Wszystkie wpisy, których autorem jest Ewelina Gajewska

Osoby bezdomne

INFORMACJA

               Okres jesienno – zimowy  to czas, w którym osoby bezdomne szczególnie są narażone na utratę zdrowia i życia.  W czasie silnych mrozów bezdomni są podatni na odmrożenia i wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci, tym bardziej, że często przebywają pod wpływem alkoholu w miejscach nie nadających się do zamieszkania. Dlatego tak ważna jest w tym czasie dobra koordynacja działań i stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Na terenie Gminy Rumia wszystkie osoby potrzebujące pomocy w tym okresie mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. ŚLUSARSKIEJ 2 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.30 lub dzwoniąc pod numer telefonu 537 807 452.

W ramach umów zawartych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej osoby bezdomne kierowane są do następujących placówek:

1.Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego „Prometeusz” ul. Zakopiańska 40, 80-139 Gdańsk

Placówka świadczy usługi w formie schronienia wraz z wyżywieniem, przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn oraz bezdomnych kobiet, którzy wymagają aktywizacji zawodowej, wsparcia w codziennym życiu i wzmacnianiu samodzielności osób bezdomnych.

2.Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego „Prometeusz” ul. Nowiny 80, 80-139 Gdańsk

Placówka świadczy również całodobowe specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu złego stanu zdrowia.

3.Stowarzyszenia Pomocy osobom Przewlekle Chorym i bezdomnym „WIGOR”, ul. Kasztanowa 35, Borkowo
Placówka przyjmuje bezdomnych mężczyzn i oraz bezdomne kobiety zdolnych do samoobsługi i nie wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych.

4. Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, ul. Jana z Kolna 28, 81-357 Gdynia.

Placówka świadczy usługi w formie noclegowni wraz z możliwością spożycia jednego gorącego posiłku dla bezdomnych mężczyzn.

Na terenie Rumi osoby bezdomne mogą skorzystać z bezpłatnego ciepłego posiłku organizowanego przez „Wioskę Dobra” wydawanego w środę od godz. 11:00 do 12:00  oraz w niedzielę od  godz. 14:00 do 15:00 przy ul. Ślusarskiej 2. Dodatkowo od kilku lat osoby bezdomne mają do dyspozycji stojącą przy parkingu Zespołu Szkól Salezjańskich od ul. Dąbrowskiego „lodówkę społeczną”.  W każdą środę oraz sobotę w godz. 8:00 – 12:00 dzięki inicjatywie Łaźnia „Boża Przystań” przy ul. Abrahama (obok Straży Miejskiej) osoby bezdomne będą mogły umyć się, zmienić ubranie na czyste, skorzystać z możliwości opatrzenia drobnych ran, ale także napić się herbaty.

Od dnia 19.11.2023 roku przy ul. Abrahama 15A ( w budynku łaźni „Boża Przystań”) funkcjonuje ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności. Ogrzewalnia czynna jest w godzinach od 19:00-7:00 i może w niej przebywać max. 10 osób. Skorzystanie z tej formy pomocy nie wymaga żadnego skierowania.

Wzorem lat ubiegłych, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku uruchomił bezpłatną całodobową infolinię pod numerem 987, gdzie osoby mogą zgłaszać sytuacje kryzysowe związane z zagrożeniem życia i zdrowia osób w kryzysie bezdomności.

Zwracamy się z apelem o to, aby nikt z nas nie pozostawał obojętny na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza w przypadku spadków temperatur. Nasze wspólne zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwość i wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obojętnie obok takich osób.

Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować czyjeś życie!

Przygotowała: Justyna Malinowska

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021 – 2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, informuje, że w grudniu 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia:
— dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1410 zł
— przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy.

Pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

O szczegółowych terminach wydawania żywności będziemy Państwa informować na bieżąco.

Po szczegółowe informacje na temat FEPŻ zapraszamy na stronę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Przygotowała: Agata Jażdżewska

Trwałość projektu „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”

Informacja dotycząca trwałości projektu

„Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”

Nr RPPM.06.02.02-22-0067/20

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż w ramach zapewnienia trwałości rezultatów projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia” oferuje osobom zainteresowanym następujące formy wsparcia:

I. W zakresie wspierania rodzin:

1) usługi świadczone w ramach Świetlicy Socjoterapeutycznej (43 dzieci);

2) wsparcie asystenta rodziny (2 specjalistów);

3) wsparcie animatora lokalnego (2 specjalistów).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z:

Patrycja Obłuda

Telefony do kontaktu: 536 808 915

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi deklaruje tym samym instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług w okresie 01.10.2023r. do 30.09.2026 r.

Przygotowała: Patrycja Obłuda

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

17 PAŹDZIERNIKA

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Ten szczególny dzień poświęcony jest najuboższym jako znak solidarności i braterstwa oraz zaangażowania się w poszanowanie i przestrzeganie Praw Człowieka.

W tym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rumi dla osób najbardziej potrzebujących przygotował paczki z produktami żywnościowymi. Część z nich zostanie rozdana podczas projektu „Wioski Dobra”  w trakcie środowych obdarowań gorącą zupą najbardziej potrzebujących. Pozostałe paczki zostaną przekazane do Fundacji z Miłości – „Bożej Przystani”.

Nie bądźmy obojętni !                                 

Pomagajmy z sercem !

Przygotowała: Justyna Malinowska

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pojawiły się nowe wytyczne dotyczące Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

O rozpoczęciu kwalifikacji Beneficjentów do kolejnego Podprogramu 2023 będziemy informować na stronie internetowej.

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej:

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej14, tj. 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych: 12.2023 – 10.2024

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami:

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Podprogram 2023 – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

przygotowała: Agata Jażdżewska

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób z niepełnosprawnością intelektualną

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że  w październiku 2023 r.
w Centrum Pomocowym im. św. Siostry Faustyny CARITAS w Rumi przy ul. Ks Gierosa 8A rozpocznie swoją działalność

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA :

  – osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

LICZBA MIEJSC: 20

Osoby pełnoletnie chętne do udziału w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy zapraszamy  do zgłoszenia się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi ul. Ślusarska 2 z wnioskiem o przyjęcie do placówki.

Wymagane dokumenty:

-wniosek o przyjęcie

-zaświadczenie od lekarza specjalisty (psychiatry, neurologa)

-zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie

-aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Decyzję w sprawie skierowania i korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi po przeprowadzonym w miejscu zamieszkania uczestnika rodzinnym wywiadzie środowiskowym.

Wyróżnienie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dla Klubu Integracji Społecznej ZAGÓRZE w Rumi

Z dumą informujemy, że Klub Integracji Społecznej ZAGÓRZE w Rumi otrzymał wyróżnienie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w uznaniu za szczególne osiągnięcia z okazji 20-lecia Ustawy o Zatrudnieniu Socjalnym. Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się 13 czerwca w siedzibie ministerstwa w Warszawie. Statuetkę z rąk Pani Wiceminister Anity Czerwińskiej w imieniu wszystkich pracowników odebrała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Gabriela Konarzewska. 

Chcielibyśmy przy tej okazji podziękować wszystkim uczestnikom naszych zajęć i warsztatów za ich zaangażowanie i obecność. Dzięki Wam nasza praca ma sens – DZIĘKUJEMY!

Pracownicy KIS ZAGÓRZE

Usługa „Opieki na odległość”

USŁUGA „OPIEKI NA ODLEGŁOŚĆ”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi ponownie rozpoczął nabór do programu „Opieka na odległość” realizowanego  w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, który jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

CELE PROGRAMU

  1. wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, w szczególności – zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług ,,opieki na odległość” (teleopieki) w ich miejscu zamieszkania;
  2. poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych w wieku 65 lat i więcej przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość” (teleopieki).

ADRESACI PROGRAMU

Seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mieszkający na terenie Gminy Miejskiej Rumi, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia (chorzy, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), ale jednocześnie nie wymagający całodobowych usług, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc wsparcie w pierwszej kolejności kierowane jest do wyżej wymienionych Seniorów, którzy:

1) są osobami samotnymi (osobami samotnie gospodarującymi, są osobami samotnymi (osobami samotnie gospodarującymi, niepozostającymi w niepozostającymi w związku małżeńskim i nieposiadającymi wstępnych ani zstępnych) i posiadającymi związku małżeńskim i nieposiadającymi wstępnych ani zstępnych) i posiadającymi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności o znacznym lub umiarkowanym stopniu aktualne orzeczenie o niepełnosprawności o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przy czym w pierwszej kolejności wsparciem będą obejmowane niepełnosprawności, przy czym w pierwszej kolejności wsparciem będą obejmowane osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

2) nie korzystają z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych, o których mowa w nie korzystają z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych, o których mowa w art. 36 pkt 2 lit. l, m i art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. art. 36 pkt 2 lit. l, m i art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 202Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm1 r. poz. 2268 z późn. zm.).),,

3) nie korzystają z usług wynikających z innych niż Korpus Wsparcia Seniorów programów rządowych, w tym finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego programów rządowych lub usług obejmujących analogiczne wsparcie, w tym finansowanych ze środków lub usług obejmujących analogiczne wsparcie, w tym finansowanych ze środków publicznych. publicznych.

Czas realizacji

Czerwiec – grudzień 2023 r.

Gdzie można zapisać się do udziału w programie?  

Senior chcący stać się częścią programu, nie musi składać żadnego pisemnego wniosku. Wystarczy, że zgłosi się osobiście bądź telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

Ul. Ślusarska 2

84 -230 Rumia

Telefon:  058 671 05 56 wew. 816

Zapraszamy

Przygotowała: Agata Jażdżewska