DODATEK W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTYWANIEM NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

■  Terminy składania wniosków oraz wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

O przyznanie dodatku można wystąpić w okresie od września 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Osoby uprawnione do dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy – zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się: osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

 Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że: jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego; gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła

■ Wysokość kwoty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można złożyć w:

  • Klubie Integracji Społecznej, ul. Sabata 3, świetlica na parterze budynku
  • drogą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP.

Numer kontaktowy do pracownika realizującego dodatek 516-415-679, sekretariat 58 671-05-56 wewn. 800.

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, UL. SABATA 3:

PONIEDZIAŁEK                 9:00 – 16:30

WTOREK                             8:00 – 11:00

ŚRODA                                dzień pacy wewnętrznej

CZWARTEK                        8:00 – 13:00

PIĄTEK                                dzień pracy wewnętrznej

Rozmiar czcionki
Kontrast