Wszystkie wpisy, których autorem jest Ewelina Gajewska

Paczki żywnościowe w ramach POPŻ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje o dodatkowym terminie wydawania paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2021.

Terminy wydań prezentują się następująco:

29 – 30.09.2022


Wydania odbędą się w godzinach 10.00 -17.00 przy ul. Włókienniczej 14a w Rumi.

Jednocześnie informujemy, że żywność będzie wydawana osobom zakwalifikowanym przez pracownika socjalnego MOPS w Rumi.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ W 2022 ROKU

Formy pomocy /
Miesiąc
I WYPŁATA
/zasiłek celowy, zasiłek okresowy, program rządowy/
II WYPŁATA
/zasiłek celowy, zasiłek okresowy, program rządowy, zasiłek stały/
STYCZEŃ 26-28/01/2022
LUTY 08-11/02/2022 22-25/02/2022
MARZEC 08-11/03/2022 22-25/03/2022
KWIECIEŃ 05-08/04/2022 22-27/04/2022
MAJ 05-10/05/2022 24-27/05/2022
CZERWIEC 07-10/06/2022 23-28/06/2022
LIPIEC 05-08/07/2022 25-28/07/2022
SIERPIEŃ 05-10/08/2022 24-29/08/2022
WRZESIEŃ 06-09/09/2022 23-28/09/2022
PAŹDZIERNIK 04-07/10/2022 24-27/10/2022
LISTOPAD 07-10/11/2022 23-28/11/2022
GRUDZIEŃ 05-08/12/2022 14-19/12/2022
21-23/12/2022 –R4

Zapytanie ofertowe na usługi doradcy zawodowego

DA.222.2.7.2022

Rumia, dnia 30 sierpnia 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

realizację usług doradztwa zawodowego, przygotowania i przeprowadzenia warsztatów aktywizacji zawodowej oraz usług wspierających aktywizację zawodową dla odbiorców ostatecznych projektu Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE NR RPPM.06.01.01-22-0004/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.1. „Aktywna Integracja” Poddziałanie 6.1.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OPIEKA NA ODLEGŁOŚĆ

USŁUGA „OPIEKI NA ODLEGŁOŚĆ”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi rozpoczął nabór do programu „Opieka na odległość” realizowanego  w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, który jest  elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Cel programu:

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary, poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z usługą obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu.  Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Dla kogo?

Program kierowany jest dla 100 mieszkańców Rumi w wieku 65 lat i więcej – w tym Świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Czas realizacji

wrzesień 2022 r. – 31.12.2022 r.

Gdzie można zapisać się do udziału w programie?  

Senior chcący stać się częścią programu, nie musi składać żadnego pisemnego wniosku. Wystarczy, że zgłosi się osobiście bądź telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

Ul. Ślusarska 2

84 -230 Rumia

Telefon:  058 671 05 56

Gdzie można znaleźć wszystkie informacje nt. Programu „Korpus Wsparcia Seniorów? 

Na stronie internetowej: Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dodatek węglowy

Komu przysługuje dodatek węglowy? 

Na każde gospodarstwo domowe, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
W danym gospodarstwie domowym z wnioskiem może wystąpić wyłącznie jedna osoba.

 Gdzie można złożyć wniosek?  

Wypełniony wniosek należy złożyć w Klubie Integracji Społecznej, ul. Sabata 3 (świetlica na parterze budynku) lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP, adres skrzynki /MOPSRUMIA/SkrytkaESP

Godziny pracy Klubu Integracji Społecznej: 

Poniedziałek w godz. 9.00-16.30

Od wtorku do piątku w godz.  8.00-13.00

Od kiedy można składać wnioski? 

Od 17 sierpnia 2022 r. 

Do kiedy należy składać wnioski? 

Do 30 listopada 2022 r. 

Jaka jest wysokość dodatku?

Dodatek dla gospodarstwa domowego wypłacany jest jednorazowo w wysokości 3000,00 złotych. 

Kontakt

Telefoniczny: 516 415 679,  58 671 05 56 wew. 800 

Gdzie można znaleźć wszystkie informacje w sprawie CEEB? 

Na stronie internetowej: https://eko.rumia.eu/p/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-1

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi „opieki na odległość”

DA. 222.1.18.2022                                                                                         

Rumia,  dnia 04.08.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

dostawę urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” tzw. opasek bezpieczeństwa

wraz z usługą obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu dla mieszkańców Rumi w wieku 65 lat i więcej – w tym Świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (Moduł II)

Ogłoszenie o zamówieniu na specjalistyczne usługi opiekuńcze

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia

Znak sprawy: DA.221.4.2022

Numer ogłoszenia postępowania publicznego z BZP 2022/BZP 00251989/01

ogłoszenie o zamówieniu na:

USŁUGĘ SPOŁECZNĄ  ,,SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (W TYM  DLA OSÓB Z AUTYZMEM) NA RZECZ MIESZKAŃCÓW RUMI – ŚWIADCZENIOBIORCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI”

Zapytanie ofertowe na usługi doradcy zawodowego

DA.222.2.6.2022

Rumia, dnia 14 czerwca 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Miejska Rumia – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zaprasza do składania ofert na:

realizację usług doradztwa zawodowego, przygotowania i przeprowadzenia warsztatów aktywizacji zawodowej oraz usług wspierających aktywizację zawodową dla odbiorców ostatecznych projektu Klub integracji społecznej – ZAGÓRZE NR RPPM.06.01.01-22-0004/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Działanie 6.1. „Aktywna Integracja” Poddziałanie 6.1.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi przy współpracy z Kaszubską Spółdzielnią Socjalną „Przystań” z siedzibą w Żelistrzewie rozpoczął nabór do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-  Edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Usługi asystencji osobistej wpisują się w jeden z głównych celów Funduszu, tj. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych powyżej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o programie zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rumi pod numerem 58 671 05 56