Ekonomia Społeczna

Spółdzielnia Socjalna „Linia – Zagórska Struga”

24 marca 2022 uchwałą Rady Miejskiej Rumi powołana została Miejsko – Gminna Spółdzielnia Socjalna „Linia-Zagórska Struga”. Będzie ona działać na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej członków i pracowników, prowadzić działalność społeczno – oświatową i kulturalną na rzecz swoich członków, pracowników i ich środowiska lokalnego. Spółdzielnia będzie zatrudniać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, odbudowując i podtrzymując u nich umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, oraz pełnienia ról społecznych , odbudowując zdolności do samodzielnego świadczenia pracy.

Planowane działania spółdzielni mają w pierwszej kolejności obejmować swoim zakresem funkcjonowanie zespołu remontowo – budowlanego, a następnie realizację usług opiekuńczych w ramach systemu wsparcia socjalnego.

więcej szczegółów dotyczących powołania spółdzielni i założeń jej funkcjonowania znajdziecie Państwo w dokumencie Uchwały Nr XXXIX/543/2022 z dnia 24 marca 2022r. dostępnej na stronach UM Rumia.


Tworzymy w Rumi Spółdzielnię Socjalną

Z przyjemnością informujemy, że prace koncepcyjne nad powstaniem w naszym mieście Spółdzielni Socjalnej przechodzą do etapu realizacji! Poszukujemy osób, które chciałyby rozpocząć pracę w naszym przedsiębiorstwie społecznym. Pracownicy spółdzielni będą realizowali działania o charakterze konserwatorsko – remontowym w jednostkach na terenie gminy. Wszystkie osoby zainteresowane współpracą zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 22 marca o godzinie 12:00 w Klubie Integracji Społecznej przy ulicy Sabata 3 w Rumi.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Czym są Podmioty Ekonomii Społecznej?

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z krótkim (2 minutowym) filmem wyjaśniającym, czym są podmioty ekonomi społecznej. Film pochodzi z facebookowego profilu Pomorska Ekonomia Społeczna, na który serdecznie Państwa zapraszamy – jeśli szukacie informacji z tego obszaru, to miejsce jest prawdziwą skarbnicą wiedzy!

https://fb.watch/bdURBU5dHu/

—————————–

Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot

Ilustracja

Kim jesteśmy?

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (dawniej: Gdański Obszar Metropolitalny) to stowarzyszenie 59 gmin, miast i powiatów, w których mieszka ponad 1,6 mln mieszkańców. Swoją działalność rozpoczęliśmy 15 września 2011 roku. Najważniejszym celem OMGGS jest podejmowanie działań, które poprawiają komfort i jakość życia mieszkańców. Chcemy, by nasza metropolia rozwijała się gospodarczo i społecznie i mogła konkurować z innymi obszarami metropolitalnymi w kraju i na świecie. Działamy w takich obszarach jak: transport publiczny, rynek pracy i aktywizacja mieszkańców, ekonomia społeczna, integracja migrantów, kultura i promocja zdrowia, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i promocja.

Od 2015 roku OMGGS jest jedną z instytucji pośredniczących we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zarządzamy funduszami europejskimi o wartości 1,76 mld zł, co przekłada się na pakiet prawie 180 projektów o całkowitej wartości 3,13 mld zł.

Rozwój społeczny

W obszarze rozwoju społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowane są cztery przedsięwzięcia, stanowiące pakiety projektów:

Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej poprzez ukierunkowanie wsparcia na aktywizację społeczno-zawodową osób i rodzin dotkniętych
i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, usługi społeczne i tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej.

Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej polega na wypracowaniu
i wdrożeniu trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno-zawodowej opartego o aktywną integrację, usługi społeczne i ekonomię społeczną, realizowane w ramach kompleksowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Cele szczegółowe to:

 • zwiększenie szans na zatrudnienie, w tym w podmiotach ekonomii społecznej, wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji.
 • zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację zintegrowanych, spersonalizowanych i zdeinstytucjonalizowanych usług ze szczególnym uwzględnieniem asystentury.
 • rozwój i wzmocnienie potencjału rozwojowego podmiotów ekonomii społecznej ukierunkowane na wzrost zatrudnienie i aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 • poprawa skuteczności i efektywności systemu integracji społecznej
  i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez uspójnienie polityki oraz wielowymiarowe i wszechstronne wsparcie realizowane na poziomie metropolitalnym.
 • zwiększenie spójności społecznej oraz aktywności i partycypacji społecznej
  w wymiarze lokalnym poprzez animowanie i organizowanie społeczności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich otoczenia.

Zintegrowane projekty rewitalizacyjne miast: Gdańsk, Gdynia, Wejherowo, Tczew, Rumia, Kartuzy, Puck, Żukowo

Działania w zakresie kompleksowej rewitalizacji dotyczyć będą nadawania i przywracania funkcji społecznych zdegradowanym obszarom w miastach, wyznaczonym w oparciu o kryteria przestrzenne, ekonomiczne i społeczne, uwzględniające stopień nasilenia problemów społecznych, związanych w szczególności z izolacją materialną i społeczną mieszkańców. Realizowane w ujęciu kompleksowym przedsięwzięcia, wynikające z lokalnych programów rewitalizacji, będą obejmowały w szczególności wspieranie integracji społeczno-zawodowej mieszkańców zdegradowanych obszarów miejskich oraz rewaloryzację, modernizację
i adaptację istniejącej zabudowy, zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych.

Realizacja zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych nakierowana jest na osiągnięcie kompleksowości interwencji tj. połączenia działań skierowanych do mieszkańców w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej i usług społecznych z działaniami infrastrukturalnymi wpływającymi na poprawę jakości i estetyki przestrzeni. Skutkiem takiego podejścia będzie zniwelowanie poziomu degradacji poszczególnych obszarów.

W oparciu o zdefiniowane w Strategii ZIT wskaźniki obligatoryjne i fakultatywne, miasta dokonały delimitacji obszarów wymagających wsparcia, na których w latach 2016-2022 realizowane będą następujące projekty rewitalizacyjne:

 1. Kompleksowa rewitalizacja Centrum Kartuz
 2. Rewitalizacja Zagórza w Rumi
 3. Miasto od–nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie
 4. Gdynia OdNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa – Opata Hackiego
 5. Rewitalizacja Centrum Pucka
 6. Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku
 7. Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku
 8. Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku
 9. Rewitalizacja Oruni w Gdańsku
 10. Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie
 11. Gdynia OdNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacji
 12. Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa
 13. Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa
Rozmiar czcionki
Kontrast