RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, którego dane kontaktowe są następujące:

– adres korespondencyjny: ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

– numer telefonu: (58) 671 05 56

– e-mail: sekretariat@mops.rumia.pl

Administrator wyznaczył do pełnienia funkcji:

– Inspektor ochrony danych – pani Grażyna Kawczyńska,

– Zastępca Inspektora ochrony danych – Pani Małgorzata Zgutka

z którymi można się skontaktować pisząc na adres e-mail iodo@mops.rumia.pl

Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy
Złożenie aplikacji drogą mailową traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisy prawa.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi 84-230 Rumia ul. Ślusarska 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail iodo@mops.rumia.pl. Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz zgoda osoby. Dane osobowe kandydata do pracy nie są udostępniane żadnym odbiorcom. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 10 lat od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (zgodnie z  art. 4421. § 1, w związku z art. 118 Ustawy – Kodeks Cywilny), przy czym dokumenty aplikacyjne kandydatów będą przechowywane przez okres miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci mogą dokonywać odbioru swoich dokumentów. MOPS w Rumi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku rekrutacji nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.   Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi  udział w procesie rekrutacji.

Kandydat do pracy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz mam prawo do bycia zapomnianym,  gdy nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie lub nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub droga mailową, jeżeli aplikacja została przesłana za pomocą maila. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Obowiązek informacyjny wobec pracownika
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi 84-230 Rumia ul. Ślusarska 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail iodo@mops.rumia.pl.. Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe pracownika udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa (m.in. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komornik, Sądy, PIP, Policja, Prokuratura ) oraz banki i inne podmioty na wniosek pracownika. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane w tym przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania umowy o pracę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika)oraz na czas niezbędny do dochodzenia roszczeń wiążących się z zawartą umową o pracę. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do czasu wycofania zgody, żądania usunięcia lub bycia zapomnianym, nie dłużej niż do czasu usunięcia akt osobowych. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi  realizację zadań pracodawcy.

Pracownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz mam prawo do bycia zapomnianym, gdy nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie lub nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub droga mailową, jeżeli aplikacja została przesłana za pomocą maila. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Obowiązek informacyjny wobec osoby, z która zawarto umowę zlecenia/o dzieło
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi 84-230 Rumia ul. Ślusarska 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail iodo@mops.rumia.pl.Celem przetwarzania jest realizacja umowy zawartej z administratorem, realizacja obowiązków i praw wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.Podstawą przetwarzania jest zawarcie umowy. Dane osobowe udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa (m.in. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komornik, Sądy, PIP) oraz banki i inne podmioty określone w umowie. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 5 lat i 3 miesięcy od końca roku obrachunkowego lub na czas niezbędny do dochodzenia roszczeń wiążących się z zawartą umową. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi podpisanie umowy.

Osoba ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Obowiązek informacyjny wobec osób korzystających ze świadczeń MOPS (nie dotyczy Uczestników Projektów z UE)
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi 84-230 Rumia ul. Ślusarska 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail iodo@mops.rumia.pl.Celem przetwarzania danych osobowych jest przyznawanie i udzielania świadczeń oraz realizacja innych zadań z pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia psychicznego, realizacji zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, z zakresu przeciwdziałania narkomanii, realizacja zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, realizacja zadań w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizacja zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem„, realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. udzielenie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie poradnictwa, psychologicznego, socjalnego i rodzinnego), realizacja zadań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, realizacja z zakresu prac społecznie użytecznych oraz realizacja Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zadań z zakresu zatrudnienia socjalnego , realizacja obowiązków wynikających z kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego oraz  kodeksu postępowania cywilnego.

Podstawą przetwarzania są: ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa a dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, ustawa z dnia 09 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, (w tym na czas dochodzenia roszczeń), stosownie do Instrukcji Kancelaryjnej z Instrukcją Kancelaryjną. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, gdy nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie lub nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia pomocy / przyznania świadczeń. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

-CO DO OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ,

– CO DO KTÓRYCH ISTNIEJE PODEJRZENIE, żE SĄ DOTKNIĘTE PRZEMOCĄ ,

– CO DO INNYCH OSÓB POZOSTAJĄCYCH WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE Z OSOBĄ, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE,
LUB Z OSOBĄ STOSUJĄCĄ PRZEMOC W RODZINIE

– CO DO KTÓRYCH ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJĄ PRZEMOC,

– CO DO STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi,  zwany dalej Administratorem:

 • adres korespondencyjny ul. Ślusarska 2; 84-230 Rumia;
 • numer telefonu (58) 58 671 05 56;
 • możliwe jest również skorzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: adres skrzynki    /MOPSRUMIA/SkrytkaESP
 • niezależnie od wprowadzonego kanału komunikacji poprzez skrzynkę podawczą osoby, które nie dysponują środkami do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, w sprawach danych osobowych mogą korzystać z poczty e-mail sekretariat@mops.rumia.pl

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iodo@mops.rumia.pl

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana dane osobowe będzie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Podstawa przetwarzania danych

Na podstawie art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury ,,Niebieskiej Karty”, określających wzory formularzy ,,Niebieska Karta” oraz  Uchwały Nr Uchwała Nr XLVI/507/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2014-2020.

Okres przechowywania danych

Zebrane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania
i archiwizacji wynikającej z obowiązujących przepisów prawa tj. 10 lat.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty: uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. organy nadzorujące, sądy, Policja, placówka oświatowa, do której uczęszcza dziecko itp.) oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.

Prawa osób

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, sprostowania,  prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje korzystanie z niektórych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Obowiązek informacyjny Dla OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z TRANSPORTU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi. 

 • adres korespondencyjny ul. Ślusarska 2; 84-230 Rumia; 
 • numer telefonu  (58) 58 671 05 56;
 • możliwe jest również skorzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: adres skrzynki    /MOPSRUMIA/SkrytkaESP
 • niezależnie od wprowadzonego kanału komunikacji poprzez skrzynkę podawczą osoby, które nie dysponują środkami do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, w sprawach danych osobowych mogą korzystać z poczty e-mail  sekretariat@mops.rumia.pl

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iodo@mops.rumia.pl

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu transportu do punktów szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy realizując zadnia w interesie publicznym oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) i lit. i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy z dnia 27 sierpni 2004 roku z dnia 27sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat (Rozporządzenie z dnia 11 styczni 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów rzeczowych akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – JRWA 8050 B10).

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty realizujace transport oraz podmiotom realizującym zadania administratora na podstawie umów cywilnoprawnych.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania zadania. Brak podania danych uniemożliwi realizację transportu do punktu szczepień.

Obowiązek informacyjny dla pracowników i innych osób przebywających na terenie Klubu Integracji Społecznej Zagórze

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 2.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iodo@mops.rumia.pl

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, innych osób przebywających na terenie MOPS – KIS „ZAGÓRZE” oraz ochrona mienia naszej placówki.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku  Kodeks pracy.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 28 dni, licząc od dnia, w którym dokonane zostało nagranie.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. Straż Miejska, Policja, Prokuratura, Sądy). Mogą być nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego do nagrywania obrazu).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Wejście na obszar monitorowany jest dobrowolne dla osób niebędących pracownikami MOPS – KIS „ZAGÓRZE”.

Obowiązek informacyjny DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO POMOCY OSOBOM UCIEKAJĄCYM PRZED KONFLIKTEM ZBROJNYM NA UKRAINIE

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi. 

 • adres korespondencyjny ul. Ślusarska 2; 84-230 Rumia; 
 • numer telefonu  (58) 58 671 05 56;
 • możliwe jest również skorzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: adres skrzynki    /MOPSRUMIA/SkrytkaESP
 • niezależnie od wprowadzonego kanału komunikacji poprzez skrzynkę podawczą osoby, które nie dysponują środkami do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, w sprawach danych osobowych mogą korzystać z poczty e-mail  sekretariat@mops.rumia.pl

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iodo@mops.rumia.pl

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu pomocy w zakresie zapewnienia schronienia emigrantom wojennym z Ukrainy.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy realizując zadnia w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z ustawą z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane w tamach zarządzania kryzysowego będą danymi podlegającymi kategorii A, czyli będą przechowywane bezterminowo.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty realizujące zadania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania administratora na podstawie umów cywilnoprawnych.

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie podanie ich uniemożliwi realizację oferowanej pomocy.

Rozmiar czcionki
Kontrast