Wszystkie wpisy, których autorem jest Ewelina Gajewska

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje o terminach odbioru żywności dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020  Podprogram 2021 PLUS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

Odbiór żywności będzie możliwy w siedzibie Harcerskiego Ośrodka Centrum Przygody ZHP w Rumi przy ul. Włókienniczej 14a w terminie 29 – 30.06.2023 r. w godzinach 10.00 – 17.00.

Zapraszamy

Przygotowała: Agata Jażdżewska

Webinaria dla Seniorów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główna Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich seniorów na webinaria.

Webinarium pt. „Informacyjna rola Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”., zaplanowane na 18 maja br. https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81966&p_id=18

Webinarium pt. „ Okazja czy oszustwo? Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”., zaplanowane na 21 czerwca br. https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81973&p_id=18

Celem webinarium jest zwrócenie uwagi seniorów na ryzyka związane z inwestycjami na rynku finansowym, uwrażliwianie na ryzyko oszustw oraz przybliżenie roli informacyjnej i edukacyjnej Komisja Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”


Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

Celem konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” jest wyróżnienie seniora, pracodawcy, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim.

Zgłoszenia Kandydatów można przesyłać do 28 kwietnia br. Link do zaproszenia:

Nagrodę otrzymują Seniorzy, osoby działające na rzecz Seniorów oraz Pracodawcy i organizacje pozarządowe przyczyniające się, poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

 • Zwyczajny – Niezwyczajny Senior / Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka,
 • Pracodawca przyjazny Seniorom,
 • Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów.

Kto może uczestniczyć?

W Konkursie mogą wziąć udział: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, pracodawcy z terenu województwa pomorskiego, którzy spełnią wymagania Regulaminu Konkursu.

 • W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior / Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka: Osoby w wieku 60 lat i więcej, z terenu Województwa Pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej.
 • W kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom: Pracodawca, który zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia.
 • W kategorii Przyjaciel/ Przyjaciółka Seniorów: organizacje pozarządowe, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu Województwa Pomorskiego wyróżniający się w sposób szczególny w działaniach na rzecz osób starszych, w tym inicjujących współpracę międzypokoleniową.

Kto może zgłosić kandydata?

Dokonać zgłoszenia mogą:

 • jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego;
 • organizacje pozarządowe zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów z województwa pomorskiego;
 • osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego.

Jedna organizacja pozarządowa, samorząd i osoba fizyczna mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej z kategorii.

Jak można dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając wypełniony i podpisany przez Kandydata i Zgłaszającego Formularz zgłoszeniowy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniorów” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27).

Terminarz

Nabór zgłoszeń trwa od 24 marca do 28 kwietnia br.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 maja br.

Informacje

Szczegółowych informacji w sprawie Konkursu udziela:

Barbara Bałka, tel. 58 326 87 34; adres e-mail: b.balka@pomorskie.eu

Projekt „Żywnościowy SOS”

Projekt „Żywnościowy SOS”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje o możliwości skorzystania z projektu „Żywnościowy SOS” współfinansowanego przez Fundację Biedronki oraz Caritas Archidiecezji Gdańskiej. W ramach projektu seniorzy, osoby samotne oraz potrzebujące mogą skorzystać ze wsparcia żywnościowego składającego się z dwudaniowego obiadu. Posiłki podawane są w  Centrum Pomocowym Caritas im. Św. O. Pio na ul. Jęczmiennej 8 w Gdyni, około godz.: 12:30 od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym umówieniu.

Przygotowała : Agata Jażdżewska

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Opieka wytchnieniowa” edycja 2023

Gmina Miejska Rumia przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

W związku z przystąpieniem do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, ul. Ślusarska 2, 84 – 230 Rumia, informuje o możliwości zgłaszania się do wyżej wymienionego Programu.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2.osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Kwalifikacja do przyznania usługi opieki wytchnieniowej następuje na podstawie:

 1. Karty zgłoszeniowej do Programu „Opieka wytchnieniowa”, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.
 2. Kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 3. Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny, której wzór stanowi zał. nr 6 – kartę wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Do kompletu dokumentów należy dołączyć druk „Rozliczalność_OW” oraz „Wskazanie_OW”.

Wymagane dokumenty należy składać:

 1. osobiście w siedzibie tut. Ośrodka (siedziba MOPS mieści się przy ul. Ślusarskiej 2 w Rumi, w godzinach pracy Ośrodka tj. 7.30 – 15.30) lub
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres tut. Ośrodka  lub
 3. przez elektroniczną skrzynkę podawczą tut. Ośrodka: /MOPSRUMIA/SkrytkaESP (link na stronie http://mops.rumia.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza/)

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 58 671-05-56 w. 816

Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 będzie możliwa pod warunkiem otrzymania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi. od Wojewody Pomorskiego środków z Funduszu Solidarnościowego, o których mowa w art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej z Wojewodą umowy.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę: Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

Przygotowała: Agata Jażdżewska