RODO

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi z siedzibą: ul. Sobieskiego 42, 84-230 Rumia, tel. (58) 671-05-56, adres e-mail: sekretariat@mops.rumia.pl

Inspektor ochrony danych

Osoby, których dane są przetwarzane, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi:
Małgorzata Zgutka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi
ul. Sobieskiego 42

84-230 Rumia
e-mail: iodo@mops.rumia.pl

 
Dane kontaktowe Zastępcy Inspektora Ochrony Danych (ZIOD) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi:
Jakub Szymczak
e-mail: iodo@mops.rumia.pl

Odbiorcy danych

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów oraz gdy nasze zadania realizują podmioty, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z realizacją zadania w interesie publicznym oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych macie Państwo prawo wycofać się ze zgody oraz żądać usunięcia danych. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny lub drogą mailową.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy

Złożenie aplikacji drogą mailową traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisów prawa.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wolne stanowisko.  

Podstawa przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz zgody udzielonej przez kandydata.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 7 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych. Po upływie okresu 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji
o wyniku rekrutacji nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Obowiązek informacyjny wobec pracownika

Złożenie aplikacji drogą mailową traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisy prawa.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków pracodawcy, w tym między innymi: prowadzenie akt osobowych, ubezpieczenie społeczne, zapewnienie bezpieczeństwa pracy, ochrona socjalna.  

Podstawa przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy, ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, ustawą z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  oraz zgody udzielonej przez pracownika.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 10 lat od dnia zakończenia stosunku pracy, chyba że przepisy szczegółowe przewidują dłuższy okres przechowywania danych.

Obowiązek informacyjny wobec osób korzystających ze świadczeń MOPS (nie dotyczy Uczestników Projektów z UE)

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest przyznawanie i udzielania świadczeń oraz realizacja innych zadań z pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia psychicznego, realizacji zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, z zakresu przeciwdziałania narkomanii, realizacja zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, realizacja zadań w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizacja zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem„, realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. udzielenie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie poradnictwa, psychologicznego, socjalnego i rodzinnego), realizacja zadań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, realizacja z zakresu prac społecznie użytecznych oraz realizacja Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zadań z zakresu zatrudnienia socjalnego , realizacja obowiązków wynikających z kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego oraz  kodeksu postępowania cywilnego.

Podstawa przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej, ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawą a dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, ustawą z dnia 09 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”, ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa (w tym na czas dochodzenia roszczeń), zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

Obowiązek informacyjny wobec osób:

  • dotkniętych przemocą
  • co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą
  • pozostających we wspólnym gospodarstwie z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie
    lub z osobą stosującą
     przemoc w rodzinie
  • co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc
  • stosujących przemoc

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie.

Podstawa przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury ,,Niebieskiej Karty” oraz Uchwały Nr XLVI/507/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2021-2025.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną 10 lat od zakończenia realizacji celu.

Obowiązek informacyjny dla uczestników postępowań o zamówienie publiczne

Cel przetwarzania

Państwa dane są przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.

Podstawa przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień  publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W przypadku dobrowolnego podania danych niewynikających z przepisów prawa podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Okres przechowywania danych

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Umowy zawarte w wyniku postępowania
w trybie zamówień publicznych będą przechowywane przez okres 10 lat.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie powyżej.

Prawa osób

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii, żądania ich sprostowania, żądania usunięcia danych (gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
(tj. m.in. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe itd.), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawe, otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

Obowiązek informacyjny dla pracowników i innych osób przebywających na terenie Klubu Integracji Społecznej Zagórze w zakresie stosowanego monitoringu wizyjnego

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, innych osób przebywających na terenie MOPS – KIS „ZAGÓRZE” oraz ochrona mienia naszej placówki.

Podstawa przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 28 dni, licząc od dnia, w którym dokonane zostało nagranie.

Wejście na obszar monitorowany jest dobrowolne dla osób niebędących pracownikami MOPS – KIS „ZAGÓRZE”.

Obowiązek informacyjny dla osób zgłaszających się do pomocy osobom uciekającym przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu pomocy w zakresie zapewnienia schronienia emigrantom wojennym z Ukrainy.

Podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzamy realizując zadnia w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z ustawą z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane w ramach zarządzania kryzysowego będą danymi podlegającymi kategorii A, czyli będą przechowywane bezterminowo.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie podanie ich uniemożliwi realizację oferowanej pomocy.

Obowiązek informacyjny wobec osób, które wystąpiły ze skargami lub wnioskami

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązku udzielenia odpowiedzi na skargę lub wniosek.  

Podstawa przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu zgodnie z przepisami prawa oraz przez okres wymagany przepisami prawa w celu archiwizacji dokumentów. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat zgodnie z art. 4421 Kodeksu cywilnego, chyba że przepisy będą stanowić inaczej.

Obowiązek informacyjny wobec osób, które zgłaszają naruszenie

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku zgłoszenia naruszeń prawa.

Podstawa przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu zgodnie z przepisami prawa oraz przez okres wymagany przepisami prawa w celu archiwizacji dokumentów. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, chyba że przepisy będą̨ stanowić inaczej.

Obowiązek informacyjny wobec osoby, z którą zawarto umowę zlecenia/o dzieło

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem.

Podstawa przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z zawieraną umową zlecenia/ o dzieło.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została rozwiązana lub wygasła, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

Rozmiar czcionki
Kontrast