Wszystkie wpisy, których autorem jest Weronika Kempa

Oferujemy wsparcie psychologa w ramach projektu pt. „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”

Pani Psycholog:

Katarzyna Grzegorczyk,

Miejsce przyjmowania: Strefa Dla Was, ul. Pomorska 11.

Godziny pracy: od pon. do pt. w godzinach 9:00-17:00

Numer kontaktowy: 510 455 321

Doświadczenie:

Psycholog- z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, w szczególności z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i z nadpobudliwością psychoruchową. Prowadziła zajęcia terapeutyczne i edukacyjne dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizowała konferencje i zajęcia rehabilitacyjne dla osób niewidomych. Współtworzyła książki do komunikacji alternatywnej i przewodnik po Dolnym Śląsku dla osób niewidomych. Ma również doświadczenie w pracy rehabilitacyjno- terapeutycznej dla dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności i w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych.  

Wypełnij formularz rekrutacyjny dostępny w siedzibie MOPSu, ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia bądź w Strefie Dla Was, ul. Pomorska 11, 84-230 Rumia.

Korpus Wsparcia Seniora – edycja 2023

Już po raz kolejny Gmina Miejska Rumia przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, który jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób w wieku 65 + poprzez zwiększanie dostępu do opieki na odległość czyli tzn. „opasek bezpieczeństwa”.

„Opieka na odległość”  rozumiana jest jako szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu Seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

Opaski bezpieczeństwa wyposażone są min. w:  przycisk bezpieczeństwa pozwalający na połączenie się Seniora z ratownikiem medycznym, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, możliwość monitorowania pulsu. Użycie przez Seniora przycisku bezpieczeństwa, w przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu, pozwala na połączenie się z działającym 24 godziny na dobę centrum telemedycznym gdzie Senior może uzyskać wsparcie ze strony ratowników medycznych, a w przypadkach zagrożenia życia mogą zostać wezwane odpowiednie służby. Rozwiązanie to, jest szczególnie ważne dla osób samotnych i ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego Seniora poprzez stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych, a w przypadku ich nagłego pogorszenia możliwości jak najszybszej reakcji.

W celu uzyskania informacji nt. Programu oraz zasad dotyczących kwalifikacji zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rumi, ul. Ślusarska 2, osobiście lub telefonicznie  058 671 05 56 wew. 816.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje o terminach odbioru żywności dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020  Podprogram 2021 PLUS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

Odbiór żywności będzie możliwy w siedzibie Harcerskiego Ośrodka Centrum Przygody ZHP w Rumi przy ul. Włókienniczej 14a w terminie 29 – 30.06.2023 r. w godzinach 10.00 – 17.00.

Kolejnym terminem wydawania żywności będzie 24 – 25.08.2023 r. w godzinach 10.00 – 17.00

DZIEŃ TRZEŹWOŚCI

15 kwietnia na całym świecie obchodzony był Dzień Trzeźwości. Co roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) apeluje, aby przynajmniej w tym jednym dniu powstrzymać się od spożywania jakichkolwiek produktów alkoholowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, również w tym czasie zwrócił szczególna uwagę na problem spożywania alkoholu, jak też zagrożeń zdrowotnych wynikających z jego nadużywania.

15 kwietnia to Dzień Trzeźwości – dzień, który poświęcamy refleksji nad naszym stylem życia, a w szczególności nad naszym stosunkiem do alkoholu i innych używek. Jest to doskonała okazja, aby zastanowić się nad własnym zdrowiem i wdrożyć zmiany, które pozytywnie wpłyną na nasze życie.

Zdrowy styl życia i uzależnienia to dwa skrajnie różne podejścia do życia, które często wzajemnie się wykluczają. Uzależnienie jest poważnym problemem, który może prowadzić do poważnych konsekwencji. Jednocześnie, zdrowy styl życia może pomóc w zapobieganiu uzależnieniom i wspomóc proces ich leczenia.

Dzień Trzeźwości to doskonała okazja, aby podjąć decyzję o wprowadzeniu zmian w swoim stylu życia na lepsze. Można zacząć od małych kroków.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZADAŃ PRZYPISANYCH INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH W 2023 ROKU

DA.222.1.51.2022                             

                       Rumia,  dnia 17.11.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na: świadczenie kompleksowej usługi związanej z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych inspektorowi ochrony danych w 2023 roku zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „UODO”, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG MONITOROWANIA SYGNAŁÓW LOKALNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO ORAZ PODEJMOWANIA INTERWENCJI W SIEDZIBIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI W ROKU 2023

DA.222.1.50.2022

09.11.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. Ślusarskiej 2 oraz w trzech filiach przy, ul. Stoczniowców 7B (składnica akt), w budynkach przy ul. Młyńskiej 8 oraz przy ul. Sabata 3 w Rumi w roku 2023.


Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Z tej okazji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, składa wyrazy uznania
i podziękowania wszystkim rodzinom zastępczym za ich ogromne zaangażowanie i opiekę na dziećmi. Wyrażamy również szczery podziw dla Państwa empatii, odwagi i odpowiedzialności. 

Przyjęli Państwo pod swój dach dzieci dając, im poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, a przede wszystkim miłość. Troszcząc się o swoich wychowanków przeżywają Państwo razem z nimi chwile radości i smutku, a każdy gest ciepłych, rodzicielskich uczuć pomaga tym młodym ludziom wejść w dorosłe życie i stać się mądrym, dobrym i życzliwym człowiekiem.

Zachęca również osoby, które kochają dzieci, mają dużo cierpliwości i wyrozumiałości, do stworzenia rodziny zastępczej.

W tym celu zapraszamy do kontaktu z

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

ul. Sobieskiego 279 A, 84-200 Wejherowo

tel.: 58 672 27 02

tel.: 58 672 40 63

Warunki, które należy spełnić, chcąc zostać rodziną zastępczą:

W myśl obowiązujących przepisów, pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeśli spełniają następujące warunki:

– dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

– wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

– nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

– przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

– zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb oraz posiadają stałe źródło dochodu

– nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ważne, aby wiedzieć, że:

• opieka zastępcza jest sprawowana czasowo,

• dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny biologicznej, zostać adoptowane lub usamodzielnić się,

• piecza zastępcza nie jest adopcją,

• dzieci kierowane do pieczy zastępczej doświadczyły traumy rozstania z rodzicami i wielu innych trudności,

• dzieci w opiece zastępczej mają specjalne potrzeby, większość z tych dzieci wymaga większej uwagi i uczucia, więcej zrozumienia i cierpliwości,

• kandydaci na rodziców zastępczych muszą przejść przez procedurę kwalifikacyjną, są też zobligowani do udziału w szkoleniu przygotowującym do pełnienia roli opiekunów zastępczych.

Szkolenie odbywa się metodą warsztatową i trwa około trzech miesięcy.

• Szkolenie ma na celu:

• pogłębienie wiedzy na temat pedagogiki i psychologii dziecka,

• poszerzenie świadomości na temat trudności w przeżywaniu przez dziecko rozstania
z rodziną biologiczną,

• uzyskanie informacji na temat więzi dziecka z rodziną biologiczną i obowiązku umożliwiania kontaktu dziecka z najbliższymi,

• zwiększenia umiejętności opiekuńczych i wychowawczych.

Ukraińska kawiarenka 

Serdecznie zapraszamy wszystkich obywateli Ukrainy, którzy przybyli do naszego miasta na spotkania integracyjne. „Ukraińskie kawiarenki” będą odbywać się w każdy czwartek, w godzinach 11:00 – 13:00 w Klubie Integracji Społecznej w Rumi przy ulicy Sabata 3. W trakcie spotkań nasi goście będą mieli okazję do wymiany doświadczeń i informacji ułatwiających pobyt w naszym kraju. Dla dzieci zorganizujemy w tym czasie zabawy i słodki poczęstunek w Klubie Malucha 🙂 Prosimy Państwa o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o spotkaniach wśród znanych Wam obywateli Ukrainy.