Świadczenia niepieniężne

Praca socjalna

Praca socjalna, o której mowa w art. 45 ustawy – czyli działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku społecznym poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Praca socjalna prowadzona jest:

  • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
  • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

W działalności tej wykorzystuje się właściwe jej metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Kontrakt socjalny

Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby zwracającej się o pomoc, pracownika socjalnego oraz Dyrektora Ośrodka). Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego. Kontrakt zawiera opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań koniecznych do podjęcia przez nią, a także formę, zakres i czas udzielanej przez Ośrodek pomocy. W kontrakcie odnotowuje się również wszystkie uwagi, dotyczące realizacji kontraktu. Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowywany jest z jednej strony do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej – do form wsparcia, zaproponowanych przez Ośrodek.

Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną:

Osoby i rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę zatrudnioną, a także marnotrawienie przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, będą marnotrawienie własnych zasobów finansowych oraz ich nieracjonalne wykorzystywanie może stanowić podstawę do ograniczenia lub odmowy przyznania świadczeń albo przyznanie pomocy w formie niepieniężnej. Również odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub nie wywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować ograniczenie lub odmowę przyznania świadczenia.

Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie swojej sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.

Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne, o którym mowa w art. 46 ustawy, w szczególności prawne, psychologiczne  i rodzinne, świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Realizowane jest bez względu na posiadany dochód.

  • Poradnictwo pedagogiczne realizuje się poprzez spotkania indywidualne, w diadach i z całymi rodzinami. Prowadzona jest terapia pedagogiczna.
  • Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i wsparcia terapeutycznego. Prowadzone są spotkania indywidualne, w diadach i całymi rodzinami.
  • Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną. Realizuje się zajęcia grupowe o charakterze psychoedukacyjnym jak Szkoła dla Rodziców, Grupa wsparcia dla rodziców.

Poradnictwo świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi:

Pedagogiczne: poniedziałek- piątek 7.30-15.30 w Zespole Poradnictwa Rodzinnego przy ul. Starowiejskiej 17.

Psychologiczne: poniedziałek- piątek 7.30 – 15.30 w Zespole Poradnictwa Rodzinnego przy ul. Starowiejskiej 17.

Poradnictwo bezpłatne świadczone przez inne podmioty Rumi:

Od 2 stycznia 2023 roku nieodpłatne poradnictwo prawne realizowane jest w:

Klubie Integracji Społecznej przy ul. Sabata 3, parter pokój 12, w godz. 7.30 – 15.30.

Kontakt telefoniczny pod numerem 58/7361090 wew. 885.

Bliższe informacje na stronie internetowej:

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa, o której mowa w art. 47 ustawy – stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin znajdujących się w kryzysie, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania występujących dysfunkcji. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia dostępnego przez całą dobę.

  • Mieszkańcy powiatu Wejherowskiego mogą nieodpłatnie skorzystać z pomocy psychologicznej i prawnej. Poradnictwo odbywa się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź osobistym w trakcie, którego zostaje ustalony termin spotkania z konkretnym specjalistą. Wsparcie udzielane jest w ramach Zespołu Interwencji Kryzysowej. Bliższe informacje na stronie internetowej:

http://www.pcprwejherowo.pl/centrum-interwencji-kryzysowej/przemoc-w-rodzinie/

Rozmiar czcionki
Kontrast