 230 Rumia, informuje o możliwości zgłaszania się do wyżej wymienionego Programu chętnych osób posiadających orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

Kwalifikacja do przyznania usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej następuje na podstawie:

 • karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.
 • karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu.
 • kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowym założeniem Programu jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją (pkt. III p. 3 Programu).

W związku z powyższym informujemy, że wsparciem w pierwszej kolejności będą objęte osoby wymienione powyżej, a dodatkowym kryterium będzie kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty należy składać:

 • osobiście w siedzibie tut. Ośrodka (siedziba MOPS mieści się przy ul. Ślusarskiej 2 w Rumi, w godzinach pracy Ośrodka tj. 7.30 – 15.30) lub
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres tut. Ośrodka lub
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą tut. Ośrodka: /MOPSRUMIA/SkrytkaESP (link na stronie http://mops.rumia.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza/)

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 58 671-05-56 w. 816

Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 będzie możliwa pod warunkiem otrzymania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi. od Wojewody Pomorskiego środków z Funduszu Solidarnościowego, o których mowa w art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej z Wojewodą umowy.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę:

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEJ/KSIĘGOWEGO

  Rumia, dnia 15.02.2023 r.

ZSP.1100.01.2023

 ZASTĘPCA DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

UL. ŚLUSARSKA 2,  84 – 230 RUMIA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

KSIĘGOWEGO

W DZIALE FINANSOWO – KSIĘGOWYM

(umowa na czas określony) 

w wymiarze 1/1 ETAT

OFERTA Z DNIA 15 Lutego 2023 ROKU